Verktøy for skole- og folkebibliotek

Prosjekteier:Deichman
Prosjektkategori:Innsatsområder: Nye formidlingsmetoder, Nye samarbeidsformer og partnerskap, Utvikling av nye bibliotektjenester
Samlet støtte:100 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Avsluttet
Tidsperiode:2016, 2017

Søknad

Mål

Prosjektmål:
Utvikle en prototyp på bestillingsplattform for tjenester tilbudt av folkebibliotek til videregående skoler.

Effektmål:
Skape gode forutsetninger for mer effektivt samarbeid mellom folkebibliotek og skolebibliotek.
Styrke folkebibliotekets utførerkompetanse som leverandør av tjenester til skolen.
I tillegg vil vi få generell god innsikt for hva som kreves av biblioteket for å imøtekomme behov fra flere skoler. Dette er innsikt som deles aktivt med biblioteksmiljøet i form av en grundig dokumentasjon av funnene.

Beskrivelse

Nasjonal bibliotekstrategi ber om en videreutvikling av biblioteket som læringsarena i samarbeidsprosjekter mellom skolebibliotek og folkebibliotek, og et tettere samarbeid mellom folkebiblioteket og skolen.
Skolebiblioteksektoren og folkebiblioteksektoren står overfor felles utfordringer innen alt fra digital formidling, katalogoversikter, rettigheter og bruk av databaser. De fleste grunn- og videregående skolene i Oslo har eget skolebibliotek, med tilhørende stor variasjon i bruk, innhold og tjenester.

For å starte arbeidet med å finne gode modeller vil Deichman gjennomføre et samarbeidsprosjekt med Utdanningsetaten. Sammen vil vi arbeide mot et felles mål om å styrke folkebiblioteket som utfører og skolene som bestillere av tjenester.
Bibliotekplan for Oslo kommune i perioden 2014-2018 har bestemt at det skal gjennomføres flere pilotprosjekter som skal prøve ut modeller for et styrket samarbeid mellom skole- og folkebiblioteket. Med utgangspunkt i skolens behov for bibliotektjenester skal biblioteket utvikle standardtilbud med mulighet for lokale tilpasninger.

Det er i den forbindelse ansatt en dedikert prosjektleder på Deichman som også vil kunne følge opp arbeidet i dette prosjektet. Når nye tjenester skal leveres ser vi et behov for et verktøy/plattform der disse tjenestene kan bestilles effektivt og etter bibliotekets og skolens behov og krav. Sammen med Utdanningsetaten vil vi derfor lage og teste en prototyp på en løsning for å gjøre skolen mer selvhjulpen og biblioteket til en mer effektiv leverandør av tjenester.
Prototypen skal utvikles sammen med Utdanningsetaten i Oslo, som representerer en stor andel av landets lærere og elever, og vil avdekke universelle behov som er aktuelle for hele landet.

Vi vil særlig samarbeide med Edvard Munch, Nydalen og Bjørnholt skole som til sammen har et representativt behov for videregående skoler i alle større byer.
De to sistenevnte har kombinasjonsbibliotek drevet av Deichman. Bestiller/utførermodellen praktiseres allerede på disse skolene, og dette gir godt grunnlag for verdifull innsikt i krav til en bestillingsløsning for slike bibliotek spesielt.
På Nydalen og Bjørnholt er det allerede utviklet forskjellige “menyer/innholdspakker” tilpasset den enkelte skoles behov. Det er uttrykt behov for å forenkle bestillingsprosessen som i dag utføres manuelt. Løsningene som skal testes i prototypen skal være fleksible og ha en overføringsverdi til flere skoleslag og andre kommuner, og vil eksempelvis inneholde:
Introduksjon/oversikt til ulike tjenester biblioteket tilbyr.

Enkle innganger til hjelp, råd og tips.
Brukervennlige menyer som sikrer enkel bestilling av tjenester tilpasset den lokale skolens behov.
Mulighet for å følge opp og administrere bestillinger.
Mulighet for å raskt endre/utvide menyene/innholdspakkene

Metode
For å lage en plattform som sikrer tydelig brukerperspektiv, vil vi gjennomføre grundige undersøkelser sammen med en tjenestedesigner før prototypen bygges.

Tjenestedesign setter alltid brukerne i sentrum og deres behov som utgangspunktet for hva som bør utvikles. Vi skal undersøke skolens og bibliotekets opplevelse av plattformen på tvers av tid, kanaler og kontaktflater - for å sikre helhetsopplevelsen gjennom tre faser:

1. Innsikt
Innsiktsfasen handler det om å forstå hvilke (udekkede) behov de ulike aktørene har, og i tillegg få en forståelse av sammehengen plattformen skal leve i. Samtidig skal vi grundig identifisere utfordringer og muligheter som finnes. Tjenestedesign har mange ulike verktøy for å skaffe seg innsikt som vil brukes til å utvikle et konsept for plattform: dybdeintervjuer, workshops, beste praksis fra andre steder, analyse av statistikk m.m.
2. Idé & konsept
I denne fasen fokuseres det på en kreativ tilnærming for å finne løsninger på behovene som er identifisert i innsiktsfasen. En tjenestedesigner vil fasilitere ulike prosesser mellom Deichman og skolene for å finne frem til en kvalitetssikret prototype. I denne fasen vil man dessuten jobbe sammen som en prosjektgruppe og dele erfaringer som bidrar til økt forståelse for hverandres utgangspunkt.
3. Prototyping/test
I denne fasen lager vi en fungerende prototype på bestillingsverktøyet.

Målet er å verifisere funksjonene i prototypen og se om den faktisk fungerer i praksis. Dette gjøres ved å teste grundig på ekte brukere, i tett samarbeid med skolene.