Lesepilotene

Type:Aktiv formidling
Prosjekteier:Vestre Toten bibliotek
Samlet støtte:64 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Avsluttet
Tidsperiode:2021

Søknad

Rapporter

Lenker

Mål

Formål:
Folkebibliotek og skole skal i samarbeid styrke barns leseglede og øke lystlesingen gjennom aktiv formidling

Mål
– barn skal oppsøke biblioteket hyppigere på fritiden og øke fritidslesingen
– barn være godt kjent med bibliotekets tilbud til sin aldersgruppe
– barn skal ha opplevd leseglede gjennom nye lesestimulerende tiltak både i skoletiden og på fritiden
– videreutvikle og etablere nye samarbeidsformer med skole og skolebibliotek for å teste ut tiltak som etter prosjektslutt skal bli en del av bibliotekets drift

Beskrivelse

Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023 vektlegger at folkebibliotekene skal drive aktiv formidling. Det er et mål at bibliotekene skal få flere til å lese og flere til å lese mer. Med utgangspunkt i dette ønsker Fyrverkeriet bibliotek å søke Nasjonalbiblioteket om prosjektmidler for å teste ut nye metoder for formidling rettet mot skoleelever.

Bakgrunn og forankring
Biblioteket har allerede etablerte tilbud til 3. og 6. trinn. Vi ønsker nå å satse spesifikt på 4. trinn. Målet er at vi i løpet av prosjektperioden skal ha etablert nye samarbeidsformer med skole og nye lesestimulerende tiltak som etter prosjektslutt skal bli et fast tilbud til elever på 4. trinn.

Vestre Toten kommune har utarbeidet en plan for lesekompetanse: «Leseplan for alle trinn i alle fag». Her settes det mål for hvilken lesekompetanse elevene skal ha oppnådd på hvert trinn. Hovedmål for 4.trinn er «Å lese for å lære og oppleve». Vi anser dette hovedmålet for å være en god forutsetning for samarbeid mellom folkebibliotek og skole.
Bibliotekets satsing på lesestimulerende tiltak for barn på 4. trinn er diskutert og avklart med kultursjef og grunnskolesjef. Begge gir positive tilbakemeldinger og vi er dermed klare til å starte jobben direkte mot skole dersom vi blir tildelt prosjektmidler.

Gjennomføring
Prosjektet er tenkt gjennomført som en pilot med rom for uttesting av tiltak og samarbeidsformer. I januar og februar vil vårt hovedfokus være å etablere en god samhandling mellom skole og bibliotek basert på forståelse og respekt for begge parters faglighet. Vi anser et godt samarbeidsklima som en kritisk suksessfaktor i prosjektet. Det vil også være viktig for oss med en rolle- og forventningsavklaring mellom lærer, skolebibliotek og folkebibliotek. Prosjektsøknaden inneholder derfor frikjøp av bibliotekets personale for å etablere en struktur og samhandlingsform som er levedyktig og gjennomførbar på sikt.
Neste fase av prosjektet, med oppstart i februar/mars, vil bestå i at bibliotek og skole i samarbeid utvikler og i praksis tester ut nye metoder for formidling. Dette utgjør en stor del av prosjektet og vil dermed også ta den største delen av personalressursene vi søker om. De spesifikke tiltakene skal altså utvikles i prosjektperioden og er dermed foreløpig ikke klare. Vi tar allikevel med noen forslag fra oss for å gi noen eksempler på hva dette kan handle om.

– Bokintervju: Barnebibliotekaren skal besøke klassen og ta med seg et utvalg nye bøker og presentere disse for elevene. Gjennom en boksamtale/kartlegging skal vi så sammen finne ut av hva som kjennetegner bøker som er attraktive å ha i klasserommet til pauselesing, lesekvarten og lignende lesestimuleringstiltak som allerede er etablert.
– Les og del: barna leser inn egne lydbok-snutter som de skal dele med hverandre. De kan velge mellom alt fra vitsebøker til faktabøker.
– Vi ønsker å legge vekt på høytlesning og vil i samarbeid med lærer, utarbeide oppgaver som innbefatter ulike lesesituasjoner, f.eks. les høyt til et husdyr, på brannstasjonen, i butikken, skremmelesing (plutselig høytlesning) og en rekke andre ulike lesesituasjoner.

Overordnet sett skal tiltakene fordele seg på disse hovedområdene:
– tiltak på skole/skolebibliotek i skoletid. Bibliotekar oppsøker skolen for å være med på å gjennomføre tiltak man har blitt enige om å teste
– tiltak på folkebiblioteket i skoletid. Bibliotekar gjennomfører tiltak på biblioteket i skoletiden
– tiltak på folkebiblioteket utenom skoletid. Bibliotekar gjennomfører tiltak på biblioteket i barnas fritid

For å inspirere flest mulig barn, og særlig de som ikke er lesende i dag, er det viktig at biblioteket tilbyr de bøkene barna selv har mest lyst til å lese. Forfatter Arne Svingen påpeker viktigheten av dette og sier: «Den norske skolen må legge mer til rette for at elevene kan lese selvvalgte bøker uten at de skal analyseres eller gjenfortelles i klassen» (https://arnesvingen.com/gutter-og-lesing/). Det er derfor spesifisert et beløp til innkjøp av bøker i denne søknaden. Beløpet er en del av bibliotekets egenfinansiering og dermed ikke en del av søknadsbeløpet til Nasjonalbiblioteket.

Evaluering og videreføring
Ettersom prosjektperioden er avgrenset til et kalenderår, kommer tiltakene våre til å bli testet ut over to halve skoleår. Dermed vil både de elevene som går i 4. trinn nå og de som begynner på 4. trinn høsten 2021 bli involvert. Vi kommer vi til å gjøre en evaluering i juni 2021, slik at erfaringene vi har til da kan trekkes inn i tiltakene for høsten 2021.
Ved prosjektslutt skal både struktur og tiltak evalueres for å danne grunnlag for videre drift etter prosjektperioden.

Effektmål
Det kan med stor sikkerhet fastslås at det er en sammenheng mellom frivillig mengdelesing og utvikling av lesekompetanse. Vi kommer derfor til å bruke disse effektmålene på prosjektet:
– økt lesekompetanse: resultat av nasjonale prøver i lesing i starten av 5. trinn.
– mer lesing: utlån av bøker til aldersgruppen