Formidling i fremtidens musikkbibliotek

Prosjekteier:Deichman
Prosjektkategori:Innsatsområder: Nye formidlingsmetoder, Utvikling av nye bibliotektjenester
Samlet støtte:1 000 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Avsluttet
Tidsperiode:2015, 2016

Søknad

Mål

Ved prosjektets slutt:

• Vi har testet og evaluert et utvidet søkeverktøy som ny formidlingsplattform;
• Vi har avklart om denne typen formidlingstjeneste er noe brukere vil ha;
• Vi har gjort erfaringer som gjør oss i stand til å skrive en god kravspec for en slik tjeneste;
• Vi har koblet storbybibliotekenes musikkavdelinger tettere sammen digitalt, og har styrket deres praktisk samarbeid;
• Vi har testet et redaksjonelt samarbeid på tvers av bibliotekene.

Beskrivelse

Bakgrunn

Musikkonsumvaner i samfunnet er i endring, noe vi ser tydelig i musikkbibliotekene. Mange av våre brukere har blitt vant til å skaffe materiale digitalt på egenhånd. På biblioteket etterlyser de nå i større grad en større helhet rundt egne opplevelser og gjøremål. Musikkbibliotek beveger seg fra et sted for å hente og låne, til et sted å skape, dele og oppleve; et sted man oppsøker for å sette sine musikkopplevelser i en kontekst. For å møte dagens brukere, må vi endre vår måte å formidle.

Utfordringen

De fleste musikktjenestene utenom bibliotekene mangler kvalitetssikrede metadata, noe som har gjort det problematisk å integrere disse tjenestene i en profesjonell formidlingssituasjon. Bibliotekbasene har svært gode metadata, men disse begrenser seg til fysisk materiale som eies av bibliotekene. Det redaksjonelle innholdet bibliotekene skaper har i stor grad blitt neglisjert i søkesammenheng; noen biblioteker har aktive musikkblogg, men disse lever sine egne liv, og er i liten grad integrert i tradisjonelle søkemuligheter. Denne typen helhet eksisterer ikke i søke- og formidlingstjenester ved norske bibliotek i dag; vi mener det er nødvendig i fremtidens musikkbibliotek.

Foreslått prosjekt

For å møte denne utfordringen, ønsker musikkavdelingene i Bergen, Oslo, Stavanger, Trondheim og Stavanger å teste et eksisterende dansk plattform, i en utgave som er tilpasset norske forhold og norsk-produsert redaksjonelt innhold. eMusik.dk, som leveres av Inlead, har muligheten til å tar i bruk både våre tradisjonelle kilder, de digitale kildene brukere allerede benytter privat og redaksjonelt innhold.

I tillegg til testing, blir evaluering en sentral del av prosjektet. Vi mener dette er veien å gå, men hva mener våre brukere? Er denne helheten virkelig noe de savner? Dette blir undersøkt ved bruk av fokusgrupper, både grupper som møter ansatte i oppfølgingsmøter, grupper som har forpliktet seg til å svare online, og ved en strukturert oppsamling av innspill fra mer tilfeldige brukere.

En slik helhetlig søketjeneste vil ikke bare møte brukere med digitalkompetanse på en god måte, men også skape en inngang til digitale kilder for brukere uten den samme kompetansen. Verktøyet vil først og fremst være et tilbud til brukere, men vil også tas i bruk av bibliotekansatte som formidler i veiledningssituasjoner

NB: Det presiseres at prosjektet er ikke-forpliktende overfor Inlead. eMusik-plattformen er valgt som modell i prosjektperioden fordi prosjektgruppen er ikke kjent med andre eksisterende verktøy som kan tilpasses prosjektet. Det understrekes at i den grad tjenesten viser seg å være av interesse for norsk bibliotekbrukere, vil det bli satt i gang en ny prosess.

Fremgangsmåte

Vårt foreslåtte prosjekt har to deler:

I. Teknisk tilpasning av en eksisterende søketjeneste, slik at den høster treff fra bibliotekbaser og andre tilbydere av musikkmateriale (online og fysisk), og norsk-produsert redaksjonelt innhold.

II. Testing/evaluering av brukerrespons og av tjenesten som formidlingsverktøy i deltagende bibliotekene.

Ia. Teknisk tilpasning - søk

Vi ønsker at søketjenesten skal kunne vise treff i lyd, video, bøker og noter. Men noen få unntak kommer prosjektet til å konsentrere seg mest på lyd, siden dette er området der musikkonsumvaner er mest i endring. Noen mulige kilder:

• Biblioteksbasene via Samsøk (Bibliofil) – lån, alle medietyper
• Nasjonalbibliotekets søketjeneste – lån, alle medietyper
• mic.bibits.no (nå en del av NB) – kjøp, noter, fysiske
• Urørt –lydstrøm
• Platekompaniet – kjøp lyd, DVD, fysisk og digitalt
• iTunes – kjøp, lyd, DVD, digitalt
• Naxos – lydstrøm
• musikkonline.no – kjøp, lyd, DVD, digitalt
• YouTube – lyd-/bildestrøm
• Wimp – lydstrøm
• Spotify – lydstrøm
• Soundcloud
• MusicBrainz
• Bandcamp

Vi ønsker å prøve to løsninger: En”widget” som plasseres på hjemme- eller søkesiden til det individuelle deltagende biblioteket, integrert i bibliotekets OPAC, slik at resultater fra alle de valgte søkekildene vises ved vanlige katalogsøk. Alternativt kan widget’en plasseres i bibliotekenes redaksjonelle miljøene (bloggene), slik at søket automatiseres ved for eksempel bruk av tags.

Ib. Teknisk tilpasning – integrering av redaksjonelt innhold i søk

Norsk-produsert redaksjonelt innhold er tenkt høstet fra for eksempel følgende kilder:

http://mfblogg.no/
http://brgbib.bergen.folkebibl.no/musikkblogg/
http://blogg.deichman.no/musikk/
http://musikkprat.blogspot.no/
http://ballade.no
https://www.rockipedia.no/

Vi vil også undersøke muligheten for å ta i bruk kombinasjoner av elementer, som playlister og artikler; en artikkel kan for eksempel utdypes med en kuratert playlist og relevante treff fra søk.

At de fleste artiklene er tenkt høstet fra de samarbeidende bibliotekenes eksisterende musikkblogger mener vi vil både profilerer de individuelle bloggene og styrker samarbeid mellom de forskjellige bloggredaksjonene.

Fasen for tilpasning av av redaksjonelt innhold vil strekke seg over de første tre kvartalene, og vil, foruten vanlige prosjektelementer, omfatte følgende spesifikke avklaringer:

• Krav til funksjonalitet
• Krav til design
• Tredjeparts innholdsleverandørene, begrensninger og muligheter
• Opprettelsen av et redaksjonelt samarbeid mellom bibliotekene
• Utvikling av rutiner for brukerstøtte til sluttbrukere
• Utvikle relevant «informasjonsmateriale» for tjenesten

II. Testing og evaluering

Verktøyet blir testet slik:

• Verktøyet blir tilgjengeliggjort via bibliotekenes eksisterende online søketjenester
• Verktøyet blir tatt aktivt i bruk i veiledning i de samarbeidende musikkavdelinger
• Representanter fra deltagende musikkavdelingene holder regelmessige møter, fysisk og online
• Fokusgrupper sikrer brukermedvirkning; disse blir opprettet ved alle fire bibliotekene, og involvert underveis
• Online besøkende blir oppfordret til å svare på en online evaluering
• Statistikk fra bruken