BIBLIOTEKET SOM PODKASTER

Type:Utviklingsmidler
Prosjekteier:Drammen bibliotek
Prosjektkategori:Fritt forsøk
Samlet støtte:250 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Pågående
Tidsperiode:2023, 2024

Søknad

Mål

Hovedmål 1

Drammensbibliotekenes satsning på podkast som formidlingsverktøy styrkes.

Ønsket resultat:

Drammensbibliotekene har økt sin kompetanse, både teknisk og innholdsmessig, hos egne ansatte.

Drammensbibliotekene er et regionalt kompetansesenter for podkast i biblioteksammenheng og bistår andre bibliotek som ønsker å starte eller utvikle formidling via podkast.

Hovedmål 2

Drammenbibliotekenes podkast og Drammen Podcastfestival videreutvikles.

Ønsket resultat:

Podkasten og podkastfestivalen har fått en markedsstrategi, og biblioteket jobber aktivt med målrettet markedsføring.

Drammen Podcastfestival profesjonaliseres og har flere aktører og publikummere under festivalen.

Drammensbibliotekenes podkast og Drammen Podcastfestival bidrar til å løfte aktuelle kultur-, kunnskaps- og samfunnsspørsmål.

Beskrivelse

Drammensbiblioteket startet opp med podkasting i februar 2019 og var da et av de bibliotekene som var først ute med podkast som formidlingskanal og med lydkringkasting av bibliotekets arrangementer.

I tillegg til å lage egne produksjoner, har Drammensbiblioteket vært produsent og innspillingssted for flere lokale podkastaktører som «Bar liberal» og den lokalhistoriske podkasten «Historiske Drammen». Biblioteket har sammen med Indre Østfold kommune også stått som medprodusent for innhold og produksjon av podkasten «Samkjørt», som formidler innhold fra prosjektet «Beste praksis for bibliotek og innbyggertorg».

På lavt budsjett og i samarbeid med lokale podkastentusiaster (Drammen Podcast) ble Drammen Podcastfestival gjennomført første gang i august 2022 på Drammensbiblioteket og enkelte nærliggende lokasjoner. Med publikum til stede fikk podkastinnspillingene en ny dimensjon, da de både var livearrangementer der og da, i tillegg til at de fikk et videre liv som podkastepisoder. Festivalen ga mersmak, og allerede i januar 2023 gjennomførte vi en ny og utvidet podkastfestival. Med flere innspillinger om dagen og både lokale og nasjonale podkastaktører på programmet, ble biblioteket en relevant aktør for å synliggjøre både det lokale og det nasjonale podcastmiljøet. Programmet var bredt, med 16 programposter, og alt fra kunst (Kunstpodden) og naturvitenskap (Abels tårn) til fotball (Blåmandag) og politikk (Tojes time, Bar Liberal, Agenda Magasin) på plakaten.

Bibliotekets erfaring er at podkast er et godt tilbud som når ut både i Drammen kommune og også i regionen. Bibliotekets opplevelse er også at flere bibliotek ønsker å lære av Drammenbibliotekets kompetanse innen podkasting.

Satsningen på podkast som formidlingskanal er forankret i de politiske satsingene i Drammen kommunes temaplan Kultursektorens tjenester for utvikling av kunst- og kulturlivet 2022-2030. Her finnes følgende relevante målsettinger: «Utvikle bibliotekene som aktivitets- og formidlingsarenaer» og «Utvikle Drammensbiblioteket som regionalt litteraturhus». I kommuneplanens samfunnsdel står også FNS bærekraftsmål sentralt i utviklingen av kommunen fram til 2040. Bibliotekets satsning på gratis formidling av kunnskap og kultur via podkast er spesielt knyttet til mål nr. 4 God utdanning, som omfatter å fremme livslang læring for alle.

Nå ønsker Drammensbibliotekene å drive et utviklingsarbeid for podkastsatsninga, som også kan komme andre bibliotek til gode. Prosjektet vil kreve en ekstra innsats med arbeidsressurser for å nå hovedmålene.

Prosjektet vil gjennomføres i løpet av ett år, hvor det skal jobbes med målsettingene. Hovedmålene vil være tett knyttet sammen og vil gi et godt grunnlag for utvikling. Det skal lages en markedsstrategi i samarbeid med relevante aktører for å øke podkastens anseelse og lyttertall. For å utvikle Drammen podkastfestival videre, vil også prosjektet knytte til seg flere eksterne samarbeidsaktører i forbindelse med gjennomføringen av festivalen.

Det vil være to fokusområder på kompetansehevning i prosjektet. En del vil gå på det rent tekniske, og en annen del vil gå på innholdsproduksjon, i fra forberedelser til gjennomføring og etterarbeid. Vi vil bestille kurs fra relevante aktører for å øke kompetansen i biblioteket på områdene. Kunnskapen og erfaringen fra Drammensbibliotekene vil vi videreføre til andre bibliotek ved å avholde en workshop med erfaringsdeling. Etter prosjektet vil vi være tilgjengelig som sparringspartner for folkebibliotek som ønsker å starte opp med podkasting.