Forskningskommunikasjon i endring

Prosjekteier:Universitetsbiblioteket i Bergen
Prosjektkategori:Innsatsområder, Nye samarbeidsformer og partnerskap, Utvikling av nye bibliotektjenester
Samlet støtte:300 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Avsluttet
Tidsperiode:2016, 2017

Søknad

Rapporter

Mål

Prosjektet har som mål å
- visualisere bibliografiske koblinger ved hjelp av nettverksanalyser og dermed kartlegge kommunikasjonsstrømmen samt lokalisere eksisterende, manglende eller voksende forskningsområder
- kartlegge omtale av publikasjoner i sosiale nettverk og deres emne til å måle en samfunnspåvirkning
- kartlegge omfang av publikasjoner som er åpen tilgjengelige
- med hjelp av dette bidra i utviklingen av nye bibliotektjenester basert på aktuelle problemstillinger i forskning

Beskrivelse

Full tittel:
Forskningskommunikasjon i endring. Synliggjøring av nettverk, sosial aktivitet og tilgjengelighet.

Bakgrunn:
Framvoksende teknologier betraktes som de største drivere i forskningskommunikasjonen. Universitetsbibliotekene er berørt av endringene og har behov for å kartlegge disse. For å beholde sin suverene plass som informasjonsspesialist, -tilrettelegger og -tilbyder trengs utforskning og handling. Dette prosjektet bruker bibliometri som et verktøy til å forstå prosessene og utvikle nye tjenester.

Nettverksanalyser og bibliografiske koblinger:
Nettverksanalyser blir i større grad brukt for å få oversikt og tolke data som er koblet til hverandre. I tråd med at data er tilgjengelig er det flere fagfelt som benytter seg av denne metoden.
Innenfor bibliometrien har denne metoden lenge eksistert, men opplever for tiden en renessanse. Dette har med faktumet å gjøre at data i større grad er tilgjengelig, og et ønske om å kunne ta informerte valg. Flere bibliotek rundt om i verden tilbyr allerede bibliometriske tjenester, innbefattet de her beskrevne nettverksanalyser. Det har også utviklet seg et kommersielt marked på området med Thomson Reuters og Elsevier i spissen. Kjennskap over metodikk og tolkning av resultater er viktig i denne sammenhengen, og prosjektet har som mål å bidra med det.

Alternative målemetoder (Altmetrics):
Omfanget av forskningskommunikasjonen med befolkningen eller samfunnet er vanskelig å måle, men som sosiale medier kan gi oss noen svar på. Altmetrics er et begrep og en målemetode som de siste årene har etablert seg og som bibliotekene med nysgjerrighet har observert. Med prosjektet ønsker vi å teste eksiterende programvare og utforske deres nytte.

Case studie "Klima og samfunn":
Klima og samfunn er aktuelle tema og satsningsområder innen forskning internasjonalt, i Norge og på UiB. Prosjektet tar utgangspunkt i dette problemfeltet og har som mål å kartlegge den vitenskapelige produksjonen avgrenset på et håndterlig datagrunnlag. Denne avgrensningen skjer gjennom søk i utvalgte databaser og gjennom prøving og feiling.

Åpen tilgjengelighet:
Det er et behov for å kartlegge omfang av publikasjoner som er åpen tilgjengelige. For publikasjoner som er publisert i rene open access kanaler kan denne oversikten skaffes gjennom tjenesten Directory of Open Access Journals (DOAJ). Det er imidlertid vanskelig å gi et estimat over andelen publikasjoner som er tilgjengelig utenom DOAJ, til eksempel gjennom digitale forskernettverk, forskernes hjemmesider og søketjenester. Vi ønsker å sette opp automatiserte søk mot noen av disse tjenestene for å kartlegge omfang av denne type forskningskommunikasjon.

Datagrunnlag:
Universitetsbiblioteket i Bergen abonnerer på WoS, og prosjektet benytter seg av data tilgjengelig via denne tjenesten. Google Scholar, CRIStin og andre datakilder kan være aktuell å bruke for å ytterliggere berike datasettet.

Verktøy:
For å analysere dataene er det aktuelt å anvende Sci2tool, et gratis tilgjengelig analyseverktøy tilpasset bibliografiske analyser.
For visualisering av nettverk vil vi bruke Gephi, også dette er programvare som er gratis tilgjengelig.
Altmetric.com tilbyr en gratis webapplikasjon for bibliotek som vi skal teste.

