Direkte fra Agder-bibliotekene – det store i det lille

Prosjekteier:Risør bibliotek
Prosjektkategori:Innsatsområder: FNs bærekraftsmål og bibliotek, Nye samarbeidsformer og partnerskap
Samlet støtte:350 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Pågående
Tidsperiode:2022, 2023

Søknad

Andre filressurser

Tilleggsinformasjon

  • Prosjektet er forlenget ut 2023.

    Publisert: 13. juni 2023

Mål

Kystbibliotekene i Agder: Risør, Tvedestrand, Arendal, Grimstad og Lillesand ønsker å utvikle et samarbeid med mål om å kunne samarbeide om arrangement både fysisk og digitalt, og interaktivt med publikum. Med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål, ønsker vi å forankre store samfunnsspørmål til lokale arrangement, der vi utnytter digitale plattformer til sammen å skape arrangementer på tvers av bibliotek og kommunegrenser. Visjonen er at kystbibliotekene skal opparbeide seg digitale og kvalitative ferdigheter for å kunne strømme arrangementer på tvers, for så å være ressurspersoner for flere Agder-bibliotek som på sikt ønsker å tilby det samme. Med inspirasjon fra Direkte fra Litteraturhuset i Oslo, så skal vi planlegge fysiske arrangement i et respektivt bibliotek, for så å strømme denne direkte til de andre bibliotekene, og på sikt også muliggjør en interaksjon med publikum.

Beskrivelse

Da pandemien slo ut viste bibliotekene og samfunnet for øvrig at de er svært omstillingsdyktige. Digitale plattformer og nye måter å kommunisere og formidle på, ble etablert gjennom digitale plattformer. Mange bibliotek har strømmet arrangement direkte på Facebook, og på andre digitale flater. Likevel ser vi at de digitale tilbudene er av ulik kvalitet, og at mange bibliotek verken har ressurser eller tid til å sette seg inn i digital praksis på denne måten, og heller ikke klare å holde tritt med den digitale utviklingen på dette området. Bibliotekene skal være aktuelle og relevante samfunnsarenaer, og det er viktig at digital kompetanse på strømming og de samarbeidsmulighetene de gir, både blir ivaretatt og utviklet.

Vi ønsker derfor med inspirasjon fra Direkte fra Litteraturhuset i Oslo, å skape et eget konsept for Agder-bibliotekene. Vi ønsker å opprette konseptet Direkte fra Agderbibliotekene – det store i det lille, der vi samarbeider om arrangement som skjer fysisk på et respektivt bibliotek, som videre strømmes direkte til de andre samarbeidsbibliotekene.

I pandemitiden, så hadde både Tvedestrand, Risør og Lillesand gode opplevelser med tilbud fra Direkte fra Litteraturhuset i Oslo, der aktuelle forfattersamtaler ble strømmet, ferdig markedsføringsmateriell ble levert og en eksklusiv strømmelink via YouTube-link ble sendt til aktuelle folkebibliotek, som ønsket å strømme samtalen lokalt på sitt bibliotek. Dette ble en god mulighet for mindre folkebibliotek, til fremdeles å kunne tilby relevante og aktuelle litterære samtaler, i en tid vi ellers ikke hadde mulighet til å invitere inn publikum til fysiske møter.

I 2019 fikk Risør, Tvedestrand, Arendal, Grimstad & Lillesand midler til et samarbeidsprosjekt vi kalte Mestermøter. Et felles formidlingsprosjekt i kjølvannet av Bokåret. Det å samarbeide om felles arrangementer, som tilbys flere steder, hadde vi veldig gode erfaringer med, og nå ønsker vi også å gjøre dette digitalt, i håp om at enda flere bibliotek på sikt ville kunne dra nytte av hverandres arrangement.

Vi ønsker vi å videreføre og videreutvikle dette samarbeidskonseptet for kystbibliotekene, men denne gangen med mulighet for at flere bibliotek i Agder senere kan knytte seg til med utgangspunkt i digital strømming. På denne måten kan vi utnytte begrensede budsjetter og ressurser til glede for alle samarbeidskommunene. For å klare det trenger vi å utvikle vårt digitale verktøy og vår kompetanse for å nå bedre og videre ut med temaer som er av betydning for mange.

Bibliotekene skal være relevante kultur- og læringsarenaer og en viktig møteplass. Bibliotekene er, og skal være, åpne, inkluderende og tilgjengelige steder for rekreasjon, debatt, opplysning og kunnskap, og ikke minst aktuelle samfunnsarenaer. Nasjonal bibliotekstrategi har som mål at bibliotekene skal nå ut til flest mulig brukere, også de som ikke bruker biblioteket ellers. Strategien påpeker at Nasjonalbiblioteket ønsker å fremme tiltak som legger til rette for digital formidling. Derfor ønsker kystbibliotekene i Agder: Risør, Tvedestrand, Arendal, Grimstad & Lillesand å utvikle en samarbeidsform, som opparbeider denne kompetansen i bibliotekene, og som på sikt også skal kunne ha overføringsverdi til andre bibliotek i Agder og nasjonalt.

