Bærekraftsforskning for alle – en transparent kartleggings- og gjenfinningstjeneste

Type:Utviklingsmidler
Prosjekteier:Universitetsbiblioteket i Bergen
Prosjektkategori:Innsatsområder: Åpen tilgang, åpne data, åpen vitenskap, FNs bærekraftsmål og bibliotek
Samlet støtte:1 300 000
Antall tildelingsår:2-årig
Status:Avsluttet
Tidsperiode:2021, 2022, 2023

Søknad

Rapporter

Lenker

Mål

Å kunne identifisere og få tilgang til litteratur knyttet til FNs bærekraftsmål er nyttig for både forskere og brukere av forskning ute i samfunnet.  Målet med prosjektet er å etablere en nettside som gir oversikt over forskning knyttet til bærekraftsmålene, og tilby en tjeneste som er transparent og enkel å bruke. Nettsiden skal hjelpe brukeren å finne relevant forskning, og få tilgang til den. Tilgang til forskning er viktig for å jobbe kunnskapsbasert med bærekraftig utvikling og styrker demokratiske prosesser.

Vitenskapelige publikasjoner er ofte forbeholdt akademia, men med dette prosjektet vil vi dele kunnskapen med resten av samfunnet og utnytte mulighetene som stadig mer åpen forskning gir. Den planlagte tjenesten vil bidra til verdiskaping og innovasjon, og kan nyttiggjøres i både privat og offentlig sektor. Slik sett vil dette prosjektet også være i samsvar med regjeringens strategi om digitalisering.

Beskrivelse

Bibliotekene befinner seg i skjæringspunktet mellom kultur, utdanning og livslang læring. Som det er understreket i den nasjonale bibliotekstrategien har vi derfor et godt utgangspunkt for å jobbe aktivt med bærekraftsmålene. Med dette prosjektet vil vi bidra til innsatsområdene «FNs bærekraftsmål og bibliotek» og «åpen forskning og bibliotek».

FNs bærekraftsmål står på den politiske dagsordenen, og påvirker også i høyeste grad akademia. Både finansiører og samfunnet er interessert i å se i hvilken grad forskningen er knyttet til eller bidrar til bærekraftsmålene. Kommersielle aktører (for eks. Digital Science og Elsevier) tilbyr tjenester som påstår å fylle kunnskapshullet og kartlegge forskning knyttet til bærekraftsmålene. Hva det betyr å bidra til bærekraftsmålene er imidlertid ikke klart definert og en passende definisjon kan være avhengig av brukergruppen og deres behov.

Bibliometrigruppen ved Universitetsbiblioteket i Bergen har derfor påbegynt en egen kartlegging (Armitage et al (2020), 10.1162/qss_a_00071). Vi ønsker å sikre en tilnærming som er uavhengig og gjenspeiler det brede spektrum av mulige synspunkter om hva som er forskning knyttet til bærekraftsmålene. Gjennom dette arbeidet har vi identifisert flere utfordringer knyttet til eksisterende metoder og tjenester:

A) En tydelig definisjon av “forskning knyttet til bærekraftsmålene” mangler, er ikke dokumentert eller kommunisert til brukere. De fleste aktørene bruker bare én, ofte utydelig, definisjon ved kartleggingen som ikke ivaretar ulike brukerperspektiv
B) Anvendt metode (søkestrenger/AI) mangler som regel transparens og resultatene forblir ikke etterprøvbare
C) Resultatene av søk og gjenbruk av disse er ofte ikke tilgjengelige for allmennheten, siden flere av databasene ligger bak en betalingsmur
D) Tjenestene bygger på store internasjonale databaser som ikke fanger opp publikasjoner som er skrevet på norsk eller publisert i nisjetidsskrifter som ikke indekseres. Det gjelder særlig humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning

I dette prosjektet prøver vi å finne løsninger på disse utfordringene ved å
A) Tilby forskjellige kartlegginger som ivaretar ulike brukerperspektiv, hvor vi er tydelige og åpne om hva som defineres som forskning knyttet til bærekraftsmålene og hvorfor.
B) Gjøre metoden åpent tilgjengelig for å muliggjøre gjenbruk og etterprøvbarhet
C) Etablere et verktøy som gjør resultatene åpent tilgjengelig, og dermed bidra til åpen forskning
D) Fokusere på norske forhold gjennom å anvende relevante nasjonale databaser for forskningslitteratur og synliggjøre norskspråklige publikasjoner

Prosjektet skal bestå av tre deler og fire arbeidspakker:

Del 1: Målet her er å sette ulike brukergrupper i kontakt med norsk forskning knyttet til bærekraftsmålene. (AP1/AP2)
Det skal utvikles søkestrenger for å kartlegge «norske» publikasjoner som er knyttet til de utvalgte bærekraftsmålene (AP1). Som del av denne prosessen skal vi vurdere ulike tolkninger av bærekraftsmålene for å utvikle en konsistent tilnærming. Søkene utføres i databasen Cristin, som dekker all vitenskapelig publisering i Norge. Dette vil svare på behovet om identifisering av publikasjoner på norsk og om norske forhold, som i dag ikke leveres av andre aktører.
Deretter skal vi etablere en nettside som muliggjør tilgang til disse publikasjonene for en bred brukergruppe i privat og offentlig sektor (f.eks. utdanningsinstitusjoner, bibliotek, kommuner og teknologioverføringsbedrifter; AP2). Nettsiden skal fremme åpen forskning ved å tilby lenker til arkiv (f.eks. NVA) eller andre fulltekstkilder der det er mulig. Representanter fra brukergrupper involveres for å gi innspill om brukervennlighet og funksjonalitet. Transparens vil være et hovedanliggende, og det gis innsyn i og tilgang til gjenfinningsmetodikken. Nettsiden vil altså opplyse om den eksisterende forskningen knyttet til bærekraftsmålene og fungere som en faktabasert tjeneste som er enkel å bruke. (se appendiks for skisse)

Del 2: Målet her er å videreutvikle transparente og etterprøvbare søkestrenger for å finne vitenskapelige publikasjoner i store internasjonale databaser/søkemotorer som Web of Science, Microsoft Academic og Google Scholar (AP3).
Søkestrenger utvikles i to varianter, bred og snever, for å ivareta ulike brukerperspektiv. Ved å ta utgangspunkt i en bred definisjon kartlegges forskning knyttet til generelle tema i bærekraftsmålene, mens en snever definisjon kartlegger forskning som direkte bidrar til handlinger spesifisert i delmålene.
Søkestrengene blir åpent tilgjengelige, og kan brukes av forskere for å finne publikasjoner i åpne databaser. I prosjektet skal vi også utforske om det er mulig å tilgjengeliggjøre kartlagte internasjonale publikasjoner i verktøyet, avhengig av avanserte søkemuligheter i åpne databaser og status for Nasjonal Infrastruktur for Bibliometri (NIB).
I planlagt utvikling involveres representanter fra forskningsmiljøer for å gi innspill på innhold og resultater. Med flere varianter og transparens, håper vi å løse noen av problemene i eksisterende tilbud, bidra til åpen vitenskap og utfordre de store aktørene på markedet.

Del 3: Målet her er å gi en statistisk oversikt over (norsk) forskning knyttet til bærekraftsmålene (AP4).
Oppsummerende og åpen statistikk kan gi innsyn i hvilken retning forskningen beveger seg i Norge – for eksempel hvilke tema og bærekraftsmål som vektlegges. Statistikken vil videre fungere som en uavhengig kontrollmekanisme mot de kommersielle tjenestene, og slik sett øke muligheten for selvstendighet i strategiske beslutningsprosesser i UH sektoren. Med tilgang til data fra NIB, blir det også mulig å sammenligne Norges bidrag med andre lands.

Prosjektet skal ledes av bibliometrigruppen ved Universitetsbiblioteket i Bergen, Marta Lorenz og Caroline Armitage. Prosjektgruppen består i tillegg av kolleger fra bibliotekene ved Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Stavanger. Samlet har gruppen en bred kompetanse innenfor bibliometri og systematiske søk, dataanalyse, visualisering og tilgjengeliggjøring av resultatene på nettsteder.
Institusjoner gruppen representerer har forskjellige bærekraftsmål i fokus og en bred kontaktflate med ulike aktører og brukergrupper i samfunnet. Med hjelp av referansegruppen vil prosjektet kunne dra nytte av både ekspertisen og institusjonenes regionale forankring.
I rammen av prosjektet skal vi fokusere på 8 av de 17 bærekraftsmålene som vi tenker er av stor interesse for UH sektoren, kommunene og andre i offentlig og privat sektor:
1: Utrydde fattigdom
2: Utrydde sult
3: God helse og livskvalitet
4: God utdanning
7: Ren energi til alle
11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn
13: Stoppe klimaendringene
14: Livet i havet

Utover prosjektfasen og fram i tid ser vi følgende gevinster realisert:
Et åpent tilgjengelig verktøy som setter brukeren i kontakt med den eksisterende forskningen knyttet til bærekraftsmålene. Verktøyet blir ferdig til prosjektslutt, og blir vedlikeholdt til minst 2030. Målet er at publikasjonslister i verktøyet blir automatisk oppdatert.
Åpent tilgjengelige og dokumenterte søkestrenger.
Statistikk om forskning på bærekraft i Norge. Statistikken kan brukes for å monitorere trender, men kan også fungere som en uavhengig kontrollmekanisme mot de kommersielle tjenestene. En gang i året skal publiseringsstatistikken oppdateres manuelt.