Oppsummering:
Bibliotekene befinner seg i et paradigmeskifte der analyse av data får større betydning, men der det mangler tilstrekkelig kompetanse i dag. Nettverksanalyser og altmetrics hjelper å kartlegge et forskningsfelt og forstå en endret kommunikasjonsflyt.
Med prosjektet ønsker vi å bidra i utviklingen av nye tjenester i lys av framvoksende teknologier, eksemplifisert ved problemstillingen "Klima og samfunn".
Kunnskapen som vi samler vil komme kollega lokalt og nasjonalt til gode. Til dette vil prosjektmedlemmene arrangere seminarer og presentere funn på relevante konferanser.

Arbeidsgruppe:
Marta Zygmuntowska, 1. bibliotekar
Susanne Mikki, 1. bibliotekar,

Hemed Ruwehy, seniorkonsulent, UB
Øyvind Liland Gjesdal, seniorkonsulent, UB

Susanne Mikki og Marta Zygmuntowska jobber helt eller delvis med bibliometri i sine stillinger ved Universitetsbiblioteket i Bergen. Begge har sin vitenskapelige bakgrunn i oseanografi/meteorologi/klimatologi, noe som gir prosjektet en solid faglig forankring. Susanne Mikki er medlem i UHR-bs arbeidsgruppen for forskningstjenester og har tidligere vært engasjert i utviklingsarbeid innen bibliotek. Begge er hovedansvarlig for alle prosjekters faser.

Hemed Ruwehy og Øyvind Liland Gjesdal er involvert i fase B av prosjektet. Begge jobber med systemutvikling og progarmmering ved UB.

Eivind Hedaas Seland, medlem i referansegruppen, er forsker ved Det humanistiske fakultet og bidrar med sin kompetanse i forhold til historiske endringer innen kultur og samfunn.
Fredrik Andersen Kavli ved NHH-biblioteket, medlem i referansegruppen, har bibliometrisk kompetanse. Han er bindeleddet til UHR-bs arbeidsgruppen for forskningstjenester.

Relevante referanser:

Mikki, S., Zygmuntowska, M., Gjesdal, Ø. L., & Al Ruwehy, H. A. (2015). Digital Presence of Norwegian Scholars on Academic Network Sites—Where and Who Are They? Plos One, 10(11), e0142709. doi: 10.1371/journal.pone.0142709

Mikki, S. (2015). Vitenskapelig publisering ved Universitetet i Bergen: Publiseringsstatistikk 2005-2014 Retrieved from https://bora.uib.no/handle/1956/10129

Gullbekk, E., & Mikki, S. (2014). Hjelp når de trenger det. PhD on track – tjenester til en voksende målgruppe. Biblioteca Nova, 2–2014, 56-68.

Gullbekk, E., Rullestad, T., & Torras, M. C. (Eds.). (2012). Ph.d.-kandidater og forskningsprosessen: Bibliotekets bidrag (Vol. 7).

Beskrivelse av arbeidspakker (jfr. Framdriftsplan):
Arbeidspakke A1
Bli kjent og teste eksisterende programvare. Avgrensning av case-studien. Innhenting av data. Visualisering av nettverk basert på bibliografiske koblinger. Lokalisering og tolkning av eksisterende, manglende eller voksende forskningsområder.

Arbeidspakke A2
Kartlegging av omtale i sosiale nettverk og deres emne til å måle en samfunnspåvirkning. Testing av Altmetrics (gratis bibliotekversjon). Tolkning av data.

Arbeidspakke B
Kartlegging av omfang av publikasjoner som er åpen tilgjengelige. Sette opp automatiserte søk mot aktulle tjenestene med utgangspunkt i publikasjonene ved
Universitetet i Bergen. Bygge på erfaringer og resultater fra vår tidligere undersøkelse knyttet til forskernettverk, se referanse Mikki et al. 2015.

Arbeidspakke C
Utvikle og formidle. Med prosjektet ønsker vi å bidra i utviklingen av nye bibliotektjenester. Kunnskapen som vi samler underveis vil komme kollega lokalt og nasjonalt til gode. Til dette vil prosjektmedlemmene arrangere seminarer og presentere funn på relevante konferanser.