Vi ønsker å bruke FNs bærekraftmål inn i innholdet i denne samarbeidsformen. Vi vil ta utgangspunkt i noen av disse temaene når vi setter sammen et program som skal vises digitalt og fysisk. Her kan vi forankre det lokalt og få inn representanter fra kommune og nærmiljø som jobber med disse temaene, kombinere det med både skjønnlitterær forfatter/utgivelse og en faglitterær forfatter/fagperson. På denne måten kan vi finne en form på innholdet som kan appellere til både det kommunale og det regionale, og ikke minst det lokale. Som tittelen vår tilsier, så ønsker vi å ha fokus på digitale og fysiske arrangement som ett, der visjonen på sikt er å få til digitale arrangement, der det også blir mulighet for interaksjon med publikum.

Vi har flere (del)mål i prosjektet. Vi ønsker for det første å undersøke om dette kan ha en overføringsverdi til flere bibliotek og til flere samarbeidsformer. Vil det la seg gjøre å legge opp til tekniske løsninger og en form på samarbeidet som gjør at andre kan benytte seg av det samme?

Et annet mål er å jobbe med hvordan vi kan få flere tilhørere til digitale arrangement. Erfaring viser at at målgruppene for våre arrangementer ikke har tatt til seg digitale tilbud. Å oppleve en forfatter via en skjerm oppleves som mindre verdifullt enn å oppleve forfatteren live, og mange synes ikke det er verdt det å komme seg ut av døren og gå på biblioteket for et digitalt arrangement.

Vi mener likevel at digitale arrangementer har en verdi, og vi tror mange ville blitt positivt overraskede ved å prøve det. Det skal ikke erstatte live-arrangementer, men gir mulighet for langt flere tilbud enn vi ellers kunne gi. Hva kan man gjøre for å skape større oppmerksomhet i sitt lokale bibliotek rundt dette i dagens digitale virkelighet?

Vi har også et mål om å lage en samarbeidsform hvor spesielt mindre bibliotek vil ha nytte av å være med for å øke formidlings- og arrangementsfrekvensen sin. De minste bibliotekekene har få ressurser både når det gjelder personalet og det økonomiske. Bibliotekstrategien fokuserer på dette – skape gode samarbeidsformer, som legger opp til samarbeid, og en felles retning for formidling og nå frem til nye brukergrupper. Dette vil også gi muligheter for å kunne ha fysiske arrangement på biblioteket, men også som kan tilbys til de lokale skolene direkte til klasserommene. Ofte kan det være vanskelig for mindre skoler å finne budsjetter til skolebuss for enkeltarrangement i byene, så dette vil gi mange muligheter for å nå ut til flere brukergrupper på en mer effektiv og tilgjengelig måte.

Nasjonal bibliotekstrategi legger opp til at alle bibliotek, også de minste, skal gi en mer åpen tilgang til det de har å by på. Denne samarbeidsformen kan være med på å formidle samlingene på en enklere og mer effektiv måte.

Regionplanen for Agder legger også vekt på viktigheten av å utnytte de ressursene digitaliseringen gir. Samtidig påpeker den et ønske om å ta hele Agder i bruk, og at det er viktig at vi skal fortsette å videreutvikle bl.a bibliotek som arenaer for aktivitet, læring, debatt, mangfold og inkludering.

Målet med prosjektet er at overnevnte kystbibliotek etablerer konseptet: Direkte fra Agderbibliotekene – det store i det lille, der vi:
1. Skaper en felles digital plattform for direkte overføringer fra hvert vårt bibliotek
2. Får opplæring i programvare og digitalt utstyr.
3. Deler på hvem som skal ha et fysisk arrangement og hvem som får det digitalt
4. Øker interessen for digitale arrangement
5. Sørger for planmessig digital markedsføring
6. Tilbyr kompetanse på digitale overføringer til mindre bibliotek som ikke har digital kompetanse
7. Samarbeider med fylkesbiblioteket om felles utlån av digitalt utstyr
8. Brukermedvirkning: invitere publikum til å ønske seg arrangement som vi felles går sammen om.
9. Spisse det lokalt – en lokal ramme for å invitere folk
10. Få inn impulser og arrangementer som er større enn det størrelsen på våre lokalsteder skulle tilsi
11. Bruke FNs bærekraftmål inn i innholdet
12. Finne lokalrelevante innfallsvinkler på de store temaene som FNs bærekraftmål reiser