KOSTRA-grupper

KOSTRA står for Kommune Stat Rapportering. SSB publiserer hvert år et omfattende datamateriale om kommunenes økonomi og tjenester i KOSTRA. Dette omfattende materialet er tilgjengelig på SSBs hjemmesider, og inkluderer også data fra folkebibliotekstatistikken. En skal være oppmerksom på at folketallene som brukes i KOSTRA-publiseringen avviker noe fra folketall som brukes i vår publisering. Dette innebærer at det kan være mindre forskjeller på indikatorer som gjelder pr. barn/voksen/innbygger mellom tall publisert i KOSTRA og hos oss. Det kan også være noen mindre forskjeller på aggregerte nivåer som følge av at Svalbard er inkludert i vår publisering av statistikken.

I KOSTRA grupperes kommunene dels etter størrelse og dels etter økonomi i 16 grupper. Dette er mer avansert enn å utelukkende basere seg på innbyggertall, og vi har derfor lagt inn en mulighet for å hente ut aggregerte data for KOSTRA-gruppene i vår presentasjon av bibliotekstatistikken. KOSTRA-gruppene er delt inn på følgende måte:

KOSTRA-gruppe 1: Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter

KOSTRA-gruppe 2: Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter

KOSTRA-gruppe 3: Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter

KOSTRA-gruppe 4: Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter

KOSTRA-gruppe 5: Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter

KOSTRA-gruppe 6: Små kommuner med høye bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter

KOSTRA-gruppe 7: Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter

KOSTRA-gruppe 8: Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter

KOSTRA-gruppe 9: Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter

KOSTRA-gruppe 10: Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter

KOSTRA-gruppe 11: Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter

KOSTRA-gruppe 12: Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter

KOSTRA-gruppe 13: Store kommuner utenom de fire største byene
KOSTRA-gruppe 14: Bergen, Trondheim og Stavanger

KOSTRA-gruppe 15: Oslo kommune

KOSTRA-gruppe 16: De kommunene med høyest skatteinntekter per innbygger. Skatteinntektene inkluderer kommunal inntekts- og formuesskatt, eiendomsskatt, konsesjonskraftinntekter og naturressursskatt.

SSB har publisert en oversikt over hvilke kommuner som tilhører hvilke KOSTRA-grupper.