Digitale arrangementer fra Sølvberget (A)

Prosjekteier:Stavanger bibliotek
Samlet støtte:75 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Pågående
Tidsperiode:2021, 2022

Søknad

Tilleggsinformasjon

  • Tiltaket er blitt utsatt med et halvt år.

    Publisert: 13. desember 2021

Mål

Vi ønsker å etablere digitale arrangementer for ulike målgrupper. Til sammen vil rundt 20 slike arrangementer produseres og distribueres ved hjelp av støtten.

Gjennomslaget vil måles på ulike måter. For digitale arrangementer via kanal 999 er målet å nå 12 sykehjem i Stavanger kommune med våre sendinger og få tilbakemeldinger fra alle om beboernes deltakelse og opplevelse av tilbudet.

For de øvrige målgruppene er seertall via våre Facebook-sider det mest relevante effektmålet å operere med. Vi ønsker at satsingen skal øke interessen for Sølvbergets digitale formidling utover dagens nivå. Derfor vil vi sette som tallfestet mål at gjennomsnittlig antall seerminutter for sendingene inkludert i prosjektet skal ligge over det som har vært gjennomsnittet for de 20 best sette videoene på vår Facebook-side det siste halve året: 3240 minutter.

Beskrivelse

Digitale arrangementer fra Sølvberget

I koronatida satte vi på Sølvberget ned en ekstraordinær produksjonsgruppe som skulle utvikle digitalt innhold til erstatning for fysiske arrangementer. Vi prøvde oss fram med ulike formater og ulikt innhold.
Vi ser at deler av denne satsingen bør videreføres. Dels har den nådd nye målgrupper og dels er det noen innholdstyper som kommer veldig godt til sin rett i dette formatet. Vi ønsker derfor å etablere en videre satsing på formidling av digitale arrangementer for tre ulike målgrupper:

• Beboere på institusjoner (eldresentre, sykehjem et.c.)
• Publikum som rammes av begrensningen i antall tilskuere i fysiske arrangementer
• Et nasjonalt flerkulturelt publikum som er interessert i innhold fra andre kulturkretser enn den norske

Sølvberget legger betydelig egeninnsats i produksjonen av digitale arrangementer. Det kan også bli aktuelt med ekstern støtte fra andre til noen produksjoner. I budsjettet er kun et minimumsanslag over kostnader ved de omtalte produksjonene tatt med i beregnet egeninnsats. Budsjettet gjenspeiler altså ikke all Sølvbergets digitale formidling/satsing på digitale arrangementer.

Målgruppe 1: Kanal 999
Vi etablerte i april/mai et ad hoc-samarbeid med Stavanger kommune om distribusjon av innhold til en fjernsynskanal som beboere på helseinstitusjoner i kommunen har tilgang til på rommene sine. I utgangspunktet var formålet enklere distribusjon av et eksisterende tilbud: Allsang fra Sølvberget. Nå kunne vi i tillegg distribuere annet digitalt innhold fra Sølvberget.

Å etablere dette samarbeidet mer fast krever at vi etablerer en redaktør-/koordinatorfunksjon for dette innholdet fra Sølvberget. Da vil vi være i stand til å ha en dialog med institusjonene om blant annet innhold og sendeskjema. Teknisk ligger det meste til rette for at mye av vår digitale formidling kan nå en stor målgruppe som har liten mulighet til å besøke Sølvberget fysisk.

Målgruppe 2: Bokprat 2.0
Sølvberget har et svært populært programtilbud i den såkalte Bokpraten, som har trukket jevnt rundt 400 mennesker hver torsdag de siste årene. Etter korona har vi ikke mulighet til å opprettholde det tilbudet for like mange (vi får 180-200 mennesker inn i vår største sal med foreskrevet avstand). Det er også slik at flere har fått øynene opp for å følge digitale arrangementer i løpet av de siste månedene. Vi ser derfor at det er meningsfullt på flere måter å supplere det fysiske arrangementstilbudet med et digitalt på mer fast basis.

Vi legger opp til en enkel modell for planlegging av innholdet i denne satsingen: Vi gjør ekstra opptak av en samtale med den forfatteren som allerede er booket inn til en fysisk bokprat. Derfor er det produsentressursen vi behøver å få styrket til denne delen av satsingen. Sølvberget har utstyr og kompetanse til å gjøre selvstendige tre-kameraproduksjoner av høy kvalitet.

Distribusjonen av sendingen vil skje gjennom Sølvbergets ordinære kanale. Vi har et godt etablert nettverk mot målgruppa som vi kan bygge videre på.

Målgruppe 3: Globale fortellinger
Et av de mest populære forsøkene i ad-hoc-perioden med digitale arrangementer i vår var arrangementet «Lesestund: min somaliske eventyrbok», der forfatteren Asli Hersi leste eventyr samlet fra somalisk kulturkrets.

Vi ønsker å bygge på denne enkelterfaringen ved å utvikle dette som en serie, der personer med ulike kulturbakgrunn presenterer fortellinger fra sin kultur eller historie. Hovedmålgruppa vil være barn og familie.

Satsingen krever relativt omfattende research for å finne relevante formidlere, og arbeidet med markedsføring av tilbudet krever arbeid med målgrupper vi ikke er nødvendigvis kjenner godt. Det er med andre ord en redaktørfunksjon vi behøver ekstra ressurser til. Honorarer til bidragsytere og andre kostander ved produksjonene regner vi som egeninnsats.

Digitale arrangementer generelt
Sølvberget vil også fortsette å prøve ut andre former for digital formidling og digitale arrangementer. Det er utvilsomt viktig at vi er godt til stede på digitale arenaer; koronatida har understreket behovet for aktiv formidling som ikke er fysisk. Også uavhengig av korona er det åpenbart av vi kan nå flere mennesker med god formidling ved å produsere gode arrangementer ment for, og spesialtilpasset, digital distribusjon. Sølvberget utarbeider nå en ny strategi for digital formidling i forbindelse med en generell strategiendring våren 2021. Digital produksjon vil bli et enda mer sentralt virkemiddel for oss i kommende planer, etter at vi nå har erfaring både med prosjektet Sølvberget medieproduksjon og satsingen på digitale arrangementer

Eventuelle midler fra nasjonalbiblioteket til formidlingssatsingen vil disponeres til frikjøp til de funksjonene som er beskrevet over.

Med vennlig hilsen
Espen Røsbak
Leder for opplevelse, Sølvberget
Tel.: 91586998