Ytringer om ytringer

Prosjekteier:Trøndelag fylkesbibliotek
Prosjektkategori:Innsatsområder: Biblioteket som møteplass
Samlet støtte:100 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Avsluttet
Tidsperiode:2014

Søknad

Mål

Hovedmålet for prosjektet er å skape oppmerksomhet og debatt om våre demokratiske verdier. Vi ønsker å skape ny aktivitet i bibliotekrommet, basert på samarbeid mellom bibliotek og kunstinstitusjon. Forfattere, jurister, journalister og kunsthistorikere skal bidra, samtidig som publikum skal involveres på nye måter.

Beskrivelse

Nord-Trøndelag fylkesbibliotek, Steinkjer bibliotek, Inderøy bibliotek og Nils Aas Kunstverksted skal gjennom "Ytringer om ytringer" bidra til nye samarbeids- og samordningsløsninger for å utvikle biblioteket som attraktivt møtested og debattarena.

Utgangspunkt for samarbeidet er utstillingen PARAGRAF, som presenteres i Nils Aas Kunstverksted i perioden 31. mai – 14. september 2014. Utstillingen er kunstverkstedets markering av Grunnlovs-jubileet. Som en del av utstillingen vil utvalgte kunstverk (videokunst) bli plassert ut på bibliotekene i utstillingsperioden (se vedlagt prosjektbeskrivelse og idéskisse, PARAGRAF).

"Ytringer om ytringer" skal arrangeres som en seminarrekke med profilerte innledere fra forskjellige samfunnsområder som litteratur, jus, journalistikk og kunsthistorie. Enkelte av innlederne er forfattere av utstillingskatalogen til PARAGRAF. Publikum blir invitert til å delta i samtaler i etterkant av innledningene.

Menneskelige ytringer manifesterer seg på ulike vis, f.eks. i tale og skrift, i billeduttrykk, musikk og dans. I utstillingen PARAGRAF presenteres sentrale norske kunstnere/kunstverk sammen med utvalgte grunnlovsparagrafer. Sammenstilling av kunst og lovtekster vil kunne gi grunnlag for nye måter å lese både kunst og jus på, sette i gang refleksjoner og bidra til at samtaler finner sted.
Både i bibliotekene og kunstverkstedet vil det bli satt opp «ytrings-tre» - et tre hvor publikum oppfordres til å henge opp lapper med sine egne ytringer knyttet til kunsten og lovparagrafene. Her vil det bli laget egne opplegg for skoleelever. Disse ytringene skal ved utstillingens avslutning samles inn. Målet er videre at utvalgte ytringer skal gjøres kjent for befolkningen ved at de skal presenteres i stor skrift på bannere som plasseres rundt omkring i Inderøy og Steinkjer (Eget prosjekt).

En målsetting for både PARAGRAF og Ytringer om ytringer er å skape oppmerksomhet om våre demokratiske verdier (verdier nedfelt i Grunnloven) og å tilrettelegge «arenaer for offentlig samtale og debatt» (Ny bibliotekslov §1, Målsetting). Slik skapes det ny aktivitet i bibliotekrommet, basert på samarbeid mellom bibliotek og kunstinstitusjon, hvor forfattere, jurister, journalister og kunsthistorikere også er involvert, samtidig som publikum involveres på nye måter.

Nord-Trøndelag fylkesbibliotek er koordinator for prosjektet.