Folke-helse-biblioteket

Type:Utviklingsmidler
Prosjekteier:Senja bibliotek
Prosjektkategori:Innsatsområder: Nye formidlingsmetoder, Nye samarbeidsformer og partnerskap
Samlet støtte:500 000
Antall tildelingsår:2-årig
Status:Avsluttet
Tidsperiode:2016, 2017, 2018, 2019

Søknad

Rapporter

Lenker

Mål

Utgangspunktet for prosjektet er et ønske om å utvikle og tydeliggjøre folkebiblioteket som en aktiv kunnskapsformidler og kompetanseaktør i tråd med de behov som samfunnet har. Biblioteket som institusjon har en lang historie som kompetanseaktør, og vi ønsker å se på hvordan biblioteket i vår tid kan være en slik ressurs. Som en videreføring av regjeringens satsning Digidel, retter vi fokus på informasjonskompetanse. Vi ønsker å styrke vår egen informasjonskompetanse, bruke denne aktivt, etablere nye samarbeidspartnere og teste ut ulike former for formidlingsaktiviteter som utvikler og styrker vårt samfunnsoppdrag som kunnskapsarena. Vi ønsker også i større grad å kunne ha tilbud for arbeidslivet, og ikke kun oppfattes som et fritidstilbud.

Helse og forebygging er valgt som det overordna temaet for prosjektet. Det er flere årsaker til at vi avgrenser prosjektet til akkurat dette. Den ene er de samfunnsmessige utfordringene, der det gjennom Samhandlingsreformen ønskes ei dreiing fra reparasjon til forebygging. Det er bedre samfunnsøkonomi å forebygge enn å reparere. Helse er en stor pott av offentlige utgifter og små tiltak kan gi store økonomiske og velferdsmessige gevinster. Helse er også et tema som opptar mange. Det oppfordres til at hver enkelt skal ”være sin egen helseminister”. Samtidig er mye helseinformasjon tilgjengelig, men der kvaliteten varierer sterkt. I Lenvik bibliotek sin satsing for voksne under utdanning, kalt «Studiebiblioteket», veileder vi særlig mange helsefagstudenter, og vi ønsker å gjøre dette på en enda bedre måte.

Prosjektet består av to hoveddeler. Del en omfatter informasjonskompetanse og kildekritikk. Dette inkluderer eksempelvis kunnskap om hvordan søkemotorer på nett faktisk foretar sine søk, gode kunnskapskilder samt mer kunnskap om forskning og testing av hypoteser. Dette er viktig kunnskap å ha i dagens informasjonssamfunn men vi opplever at det er lav bevissthet omkring dette. I prosjektet har vi valgt helse som utgangspunkt og eksempel. Men kunnskapen kan også overføres til andre områder. Informasjonskompetanse er et område der biblioteket har mye kunnskap, men vi opplever i dag at denne kunnskapen ikke er særlig synlig for publikum.

Den andre delen er formidling av kunnskap for å gi økt forståelse for forebygging og hva som gir ei god helse. Dette gjøres ved hjelp av samarbeidspartnere og eksterne. Metodisk ser vi to innganger til dette. Det ene er gjennom ulike arrangement i biblioteket der formidlinga går direkte til publikum. Det andre er gjennom internett, der vi vil anbefale gode kilder for mer informasjon omkring helse. Denne delen vil bygge opp under biblioteket som en naturlig arena å søke kunnskap på, samt passe inni Kunnskapsparken Finnsnes sin profil.
Til sammen vil de to delene av prosjektet kunne utfylle hverandre, og sammen bidra til at målet i prosjektet nås.

Langsiktig mål: Lenvik bibliotek – en tydelig kunnskapsformidler og kompetanseaktør.
Prosjektmål: Lenvik bibliotek en bidragsyter for økt kunnskap om helse og forebygging.
Delmål:
– Økt informasjonskompetanse generelt og på helseinformasjon spesielt, hos alle ansatte
– Økt informasjonskompetanse i befolkninga.
– Etablere nye samarbeidspartnere, som helsetjenester, Frisklivssentral, brukerorganisasjoner og idrettslag.
– Nye brukergrupper til biblioteket, både fysisk og på nett.
– Økt bruk av biblioteket i yrkessammenheng.
– Styrka veiledning om kildekritikk for voksne under utdanning.
– Økt arrangørkompetanse i biblioteket.

