Den gode litterære samtalen ut til folket via podcast

Type:Aktiv formidling
Prosjekteier:Kristiansand bibliotek
Samlet støtte:75 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Pågående
Tidsperiode:2023, 2024

Søknad

Tilleggsinformasjon

  • Tiltaket er forlenget til 1.9.2024

    Publisert: 04. januar 2024

Mål

Å nå flere med gode podcastersamtaler ledet av bibliotekets ansatte. Å få høyere lyttertall på podcastene. Å sørge for at flere ansatte behersker podcastformatet, både samtalene og teknisk produksjon.

Beskrivelse

Mirjam Kristensen og Tore Aune Fjellstad er ansatt ved Kristiansand folkebibliotek, begge i fulle stillinger. De to leder Klassikerklubben som totalt har hatt 14 podcastproduksjoner laget i 2021 og i 2022. https://soundcloud.com/klassikerklubben
Klassikerklubben er dels et fysisk arrangement der man har en innledning om en bok som på en eller annen måte regnes som en klassiker, dels en podcastproduksjon. Innlederen/fageksperten er en kapasitet på denne klassikeren på en eller annen måte, det søkes ikke om midler til å dekke honorar til innleder i denne søknaden, heller ikke til utgiftene vi har knyttet opp mot den fysiske delen av klassikerklubben. Under det fysiske arrangementet er det en innledning/foredrag holdt av innleder/fagekspertise før en samtale mellom de som er tilstede om boka, der også innleder deltar. Denne samtalen blir ledet av Mirjam Kristensen. Dette er et litt intimt program, det er gjerne toppen 20 personer tilstede, det er viktig at alle kan slippe til med sine refleksjoner. I starten tok vi opp et opptak av innledningen, og la denne ut til publikum som podcast, slik at flere kunne få dette med seg – spesielt i koronatida var dette viktig. Gradvis har vi istedenfor å legge ut et foredrag gått over til en annen form der Tore Aune Fjellstad og Mirjam Kristensen gjør en avtale med innleder om valgt klassiker. Her ønsker vi å kunne gå i dybden, det er ganske lange podcaster vi lager – de varer rundt en skoletime. I dag er det Tore som gjør jobben med å redigerer samtalen og få lagt den ut. Mirjam er på sin side den som forbereder seg mest grundig i forkant av samtalen. Dette konseptet ønsker vi å videreføre i 2023. Vi ser at samtaleformen kler podcastformatet godt, og skaper en helt annen dynamikk i produksjonen, enn når det er et rent foredrag som legges ut. Vi synes også at det er fint at bibliotekets ansatte på denne måten framstår mer aktivt som litteraturformidlere, og ser at dette bidrar til å skape gode relasjoner ikke bare til litteraturen men også til oss som jobber på biblioteket. Vi er rett og slett litt stolte over Mirjam og Tore og hva de her har fått til. Vi søker nå om midler til arbeidstid Tore og Mirjam bruker på podcastproduksjonen. I tillegg så ønsker vi å gjøre produksjonen mindre sårbar ved å trekke andre ansatte på biblioteket inn i produksjonen, samt se på på muligheten for bruk av podcastsamtaler også til andre type produksjoner.
Tore Aune Fjellstad, Maria Olsen og Katrine Tveito, alle ansatte ved Kristiansand folkebibliotek, tok eksamen våren 2022 i «Aktiv formidling i folkebibliotek», og holder nå på med del to i nettstudiet «Digital formidling» med avsluttende eksamen før jul 2022. Det vil være naturlig å bygge videre på den kompetansen de nå erverver seg i dette studiet som er støttet av Bibliotekutvikling.no og Agder fylkesbibliotek. Det vil også være andre ansatte ved Kristiansand folkebibliotek det vil være naturlig å trekke inn i dette arbeidet. Vi søker derfor også om midler til å dekke arbeidstid til andre ansatte enn Tore og Mirjam sin arbeidstid, både de to nevnt over og andre. Vi søker også om midler til å dekke arbeidstid til opplæring av teknisk podcastproduksjon, og ser for oss at Tore Aune Fjellstad kan få lært opp Katrine Tveito og Melina Charlotte Berka, ansatte ved Kristiansand folkebibliotek i dette.
Midlene vi får vil gå med til å kunne ta inn vikar i vakter for ansatte.
Målgruppen for podcastproduksjone til Klassikerklubben har vært voksne folk som er interessert i litteratur, samt folk som studerer litteratur. Vi tror det er naturlig å satse videre på disse to gruppene videre framover, men målgruppen vil variere utifra hva vi vil velge oss som tema for de produksjonene som ikke handler om klassikerklubben. Vi har lyttertall som varierer fra 186 til 63 (5.10.22), vi har ikke mulighet til å se om de som lytter har hørt hele sendingen, men dersom vi sammenligner med deltakertall på et fysisk arrangement, så er dette akseptable lyttertall.
Vi ser for oss produksjon av totalt 8 klassikerklubber i 2023. Til hver klassikerklubb går det med totalt to arbeidsdager samlet for de to ansatte – som omfatter forarbeid, gjennomføring og etterarbeid – redigering. I tillegg så ser vi for oss 4 andre produksjoner som omfatter samme mengde arbeidstid. Til opplæring av to personer i teknisk produksjon, som i stor grad vil skje ved at de er med på redigeringsoppdrag, regner vi med at det medgår totalt 2 arbeidsdager for de to som skal lære seg dette, og 2 arbeidsdager til den som skal gi opplæringen.