Felles formidlingsløsning for bibliotekene i Rogaland

Prosjekteier:Rogaland fylkesbibliotek
Prosjektkategori:Nye samarbeidsformer og partnerskap
Samlet støtte:1 000 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Pågående
Tidsperiode:2023

Søknad

Mål

Formålet med prosjektet er å utvikle en felles formidlingsløsning for bibliotekene i Rogaland som gir en mer gjenkjennelig, moderne og brukervennlig tjeneste for publikum, samtidig som det bidrar til økt synlighet og effektiv ressursbruk for bibliotekene.

Bibliotekene konkurrerer i dag med andre kulturtilbud om digital synlighet. En felles løsning vil føre til at bibliotekene kommer høyere på trefflistene i søkemotorer, gjøre bibliotekene mer synlige og bidra til økt bruk, flere besøk på arrangementer og høyere fysisk og digitalt utlån.
Som det står i biblioteklovens formålsparagraf: Bibliotekenes innhold og tjenester skal gjøres kjent.

Resultatmål

En felles formidlingsløsning/nettsideløsning for bibliotekene i Rogaland

Felles produksjon og deling av digital formidling mellom bibliotekene i Rogaland

En formidlingsløsning som kan tas i bruk av andre bibliotek i landet

Beskrivelse

Bibliotekene i Rogaland er i ferd med å gå ut på anbud for å finne en leverandør som vi kan samarbeide med om å utvikle en framtidsrettet formidlingsløsning for bibliotekene i Rogaland.

Bakgrunnen for prosjektet er at de nåværende formidlingsløsningene til bibliotekene i Rogaland hverken oppfyller kravene til personvern eller universell utforming. De oppleves også fragmenterte og gir dermed en dårlig domenesynlighet i søkemotorer. Nettsidene oppfyller ikke publikums forventninger til funksjonalitet og brukervennlighet i moderne nettløsninger, og de er tidkrevende og teknisk vanskelig å vedlikeholde og oppdatere.
Prosjektet er en direkte forlengelse av anskaffelsen av et felles biblioteksystem i Rogaland (2019-2020).

I dag er de fleste bibliotekene i Rogaland på Wordpress-løsningen Webløft, en mal for biblioteknettsider utarbeidet av Buskerud fylkesbibliotek i 2016. Denne løsningen var et stort løft da den kom og hadde lav driftskostnad, men forutsetter at bibliotekene har tid og kompetanse til å vedlikeholde sidene selv. Webløftløsningen er preget av manglende utvikling og vedlikehold siden oppstarten for syv år siden.

Det er allerede etablert en kultur for felles produksjon og deling av innhold i bibliotekene i Rogaland gjennom prosjektene Videoboktips og K-fondstafetten. Fylkesbiblioteket har dessuten en samarbeidsavtale med Sølvberget som omfatter produksjon av innhold for alle bibliotekene i fylket. Med samme biblioteksystem og felles innholdsproduksjon ligger alt til rette for å etablere en felles formidlingsløsning i Rogaland.

Felles nettsideløsning og deling av digitalt innhold i bibliotekene er forankret i Regional kulturplan for Rogaland 2015-2025 og gjeldende Regionalplan for bibliotek og inngår i fylkesbibliotekets handlingsprogram for 2023.

Dersom vi får støtte fra Nasjonalbiblioteket vil det være et premiss at det vi investerer også skal komme andre bibliotek til gode. Vi stiller et overordnet krav om at alle integrasjoner med eksterne fagsystemer (både til og fra løsningen) skal baseres på mest mulig åpne, standardiserte, strukturerte og godt dokumenterte API-er. Dette gjør at løsningen enklere kan tas i bruk av andre bibliotek, uavhengig av biblioteksystem. Store deler av utviklingen vil være basert på integrasjon med en økende andel felleskomponenter som nasjonalt lånekort, Sommerles mm. En prosjektgruppe fra satt sammen av bibliotekene i Rogaland har utarbeidet en kravspesifikasjonen består av på 26 punkter, blant annet:

ROGABIB.NO
Rogaland er en region med felles bo- og arbeidsmarked, og man er ofte bosatt på et sted som har relativt kort reisetid til flere av bibliotekene i fylket. Vi ønsker å lage en felles landingsside for alle bibliotekene i Rogaland med undersider for de ulike biblioteknettsidene. En felles inngang til det rogalandske bibliotektilbudet med felles katalog, felles arrangementskalender, felles formidling og felles presentasjon av tjenestetilbudene, inspirert av formidlingsløsningen til Deichman. Deichman har en filialstruktur som lett kan overføres til bibliotekstrukturen i Rogaland. Bibliotekene i Rogaland produserer allerede mye bra innhold, men trenger en plattform som åpner for mest mulig automatisert deling og gjenbruk av disse formidlingsressursene. Formidlingsløsningen skal dra nytte av låners hjembibliotek (dersom de er pålogget løsningen) og/eller geolokasjon for å vise hvilke bøker i en treffliste eller kommende arrangementer som er geografisk nærmest, og dermed mest tilgjengelige, for låneren.