Beskrivelse

BAKGRUNN (Se vedlegg for mer utdypende informasjon).
Bibliotekets informasjonskompetanse er i dag for lite synlig. Vårt inntrykk er at bevisstheten rundt informasjonskompetanse i det hele tatt er svært lav, både blant studenter, helsepersonell og folk flest. Det finnes mange svært gode offentlige nettressurser som www.helsebiblioteket.no www.aldringogeldre.no og www.forebygging.no Vi opplever at disse og mange andre er lite kjent og relativt lite brukt. Biblioteket kan gjennom klart profilerte arrangement, godt arbeid med nettsidene sine, gjennom å bidra på fagnettverk og kurs og ikke minst i møte med den enkelte bruker tilby kompetanse på søk i kvalitetssikra nettsteder. Vi mener dette er et samfunnsoppdrag for biblioteket som det er på høy tid å sette ut i live og som vil styrke bibliotekets stilling og omdømme.

Som bibliotek ønsker vi å få flere samarbeidspartnere. Vi ser at vi i liten grad har kontakt med helsetjeneste eller forebyggende tjeneste i dag. Et samarbeid vil være utviklende for begge parter. Biblioteket vil styrke sin informasjons- og arrangørkompetanse, bli bevisste på å bygge en god og synlig profil og vil nå ut til nye brukergrupper.

Lenvik biblioteks brukere har ønsket flere arrangement med faglig tema. Vi har hatt noen arrangement med helserelaterte tema, og har opplevd godt oppmøte på disse. Biblioteket er en høvelig arena for å drive helseinformasjon. Biblioteket har stor tillit i befolkninga, og er basert på kunnskap og viten. Biblioteket er en nøytral arena med lav terskel, og det oppleves som lite stigmatiserende å komme til.

I arbeidet med denne søknaden har vi prøvd å se hva andre bibliotek har gjort knytta til helse og forebygging. Vi har særlig sett på to prosjekt. Det ene er ”Helseinfo gjennom folkebibliotek” som var et forprosjekt med støtte fra Nasjonalbiblioteket. Som et grunnlag for denne søknaden har vi brukt enkelte av resultatene fra dette forprosjektet. Ut fra det vi kjenner til, ble et hovedprosjekt forsøkt startet opp, men kom ikke i gang. Det andre prosjektet vi har sett på er ”Folkebiblioteket fremmer folkehelse”. Dette prosjektet tar utgangspunkt i nettressursen www.helsebiblioteket.no og det arrangeres seminardager i de tre fylkene som deltar, med utgangspunkt i denne nettressursen og andre helsetema. Vårt prosjekt kan ligne på dette, men vi er opptatt av å ikke låse oss til en nettressurs, men heller gjøre brukerne i stand til å vurdere hva som er gode nettressurser og hva som ikke er det. For oss er det også viktig å prøve ut et tettere samarbeid med aktører i helsetjenesten over ei viss tid.

I prosjektet blir helse og forebygging det gjennomgående temaet og vil være hovedsatsningsområdet i prosjektperioden. Etter at prosjektet er ferdig er målet å bruke de erfaringene vi har gjort oss også på andre områder enn helse, slik at prosjektet får overføringsverdi på lengre sikt. Dermed arbeider vi oss nærmere at biblioteket blir den kunnskapsformidleren og kompetanseaktøren som vi ønsker.

MÅLGRUPPER
Lenvik bibliotek samarbeider med Studiesenteret Finnsnes om «studiebiblioteket» og deres høyskolestudenter innen helsefag sammen med andre desentraliserte studenter er en av hovedmålgruppene. For denne målgruppa er særlig informasjonskompetanse og kildekritikk viktig, samt gode faglige kilder om helse på internett. Vår erfaring er at studentene har behov for slik kunnskap.

Helsepersonell i regionen er også en målgruppe, som nås gjennom vår samarbeidspartner «LØKTA». Det finnes mange gode portaler om helse som er beregnet for helsepersonell, men i samtale med «LØKTA» framkommer det at veldig mange av disse er dårlig kjent for helsepersonell. Økt kjennskap til disse nettportalene samt generell informasjonskompetanse er viktig for denne målgruppa. Helsepersonell kan igjen veilede sine brukere, og gi tips om at biblioteket kan oppsøkes for å finne god informasjon på nett. Det vil også være aktuelt å bruke lokale ressurser av helsepersonell som bidragsytere i prosjektet.

