Fergebiblioteket

Type:Aktiv formidling
Prosjekteier:Gáivuotna – Kåfjord – Kaivuono bibliotek
Samlet støtte:150 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Pågående
Tidsperiode:2022

Søknad

Mål

1. Flere nye registrerte voksne lånere og familier tilknyttet Kåfjord og Lyngen bibliotek.
Effektmål: sammenligne statistikk for antall voksne lånere registrert i 2021 med antall voksne lånere som registreres i 2022 og første kvartal 2023.
2. Økt utlån av litteratur til voksne og familier.
Effektmål: sammenligne utlånsstatistikk for voksne fra 2021 med utlånsstatistikk for voksne i 2022 for å se om utlånet for voksne har økt.
3. Være mer synlig bibliotek ute i lokalsamfunnet. Fergen som går over Lyngenfjorden, knytter kommunesentrene i våre to kommuner sammen.
Effektmål: Sammenligne antall arrangementer vi deltar på ute i lokalsamfunnet i 2022, sammenlignet med 2021 og 2019 (2020 utgår grunnet Koronastegning). Da får vi talldata på om vi har hatt flere formidlingssituasjoner ute i lokalsamfunnet ved hjelp av midlene fra Nasjonalbiblioteket enn det vi fikk til uten midlene.

Beskrivelse

Vi opplever det er riktig å ta med tall fra 2019 her, siden Koronasituasjonen i 2020 har medført færre arrangement enn vi vanligvis har.
Våre to kommuner har ukentlig samarbeid med drift av den samiske bokbussen i Nord-Troms, som eies av Kåfjord kommune. Bussen kan også benyttes til deler av tiltakene, og som en arena når prosjektet er avsluttet.

Vi vil i 2022 bruke midler fra Nasjonalbiblioteket på å benytte våre bibliotekarer, både de som jobber i 100 % stillinger og den ene i Kåfjord (60 %) og den ene i Lyngen (50 %) som jobber deltid, til å jobbe mer med dette prosjektet i tillegg til nødvendig vikarressurser under planleggingsmøter og på arrangementsdagene. Timer som jobbes utover deltidsstillingene, skal være i arbeid med formidling ute av biblioteket. Midlene kan også brukes på at bibliotekaren vikarierer for bibliotekleder, slik at bibliotekleder frikjøpes til å drive aktiv formidling ute av biblioteket.
Vi vil prøve ut nye formidlingsarenaer, hvor vi når nye lånere. Vi viser til både Nasjonal bibliotekstrategi 2020 – 2023 Rom for demokrati og dannelse og til gjeldende regional plan for vårt folkebibliotek i Regional bibliotekplan for Troms 2017 – 2028 når vi velger oss formidlingstiltak ute av biblioteket. Planene sier noe om hvordan vi kan styrke og utvikle vår formidlingsaktivitet. Vi vil prøve ut:

Tiltak 1 «Fergebiblioteket».
Kåfjord og Lyngens befolkning reiser jevnlig med ferga fra Olderdalen til Lyngseidet og motsatt. Fergeturen tar 40 minutter en vei og har en kafé/ salong som fungerer som en sosial arena. Vi på biblioteket har i flere år tenkt tanken på å ta med biblioteket på ferga, da for synliggjøring og litteraturformidling. Det handler om å treffe folket der de er, skape et positivt bilde av biblioteket og gjøre tilbudet kjent. Formidlingen og litteraturen må tilpasses publikummet, tidsaspektet og de fysiske rammene.
Lov om folkebibliotek; «Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt», og i Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028 (s. 4); «Lokal arena og møteplass – Folkebibliotekene som sosial møteplass, samtale -og debattarena, integreringsarena og lokalsamfunnsaktør.» Vi tenker oss ferga som en arena, når folket ikke kommer til oss, så må vi komme til folket. I tiltaksperioden blir det ofte fergeturer og da til varierte tidspunkt for å treffe bredden av de reisende. Videreføring av tiltaket vil kunne være fortsatt fergeformidling, men sjeldnere og kanskje spissa og mer tematisk.

Tiltak 2 «arenaer der folk møtes»
Skihytta i Lyngen, arbeidsplassers pauserom, personal- og foreldremøter og på store arrangementer.
Skihytta i Lyngen er et godt besøkt turmål og der er sesongarrangementer gjennom hele året. I både Kåfjord og Lyngen finnes noen store og noen hjørnestensbedrifter, som vi ønsker å oppsøke med utadrettet formidling og rekruttering av nye lånere. Da er pauserommet en fin arena for å nå ut til folket.
I våre to kommuner arrangeres det flere typer bygde-, idretts- og kulturarrangementer. Det er møteplasser vi ønsker å invitere oss inn på med utstillinger og formidling. Frem til i dag har de små stillingsressursene hindret oss til å drive med formidling utenfor vår hjemmearena, som er biblioteket. Vi ønsker å benytte muligheten til aktiv formidling utenfor vår hjemmebane, med disse tiltaksmidlene.

Plan for videreføring av tiltak:
Vi vil forsøke å integrere de tiltak som fungerte godt i vår framtidige bibliotektjeneste. Gode resultater av de nye tiltakene vil vi aktivt bruke for å fremme forslag i budsjettforhandlinger for blant annet å øke bibliotekets personalressurser ytterligere.