Med boka under armen – Aktiv litteraturformidling i og utenfor bibliotekrommet

Type:Aktiv formidling
Prosjekteier:Nissedal bibliotek
Samlet støtte:70 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Pågående
Tidsperiode:2023

Søknad

Mål

Vi ønsker å videreutvikle prosjektene vi er i gang med («Lyrikk til alle – kreativ lyrikkformidling» og «Gjør døren høy, gjør porten vid. Folkebiblioteket med litteraturformidling inn i kirken»). Vi har så langt gode erfaringer og vil gjerne få etablert og videreutviklet vårt fokus på formidling av lyrikk og formidling av litteratur på andre arenaer (f.eks. kirken) enn biblioteket.

Tiltak er å kunne utvide bibliotekstillingen med ekstra tid som er øremerket formidling. Formidlingen vil skje i samarbeid med ulike eksterne aktører som skolen, barnehagen, kirken, Den kulturelle skolesekken mm. På en del områder vil det være naturlig å legge tiltak og formidling til biblioteket, men med en prosjektmidler vil det i langt større grad være rom for å dra ut. Dra ut til barnehagene, skolene og fortsette formidlingsarbeidet inn i kirkene. Effekten av å kunne øremerke en del av stillingen til kun formidling blir å se på tilbakemeldinger, oppmøte og utlån.

Beskrivelse

Dikt til alle – videreutvikle kreativ lyrikk formidling. Sette fokus på lyrikk og gjerne i litt overraskende og uventede kombinasjoner. Dette for å aktualisere og avmystifisere lyrikk som genre. Kombinasjon av aktiv og passiv formidling. Fokus på utstillinger, lyrikk til aktuelle tema, foredrag og diktkvelder.

Workshops med Blackout poetry for voksne og for ungdom i samarbeid med skolen. Videreutvikle samarbeid med andre kommuner.

Bok til kirkekaffe – videreføre og aktualisere bokprat i kirkene. Gjøre biblioteket synlig utenfor biblioteket.

Shared reading – videreføreføre tilbudet vi har pr dato med formiddagsgruppe og kveldsgruppe. Utvide tilbudet til å være oftere og prøve ut Shared reading som tilbud rettet inn mot ungdom i samarbeid med Ung i Nissedal og skolen.

Tiltakene er i tråd med bibliotekloven som sier: Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Nissedal bibliotek er også en av de få møteplassene i kommunen hvor folk kan treffes på tvers av alder.

Aktiv formidling i samarbeid mellom bibliotek og skole er også et viktig punkt i plan for skolebibliotek i Nissedal

Vi ser at biblioteket etter pandemien har blitt en enda viktigere plass for folk som sliter med ensomhet. I en tid med økonomisk usikkerhet vil biblioteket og det biblioteket tilbyr av kulturtilbud for mange være det eneste de har mulighet til å benytte seg av kulturelle tilbud. Shared reading gruppene som er etablert er et fantastisk eksempel på dette. Her møtes folk med total ulike bakgrunn og sosial status og deler en opplevelse sammen.

Vår intensjon med videreføring og utvidelse av tiltakene er å konsolidere den offensive og aktive rollen vi har inntatt i formidlingsarbeid, slik at tiltakene blir så god integrert i tilbudet til Nissedal bibliotek at de i stor grad vil bli videreført av kommunen etter endt prosjektperiode. Flere av tiltakene og erfaringene vi gjør vil ha stor overføringsverdi, noe vi allerede ser i forbindelse med interkommunalt erfaringsutveksling rundt f.eks. lyrikkformidlingen.