Øvrige brukere og publikum er også målgruppe. I planlegging av arrangement tas det sikte på det over tid skal gis tilbud om arrangement som er aktuelle for ulike målgrupper, eksempelvis barnefamilier, eldre, kronisk syke osv. For hvert enkelt arrangement lages det en plan for hvordan den konkrete målgruppa for arrangementet skal nås. Her er Frisklivssentralen, brukerorganisasjoner og idrettslag kanaler vi kan bruke for å nå ut, samt aktiv bruk av lokalavis. Viktigheta av informasjonskompetanse er mange ikke bevisst på, og en del av formidlinga mot denne målgruppa må derfor rettes inn mot hvorfor dette er viktig.

Siden målgruppa for prosjektet er såpass stor og uensartet må det ved oppstart av prosjektet legges nok vekt på forankring og få på plass kontaktpersoner som kan brukes i det videre arbeidet.

PROSJEKTORGANISERING (Se vedlegg for utdypende informasjon)
Styringsgruppe
• Kristin Stand Iden, biblioteksjef Lenvik/prosjektansvarlig
• May-Wenche Undheim, koordinator helse/universitetslektor Studiesenteret Finnsnes.
• Lena Røsæg Olsen, leder LØKTA
• Karoline Sandberg, folkehelsekoordinator Lenvik.

Prosjektledelse
Som ansvarlig for prosjektet er biblioteksjef ved Lenvik bibliotek, Kristin Strand Iden.
Prosjektleder blir bibliotekar Sigrid Stangnes ved Lenvik bibliotek. Sigrid har lang og variert prosjektledererfaring knytta til helse og regional utvikling. Hennes formelle bakgrunn er et hovedfag i samfunnsøkonomi, men har siden høsten 2015 studert bibliotek- og informasjonsvitenskap på deltid i regi av Høgskolen i Oslo og Akershus. Sigrid har siden januar 2014 arbeidet ved Lenvik bibliotek.
David Wulff Sæther ved Lenvik bibliotek vil være prosjektstøtte. David har lang erfaring med bibliotek, referanse- og prosjektarbeid, og har særlig arbeidet mye med Studiebiblioteket og Lenvik biblioteks tilbud til studenter.

HOVEDAKTIVITETER
HA 1: FORANKRING
HVA Prosjektet er forankra hos de viktigste samarbeidspartnerne. Men øvrige samarbeidspartnere har ikke vært involvert på samme måten, og prosjektet må forankres hos dem gjennom møter. I tillegg skal det skrives en blogg om arbeidet i prosjektet der det gis jevnlige oppdateringer. Dette vil også være en fortløpende, men mer passiv, forankring.
HVORFOR: Ei god forankring hos relevante parter er viktig for å få til det samarbeidet og kunne nå de målene som prosjektet har ambisjoner om. De ulike partene har også kontaktnett ut mot målgruppa, og det gjør derfor at prosjektet lettere kan nå ut.
Ferdig avholdte forankringsmøter innen 31.12.16. Forankring gjennom blogg i hele prosjektperioden.

HA 2: KARTLEGGING AV UTFORDRINGER, FOLKEHELSE
HVA:En gjennomgang av lokale og nasjonale dokumenter og statistikk.
HVORFOR: Prosjektet har som mål å kunne bidra til bedre folkehelse i regionen. Skal prosjektet kunne bidra til det kreves det kunnskap om hva som er utfordringene i dag. Dette er viktig bakgrunnsinformasjon å ha med seg når ulike arrangement skal planlegges, og valg av tema foretas.
Ferdig kartlegging innen 31.10.16.

HA 3: KARTLEGGE GODE NETTRESSURSER MED TANKE PÅ INFORMASJONSKOMPETANSE OG HELSE
HVA Som en forstudie til prosjektet har Lenvik bibliotek kartlagt om lag 30 gode nettressurser knytta til helse. Dette arbeidet må oppdateres og kompletteres ut fra det som finnes i dag. Gode nettressurser som omhandler informasjonskompetanse, kildekritikk og forskningsmetodikk må kartlegges. Kartlegginga omfatter ressurser på ulike «nivå», både studenter, helsepersonell og øvrig publikum. Dette er et område der det nye ressurser kommer til, slik at det underveis i prosjektet må være ei «overvåking» av hva som finnes.
HVORFOR En viktig del av prosjektet er å høyne informasjonskompetanse og bevissthet omkring hvor man henter informasjon på internett. Særlig fokus rettes mot helse, og i prosjektet vil derfor gode nettressurser om helse kartlegges slik at de kan formidles til brukerne.
Ferdig kartlegging nettressurser informasjonskompetanse og helse innen 01.03.17.

