Formidlingssamarbeid om Bibliotekets litteraturpris

Type:Utviklingsmidler
Prosjekteier:Stavanger bibliotek
Prosjektkategori:Innsatsområder: Utvikling av nye bibliotektjenester
Samlet støtte:550 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Pågående
Tidsperiode:2022

Søknad

Lenker

Mål

– Få voksne til å lese mer
– Gi bibliotekene i hele landet nye, felles verktøy for formidling
– Skape oppmerksomhet og engasjement rundt bøker som både har bred leserappell og høy litterær kvalitet
– Legge grunnlaget for et landsdekkende nettverk av lesere

Effekten skal måles ved å se på utlånsstatistikker og deltagelse i de ulike formidlingsaktivitetene i prosjektet, som besøk nettsiden, antall avspillinger podkaster, antall lesesirkler som registrerer seg for å delta samt engasjement og antall deltagende bibliotek.

Beskrivelse

Storbybibliotekene i Norge har stiftet en ny litterær pris: Bibliotekets litteraturpris. Prisen blir utgangspunkt for en satsing på nyskapende samarbeid mellom folkebibliotekene om litteraturformidling for voksne. Det er etableringen av dette formidlingssamarbeidet vi søker penger til.

Om Bibliotekets litteraturpris:

Den nye prisen skal gå til en forfatter og/eller oversetter av et verk for voksne utgitt de siste fem årene. En kortliste, som er utarbeidet etter nominasjon i flere runder fra storbybibliotekene, blir offentliggjort om våren. Gjennom sommeren og tidlig høst vil lesere og bibliotekansatte få mulighet til å stemme for sin favoritt på en egen nettside. Prisen deles ut til vinneren hver høst. Utdelingssted går på omgang blant storbybibliotekene. Seremonien strømmes til et nasjonalt publikum.

Det er de norske storbybibliotekene i Bergen, Bærum, Drammen, Kristiansand, Oslo, Stavanger, Tromsø og Trondheim som har tatt initiativ til den nye litteraturprisen. Å etablere selve prisen, og kostnaden ved dette, er det de åtte bibliotekene som har forpliktet seg til gjennom en felles avtale. Det er etablert en arbeidsgruppe, der Sølvberget har prosjektledelsen i år én.

Formidlingen av de ti titlene på kortlista er hovedpoenget med prisen. Gjennom et omfattende og koordinert formidlingsopplegg, vil vi kunne formidle litteratur for voksne på en ny og kraftfull måte. Ambisjonen er at Bibliotekets litteraturpris blir utgangspunkt for en nasjonal satsing på formidling mot voksne, og at vi får med oss alle landets bibliotek til felles innsats for å øke lesing og interesse for god samtidslitteratur i en voksen målgruppe. Utgangspunktet for denne søknaden er å sikre finansiering til at samarbeidet om formidling faktisk får det gjennomslaget og den kvaliteten vi ønsker. Å koordinere en nasjonal satsing på formidling gjennom en intensiv avstemmingsperiode er metodisk og ressursmessig krevende.

Om formidlingssamarbeidet:
Arbeidet med litteraturprisen vil altså være katalysator for et omfattende og koordinert formidlingsopplegg, der storbybibliotekene vil gå sammen og dele personalressurser, kompetanse og digitale verktøy for å skape felles formidling av de ti verkene som vil være nominert til kortlista. Det er behov for en 50-60% personalressurs til koordinering av dette arbeidet fra april til november i 2022 (noe mindre stillingsprosent i år to). Formidlingskoordinatoren vil samarbeide med prosjektleder og arbeidsgruppa (de åtte storbybibliotekene), og mye av det konkrete arbeidet vil fordeles mellom partnerne.

Følgende tiltak er planlagt som en del av innsatsen i prosjektet:

1. Vi utvikler innhold til en ny nettside med presentasjon av prisen, de ti verkene på kortlista og mulighet for å avgi stemme. Presentasjonen av verkene kan fritt kopieres av det enkelte bibliotek for bruk i deres egne digitale kanaler.

2. Vi lager en mappe med generelle råd og tips til presentasjon og formidling av de ti verkene som distribueres til alle landets folkebibliotek. Mappa skal inneholde plakater, brosjyrer og digitale maler til informasjonsmateriell, veiledningsråd basert på lesersørvismetoden, samt tips til og eksempler på bokutstillinger.

3. Vi oppfordrer bibliotekene til å dele formidlingsopplegg, tekster eller annet de lager på grunnlag av de konkrete verkene på kortlista. Formidlingskoordinatoren tar imot slike formidlingsopplegg og deler dem med andre bibliotek etter en vurdering.

4. Vi produserer ti forfattermøter (eventuelt litterære samtaler om et verk), som finner fysisk sted på ett av stifterbibliotekene, men også gjøres tilgjengelig som digitalt arrangement til alle landets bibliotek. Videoene blir tilgjengelige på litteraturprisens nettside, samt til bruk i bibliotekenes egne kanaler.

5. Formidlingskoordinatoren får overordna ansvar for å produsere og distribuere informasjon til presse og andre relevante organisasjoner og aktører som kan bidra til å spre formidling om verkene på kortlista videre til ulike målgrupper.

6. Vi produserer ti podkaster der formidlere fra de åtte storbybibliotekene samtaler om verkene på kortlista. Samtalene har form som en lesesirkel. Lydfilene blir tilgjengelige på litteraturprisens nettside, samt til bruk i bibliotekenes egne kanaler og i etablerte kanaler for podkaster.

7. Vi utarbeider et skriv og en kort video med verktøy og tips for å etablere lesegrupper i regi av bibliotekene eller i privat regi. Vi tror mange lesere har et stort behov for felleskap og sosial interaksjon, spesielt etter lange perioder sosial nedstenging. Lesesirklene kan registrere seg som deltakere i en «nasjonal lesesirkel», og oppfordres til å dele omtaler, foto og liknende på en konto i sosiale medier. Én registrert lesegruppe vinner tur til den første utdelingen av Bibliotekets litteraturpris.

8. Selve utdelingen blir et større formidlingsarrangement med opplesninger, samtaler og musikk i tillegg til selve prisoverrekkelsen. Arrangementet strømmes direkte, og lenken blir tilgjengelig for videredistribusjon i bibliotekenes egne kanaler.

9. En viktig overordnet del av samarbeidet er også at formidlere fra de åtte storbybibliotekene møtes i løpet av nominasjonsprosessen, og på en nominasjonskonferanse. Det gir muligheter for faglig utveksling og deling av erfaringer og praksis i litteraturformidlingen på tvers av landet.

Disse tiltakene vil utvikles og evalueres gjennom de to første årene med Bibliotekets litteraturpris. Det vil være noe lavere kostnader i år to, siden grafiske maler, nettsider og så videre blir utviklet i år én.

Etter et toårig prosjekt med etablering og utprøving er ambisjonen at vi vil ha utviklet rutiner, samarbeidsformer og verktøy som gjør at vi kan videreføre tiltaket gjennom fast finansiering og organisering. Arbeidet med Bibliotekets litteraturpris skal være et permanent samarbeidsprosjekt til glede for alle landets bibliotek, der storbybibliotekene drar det tyngste lasset.