Felles biblioteksystem i storbyene

Type:Utviklingsmidler
Prosjekteier:Stavanger bibliotek
Prosjektkategori:Forprosjekt
Samlet støtte:400 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Avsluttet
Tidsperiode:2016, 2017

Søknad

Rapporter

Andre filressurser

Mål

Formålet med prosjektet er å kartlegge eksisterende og framtidige behov for bibliotekenes biblioteksystem, samt gjennom en grundig prosess med ulike tilbydere velge et konsept som oppfyller disse kriteriene.

Beskrivelse

Prosjektbeskrivelse
Bibliotekene som er med i prosjektet har i dag ulike biblioteksystemer, med ulike drifts- og utviklingsmiljøer.
Vi ønsker å undersøke muligheten for å finne en felles løsning som skal effektivisere det daglige arbeidet i bibliotekene samtidig som det kan frigi ressurser i bibliotekene og bedre tjenestetilbudet til publikum.

Vi går nå inn i en tid der våre eksisterende systemer skal tilpasse seg en ny hverdag. Men Nasjonalbibliotekets arbeid med felles infrastruktur (felles metadata, felles autoritetsregister, web-dewey og nasjonalt samsøk) samt nye metadataformat på vei, fordrer ikke bare nye tilpasninger til eksisterende systemer, men åpner for helt nye måter å samarbeide om formidling av litteratur.

Sammen med den varslede kommunereformen (kommunesammenslåinger), krav om automatisert integrasjon med kommunale økonomisystemer samt ønsket om tettere integrasjon mellom nasjonalt låneregister og nasjonale id-registre (MinID/Folkeregisteret) er dette en god tid for at vi undersøker hvilke nye muligheter som åpner seg gjennom en felles løsning.

Samtidig som det skjer endringer nå, ønsker vi også et system som er robust for endringer i fremtiden. Et system med et dokumentert og standardisert API vil gi oss en teknologisk fleksibilitet både for morgendagen og årene som kommer.

Forprosjektet er tredelt.

Først kartlegger vi hvilke oppgaver vi ønsker at et biblioteksystem skal løse.

Deretter går vi bredt ut for å samle informasjon om hvordan disse oppgavene kan løses på best måte.

Til slutt vil vi velge hvilket konsept vi ønsker å gå videre med.

1.Kartlegging/funksjonsanalyse

-kartlegging av dagens behov
-hvilke funksjoner/prosesser kan løses annerledes
-hvilke funksjoner/prosesser kan effektiviseres ved samarbeid
-hvilke funksjoner/prosesser blir viktige i framtiden
-hvilke overordnede prinsipper skal ligge til grunn for løsningen
-rapporten skal resultere i en felles liste over krav og prinsipper til endelig løsning

2.Gjennomføre RFI (Request for information)

-basert på rapporten skal vi hente inn informasjon fra ulike tilbydere
-denne prosessen skal hjelpe oss å kartlegge hvilke løsninger som er aktuelle
-vi ønsker dialog både med eksisterende systemleverandører, lignende prosjekter og andre utviklermiljøer

3.Valg av ønsket konsept (arkitektur, generell løsning, rammer osv.).

-basert på egen kartlegging og RFI-prosessen skal vi velge hvilket konsept vi ønsker å gå videre med

Neste naturlige steg i prosessen vil være å sette sammen en kravspesifikasjon basert på de ulike trinnene i prosessen – og gjennomføre anbudskonkurranse.

Kravspesifikasjon og anbudskonkurranse er ikke en del av dette prosjektet.