Utvikling i bibliotekene – utlysning og tildeling av midler for 2023

Nasjonalbiblioteket lyser ut midler til samarbeid og nyskapende utviklingsprosjekter i bibliotekene.

Utlysningen og behandlingen for 2023 er over. Her er liste over hvem som fikk tildelt midler:

Neste periode gjelder for 2024 og blir lyst ut høsten 2023. Her finner du utlysningsteksten og opplysninger om søknadene for 2023

Utlysningstekst og kriterier for 2023

1. Hvem kan søke?

Folke-, fylkesbibliotek og fagbibliotek kan søke, gjerne i samarbeid med andre. Skolebibliotek kan ikke søke, men kan inngå som samarbeidspart i prosjekter.

2. Hva kan det søkes om?Innsatsområder

Utviklingsmidlene skal gå til nyskapende prosjekter som krever en ekstra innsats for å utvikle nye tilbud, teste nye samarbeidsformer eller prøve ut nye metoder eller modeller. Prosjektene skal ha overføringsverdi til større grupper av bibliotek og skal ha verdi utover det enkelte bibliotek.

Vi oppfordrer spesielt til å sette i gang prosjekter innenfor følgende innsatsområder (husk at det er mulig å kombinere flere):

Utover dette kan dere også søke om midler til:

3. Hvor mye kan det søkes om?

Prosjekter bør være delvis finansiert av prosjekteier. Egenfinansieringen bør utgjøre minst 40 prosent av samlet budsjett og kan bestå av arbeidsinnsats i prosjektet. En del av egenfinansieringen kan komme fra andre kilder. Nasjonalbiblioteket kan bevilge tilskudd som er mindre enn søknadsbeløpet.

4. Hva kan det ikke søkes om midler til?

Det gis ikke tilskudd til ordinær drift og ikke til innkjøp av ikt-utstyr, inventar eller medier, utvikling eller markedsføring av tjenester med sikte på salg eller til kompetanseutvikling som eneste aktivitet.

5. Varighet

Det gis tilskudd for ett år, som er normal prosjektperiode. Det kan gis tilskudd til 2-årige og unntaksvis 3-årige prosjekter, med forbehold om bevilgninger og forutsetning av godkjent statusrapport for hvert år.

Søknader skal omtale eventuelle planer for oppfølging eller videreføring etter prosjektperioden. Støtte til forprosjekt vil ikke uten videre innebære støtte til et hovedprosjekt.

6. Tilgjengelighet og åpne standarder

Det oppfordres til å legge vekt på kravet om at tjenester skal være universelt utformet. Hvis prosjektet omfatter utvikling av tekniske løsninger, skal vedtatte relevante norske og internasjonale standarder vanligvis følges og løsninger så langt som mulig baseres på åpen kildekode.

7. Nasjonalbibliotekets prioritering

I prioritering mellom søkere vil Nasjonalbiblioteket legge vekt på følgende:

 • Prosjektets
  • nyhetsverdi: Vekt på metoder eller oppgaver som ikke allerede er prøvd ut i andre bibliotek
  • framtidsperspektiv: Realistiske muligheter for å utnytte resultater etter prosjektperioden
  • praktiske anvendelighet: Resultatene bør kunne brukes i andre bibliotek
 • Forankring i plandokument – lokalt eller regionalt
 • Gjennomføring i samarbeid med andre bibliotek eller institusjoner dersom det er relevant
 • God bevissthet om og involvering av målgruppe for prosjektet
 • Gode planer for kunnskapsoverføring og formidling av erfaringer som kan komme andre til gode
 • Omtale av oppfølging eller videreføring etter prosjektperioden
 • Formelle krav er ivaretatt

8. Slik søker du

Du må fylle ut søknaden i vårt elektronisk søknadsskjema. Dette er hovedopplysningene som skal fylles ut:

 1. Opplysninger om søker
 2. Søknadstittel
 3. Mål
 4. Bekrivelse av prosjektet
 5. Budsjett og søknadsbeløp

Om prosjekt- og utviklingsmidlene til bibliotek

Nasjonalbiblioteket disponerer prosjekt- og utviklingsmidler som skal stimulere til utvikling i norske folke- og fagbibliotek. Rammene for prosjekt- og utviklingsmidlene blir fastsatt av Kulturdepartementet og finansieres gjennom spilleoverskudd fra Norsk Tipping, og har føringer fra Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023.

Bibliotekstrategien legger opp til at prosjekt- og utviklingsmidlene skal disponeres til tre hovedområder: Formidling i bibliotekene, Samarbeid og nyskapende utviklingsprosjekter i bibliotekene, Felles infrastrukturtiltak i regi av Nasjonalbiblioteket

Mer informasjon om å søke støtte