HA 4: INTERN OPPLÆRING
HVA Alle ansatte ved Lenvik bibliotek skal gjennomgå en intern opplæring om informasjonskompetanse og kildekritikk. Opplæringa gjøres i samarbeid med Universitetsbiblioteket i Tromsø. Opplæringa gis i små porsjoner og over tid slik at stoffet kan bearbeides godt.
HVORFOR Alle som arbeider ved Lenvik bibliotek må ha samme kunnskap om informasjonskompetanse og gode kilder til helsekompetanse på internett. Dette for å kunne veilede brukere best mulig som henvender seg til skranken med spørsmål.
Ferdig intern opplæring innen 30.11.17.

HA 5: FORMIDLING AV INFORMASJONSKOMPETANSE
HVA Ut fra kartlegginga om gode kilder for informasjonskompetanse formidles denne kunnskapen ut. Metoden som velges er ulik for de ulike målgruppene. Formidlinga kan eksempelvis skje som egne arrangement, som del av et annet arrangement eller som del av et undervisningsopplegg med studenter eller elever. Lenker til gode kilder om informasjonskompetanse kan legges ut på prosjektets blogg, på hjemmeside til bibliotek i Troms eller i brosjyremateriell.
Siden vårt inntrykk er at mange ikke ser viktigheta med informasjonskompetanse vil vi prøve å nå disse. I prosjektet skal vi undersøke muligheten for å bruke lokalavisa til å publisere korte artikler om informasjonskompetanse.
HVORFOR Informasjonskompetanse er aktuelt for mange målgrupper, og i dagens informasjonssamfunn bør det regnes som en basiskunnskap. Det er samtidig ei utfordring man mange kanskje ikke ser at dette er et område de trenger mer kunnskap innafor. Derfor må ulike metoder benyttes, og i prosjektet vil det prøves ut hva som gir best resultat.
Ferdig planlegging av formidlingsaktivitet 01.03.17. Formidling ut prosjektperioden.

HA 6: FORMIDLING AV GODE HELSERESSURSER PÅ NETT
HVA Ut fra kartlegginga om kilder til helsekompetanse på internett formidles dette til aktuelle brukergrupper. Metoden som velges er ulik for de ulike målgruppene. Publisering av lenker kan gjøres via hjemmeside til bibliotek i Troms, på prosjektets blogg, i brosjyremateriell. I tillegg kan formidling skje som del av et annet arrangement eller som del av et undervisningsopplegg mot studenter. Gjennom samarbeid med LØKTA kan formidling skje som en del av deres kurs for helsepersonell.
HVORFOR Det ligger mange gode kvalitetssikra ressurser på internett om helse som ikke er så godt kjent. Helsepersonell har ikke alltid tid til å orientere seg om det som finnes. Med å gjøre ressursene mere kjent kan det bidra til at de blir mer brukt.
Ferdig planlegging av formidlingsaktivitet 01.04.17
Formidling av gode helseressurser ut prosjektperioden.

HA 7: PLANLEGGING OG MARKEDSFØRING AV ARRANGEMENT
HVA Som en del av prosjektet skal det også gjennomføres ulike arrangement med tema helse og forebygging. Det må tas stilling til om hvordan disse arrangementene legges opp tematisk, enten med halvårlige tema eller med miks av ulike tema. Innspill til tema og foredragsholdere kommer fra referansegruppa. Der det er mulig vil prosjektet bruke lokale ressurser, eller koble seg opp mot andre prosjekt (eksempelvis i regi av LØKTA). Brukerorganisasjoner og idrettslag vil bli oppfordret til å legge faglig relevante arrangementer til Lenvik bibliotek som en del av prosjektet. Formidling av informasjonskompetanse tas med som en naturlig del av disse arrangementene.
I tillegg må det utarbeides en markedsføringsplan for å sikre god publisitet omkring arrangementene. Bevissthet om aktuell målgruppe for arrangementet er viktig. For å få til ei god markedsføring må forankringa også være god da en del av markedsføringa kan skje gjennom samarbeidspartnere.
HVORFOR Målet er å få til arrangement som publikum ønsker å komme på, samtidig som de skal gi mulighet for å få mer kunnskap om helse og forebygging.
Ferdig planlegging av arrangement, type, innhold og form. 31.01.19:
Markedsføring av arrangement. ut prosjektperioden.

