Ut og stjæle brukere

Type:Aktiv formidling
Prosjekteier:Bærum bibliotek
Samlet støtte:950 000
Antall tildelingsår:2-årig
Status:Avsluttet
Tidsperiode:2021, 2022, 2023

Søknad

Rapporter

Tilleggsinformasjon

  • Et samarbeidsprosjekt mellom Bærum bibliotek, Hole bibliotek og Ål bibliotek.

    Publisert: 13. juni 2023

Mål

Bakgrunn
Bærum bibliotek har påbegynt arbeidet med ny bibliotekmelding, og har sammenstilt mye statistikk. Statistikken viser at biblioteket kan ha stor nytte av tiltak som styrker besøk på arrangementer og utlån av digitale medier. Mandatet for meldingen legger blant annet vekt på digitalisering og tettere samarbeid med grunnskolen.

Hovedmål
Å øke bibliotekenes utlån av medier og besøk på arrangementer, med særlig fokus på digitale medier og digitale besøk.

Delmål
1. Synliggjøre bibliotekenes tilbud for nye potensielle brukere og inspirere til leselyst
2. Øke bibliotekets kompetanse på nye formidlingsformer (podcasts, strømming)
3. Kompetanseutveksling med Hole, Ål og Fredrikstad bibliotek

Effektmål
Totalt utlån skal øke med minst 3 % fra 2019 til 2022. Utlån av digitale medier skal dobles fra 2019 til 2022. De samarbeidende bibliotekene har hatt sine første digitale arrangementer i 2020. I 2022 skal bibliotekene ha minst like mange digitale som fysiske besøk på arrangementer.

Beskrivelse

1. Videreutvikling av #leslikogdel. Hole og Ål bibliotek deltok i fjor i kampanjen #leslikogdel (leslikogdel.no), som var støttet av Buskerud fylkesbibliotek. Prosjektets deltaker fra Hole bibliotek hadde hovedansvar for å utvikle kampanjen. I #leslikogdel fortalte kjentfolk og andre bibliotekbrukere om hvem de er som lesere, og hvilke bøker som har betydd mest for dem. Det ble laget presentasjoner av deltakerne og aktuelle bøker/e-bøker/e-lydbøker. De samarbeidende bibliotekene ønsker å videreutvikle denne kampanjen med økt fokus på å formidle nye arrangementer i digitale kanaler og/eller på arenaer utenfor biblioteket. Arrangementene skal strømmes og/eller podcastes, og forpliktende avtaler om formidling til sykehjem er særlig aktuelt. Opptakene skal formidles i digitale kanaler over tid – og deles mellom bibliotek.

2. Oppsøkende og digital formidling til barnehager. Barnehagene er en viktig brukergruppe for bibliotekene, og mange barnehager besøker bibliotekene regelmessig. Tiltaket skal utvikle et formidlingsopplegg for barnehagene spesielt rettet mot de barnehagene som av forskjellige årsaker ikke kommer på biblioteket, f. eks. på grunn av lang reisevei. Vi vil lage to grunnpakker hvor barnehagene selv kan bestemme hvilken pakke de vil ha – eller om de vil ha begge.
Pakke 1
Bibliotekets ansatte kommer til barnehagen og har et formidlingsopplegg for de ansatte. I tillegg leverer vi en mediepakke. Formidlingsopplegget kan også gjennomføres digitalt, og vil blant annet markedsføre BookBites og Filmoteket.
Pakke 2
Bibliotekets ansatte kommer til barnehagen og har en lesestund for barna. Spesielle ønsker på tema for lesestunden kan avtales på forhånd. I tillegg leverer vi en mediepakke.

3. Digital bokprat. Delprosjektet rette seg mot konkrete målgrupper, blant annet menn. Bærum bibliotek har en stor andel menn blant de ansatte, og har derfor kanskje ekstra gode forutsetninger til å formidle til denne målgruppen. Det skal lages et opplegg for en «live» bokprat som strømmes og/eller podcastes. Bokpraten er tenkt som en uformell samtale mellom bibliotekarer. Bokpraten vil benytte Bærum biblioteks Studio 44 til podcasts (finansiert av Arena-midler) og strømmeutstyr finansiert av Bærum kommune. Bokpraten skal markedsføre bibliotekenes digitale medier. Det skal gjøres opptak av de interaktive sesjonene slik at de kan formidles i bibliotekenes digitale kanaler over tid.

4. Kranglepakka. Bibliotekene ønsker å tilby videregående skoler i kommunen et diskusjonstema der vi tilbyr en relevant mediepakke og to bibliotekarer som innledere. Bibliotekarene innleder med hver sin posisjon til saken som diskuteres, og elevene inviteres til å fortsette diskusjonen med bakgrunnskunnskap fra mediepakka. Mediepakka skal også inneholde digitale medier. Krangleopplegget kan spilles inn på forhånd, og kan på den måten skaleres opp og gjenbrukes uten at fysisk tilstedeværelse av bibliotekarer er en forutsetning.

5. Digitale leseombud. Bibliotekarer arrangerer lesestunder og/eller lokalhistoriske foredrag som strømmes i sanntid, blant annet til sykehjem etter konkrete avtaler. Opptak av arrangementene lagres, og kan deles med andre bibliotek og gjenbrukes i bibliotekenes kanaler. Utstyr for framvisning kan eventuelt lånes ut til sykehjem og andre brukergrupper.

6. Formidling av digitale ressurser. De samarbeidende bibliotekene har en rekke digitale ressurser, men bruken er fortsatt begrenset. Utlånet av digitale medier utgjorde bare mellom 3,2 og 3,4 % av samlet utlån i de samarbeidende bibliotekene i 2019. Delprosjektet skal lage et formidlingsopplegg for digitale kilder som BookBites, Libby, PressReader og Filmoteket. Libby og Filmoteket er nye kilder i bibliotekene i 2020, og har derfor et særlig behov for økt synliggjøring. Det planlegges besøk i skoleklasser, men også andre målgrupper er aktuelle. Det planlegges også en digital markedsføringspakke.

Alle tiltak skal utformes med sikte på at de skal la seg gjennomføre både fysisk og digitalt. Alle tiltakene skal også presentere bibliotekenes tilbud av digitale medier. Dette medfører at tiltakene blir ganske robuste mot korona-restriksjoner.

Omsøkte prosjektmidler og tilgjengelige personalressurser tillater ikke at Ål og Hole kan delta i alle 6 tiltak i løpet av prosjektperioden. Det planlegges derfor at Ål og Hole i prosjektperioden deltar aktivt i 2-3 tiltak hver, men det skal legges opp til at øvrige tiltak kan gjennomføres i disse bibliotekene over et lengre tidsrom. Ål og Hole søker også om midler til personalressurser i kategori A. Slike prosjektmidler vil eventuelt gjøre det mulig for dem å delta aktivt i flere delprosjekter.