SØKEMOTOROPTIMALISERING (SEO)
Bidra til større domene-autoritet og gjøre det enklere for søkemotorene å forstå og indeksere innholdet i nettsidene, slik at bibliotekene blir mer synlige i søkemotorer som Google.

NASJONAL INFRASTRUKTUR
En god nasjonal infrastruktur er et viktig satsningsområde for bibliotekene for å oppnå bedre bibliotektjenester og mer samarbeid i sektoren. Vi ser en klar trend til at flere av komponentene blir felles for sektoren, men vi har mye å gå på før disse integreres på en mer sømløs og brukervennlig måte.
Her Vi vil legge vekt på en god integrasjon med det nye nasjonale låneregisteret «Bibliotekkortet», og med den nye adgangsplattformen som etableres av Digin/Bibliotek24. Bibliotek24 vil gi oss en brukeropplevelse mer lik danskenes adgangsplattform login.bib.dk, der man får presentert og tilgjengeliggjort hele biblioteket tilbud av fysisk og digitalt innhold på samme ett sted.
Bedre og mer integrert visning av Kulturfondstafetten (videoboktips) og andre store formidlingskampanjer og digitale arrangementer.
En bedre og bredere integrering av Biblioteksøk som vil gi lånere en enklere inngang til fjernlån, men også tydeligere viser lånerne digitale alternativer som NBs digitale samlinger.

DIGITALT INNHOLD
Mange bibliotek har utfordringer med å formidle e-bøker, lydbøker og andre elektroniske ressurser. Digitalt innhold fremstår ofte både fremmed og fragmentert fra den øvrige samlingen. Vi ønsker blant annet å integrere NB’s digitale samling inn i trefflister og formidlingslister så snart det er etablert god nok visning av faktisk tilgjengelighet.

VEIEN VIDERE
Rogaland var med å skrive kravspesifikasjonen og evaluere tilbudene da Deichman som våren 2022 gikk ut på anbud på felles formidlingsløsning på vegne av 208 folkebibliotek, mer enn 500 skolebibliotek og alle fylkeskommunene. Deichmans anbudsprosess på formidlingsløsning førte ikke fram, men gav oss noen nyttige læringspunkter:
1. Det er stor interesse for en felles nettløsning i folkebibliotekene
2. Løsningene vi ønsker oss finnes ikke i markedet i dag
3. Løsningen vi ønsker oss koster mer enn vi har råd til

Den store endringen i vårt prosjekt, er at vi nedskalerer til ett fylke, framfor å invitere inn alle bibliotekene i Norge. Vi er i en situasjon der vi raskt må finne en ny løsning for bibliotekene i Rogaland, i motsetning til Deichman, som allerede har Norges beste formidlingsløsning. Samtidig ber vi om en løsning som enkelt kan tas i bruk av andre bibliotek som har Bibliofil som biblioteksystem, som omfatter litt mer enn halvparten av alle bibliotek i Norge. Vi ber også om at det skal være mulig å gjenbruke funksjonaliteten uavhengig av bibliotek og biblioteksystem når løsningene er ferdig utviklet.

På sikt ønsker vi oss en løsning som knytter alle folkebibliotek i Norge sammen og gjør det mulig å dele innhold fra hele landet. Det trenger ikke nødvendigvis å innebære én felles løsning, det er mulig å se for seg at flere leverandører kan levere ulike løsninger som snakker sammen. Det vil uansett bli behov for koordinering og felles utvikling, slik at løsningen ikke overlates til det enkelte bibliotek. Vi ser for oss at dette kan bli en oppgave for Digin/Bibliotek24, dersom fylkene lykkes med å etablere en varig driftsmodell for dette prosjektet.

Vi håper at vårt prosjekt skal føre til bedre nettsideløsninger, en sunnere konkurranse mellom leverandørene og bedre styring av utviklingen på egne premisser.