HA 8: GJENNOMFØRING AV ARRANGEMENT
HVA Ved gjennomføring av prosjektet vil biblioteket prøve ut ulike arenaer, både i biblioteket og i Kunnskapsparken Finnsnes, for å høste erfaring hvordan de fungerer til arrangement. Ulike tidspunkt for arrangement kan også være aktuelt å prøve ut med utgangspunkt i målgruppe. Det skal også vurderes om noen av arrangementene skal streames.
Arrangementene må for øvrig legge vekt på også være en sosial møteplass, med mulighet og rom for uformell samtale.
Det skal prøves ut en form der arrangementet både skal gi bedre forståelse om ulike tema, gi råd og tips i forhold til forebygging samt gi kunnskap og forståelse av hva som er gode kilder der man kan lese mer om temaet. Eksempelvis så vil et arrangement om hjertet bestå av en del om hvordan hjertet fungerer, en del om hvordan man skal unngå hjertesykdom og en del med henvisning til gode bøker og nettsteder der publikum kan lese mer.
I etterkant av hvert arrangement blir det foretatt ei evaluering slik det skjer ei bevisst læring i prosessen med å gjennomføre arrangementene.
HVORFOR Målet er å formidle god og relevant kunnskap slik at den enkelte får økt sitt kunnskapsnivå om helse og forebygging, samt hvordan de selv kan søke god informasjon om helse. I tillegg vil det bidra til at biblioteket blir styrket som kunnskapsarena og sosial møteplass.
Gjennomføring av arrangement ihht planer i hele prosjektperioden.

HA 9: FORMIDLING AV ERFARINGER OG FUNN.
HVA Det settes opp en plan for hvordan formidlinga av erfaringer og funn i prosjektet skal skje. Jevnlig vil det bli orientert i internt «husråd» i Kunnskapsparken Finnsnes om erfaringer i prosjektet. I Midt-Troms er det et regionalt bibliotekssamarbeid samt et vertskommunesamarbeid i ytre Midt-Troms der prosjektets funn også blir presentert. Det tas sikte på å skrive en blogg gjennom hele prosjektet, der både prosjektets funn og erfaringer deles, samt gode nettressurser. Denne bloggen vil bli orientert om til andre bibliotek via «Bibliotek-Norge» e-postliste. Ved forespørsel vil prosjektleder også kunne orientere i andre fora om funn i prosjektet.
HVORFOR De funn og erfaringer som prosjektet høster kan være relevante for andre bibliotek og aktører å lære av og bør derfor formidles ut.
Løpende formidling av funn i «husråd», regionale samarbeidsbibliotek og blogg i hele prosjektperioden.

HA 10: EVALUERING OG VEIEN VIDERE
HVA Etter hvert prosjektår som er gjennomført vil prosjektleder gjøre opp status og lage ei kort evaluering av det som har skjedd. Ved prosjektslutt vil denne evalueringa omfatte hele prosjektet, og referansegruppa trekkes inn i dette. Lenvik bibliotek vil også se på hvordan prosjektet kan videreføres i en eller annen grad. Det forventes at prosjektet gir relasjoner til nye samarbeidspartnere som biblioteket ikke har hatt tidligere, og at disse vil se på biblioteket som en naturlig arena og samarbeidspart for en del av sine aktiviteter. Det forventes også at biblioteket kan nå ut til nye målgrupper og at disse i større grad ser hvilken kompetanse som Lenvik bibliotek har. Et eksempel på dette er informasjonskompetanse, og der flere ser på biblioteket som et naturlig sted å få veiledning om informasjonssøk. Kompetansen internt i Lenvik bibliotek vil også øke og gi positive ringvirkninger videre, eksempelvis innen kildekritikk og arrangørkompetanse.
HVORFOR Et prosjekt er på mange måter ei utprøving av nye metoder og tilnærminger, og det er derfor viktig å evaluere om man har lykkes med dette. Også for seinere prosjekt må det tas lærdom av det som er gjort og hva som kan gjøres bedre. Lenvik bibliotek ser at dette prosjektet vil kunne få noen langsiktige positive effekter som vi ønsker å utnytte best mulig.
Rapportering etter år en ferdig innen 30.06.17.
Rapportering etter år to ferdig innen 30.06.18.
Sluttrapportering og veien videre ferdig innen 31.05.19.