Tjenesteplattform for norske bibliotek (Biblioteksystem/formidlingsløsninger 2022)

Prosjekteier:Deichman
Prosjektkategori:Innsatsområder: Utvikling av nye bibliotektjenester
Samlet støtte:500 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Pågående
Tidsperiode:2022

Søknad

Mål

Hovedmålet er å etablere formidlingsløsninger som gir gode digitale bibliotekopplevelser for brukerne.
o Delmål 1: Etablere samarbeidsmodell med leverandør(er).
o Delmål 2: Etablere samarbeidsforum mellom Deichman og samarbeidsbibliotek som sikrer at vi har en stemme inn mot leverandør(er).
o Delmål 3: Sammen med samarbeidsbibliotek og leverandør(er), konkretisere behovene og realisere ny løsning.
o Delmål 4: Etablere felles “databrønn” for eksempel for bokanbefalinger.

Beskrivelse

o Deichman har de siste seks-syv årene utviklet en rekke programvareløsninger som har fått anerkjennelse nasjonalt og internasjonalt. Senest kom dette til uttrykk gjennom tildelingen av den internasjonale bibliotekorganisasjonen IFLAs pris for «Årets folkebibliotek». Et viktig kriterium for tildelingen var Deichmans kreative IKT-løsninger og digitale utvikling. Mange bibliotek har ønsket å ta i bruk Deichman sine løsninger.
o Deichman etablerte tidlig 2021 plattformstrategien hvor målsettingen er å etablere IKT-løsninger for norske bibliotek basert på, og videreutviklet fra, Deichman sin portefølje av IKT-løsninger. Høsten 2021 har det vært jobbet intensivt med å kartlegge behov for videreutvikling, både basert på behov fra interesserte samarbeidsbibliotek og Deichman sin kunnskap og innsikt fra egen utvikling. Dette omfattende arbeidet ledet høsten 2021 fram til grundige beskrivelser av behov og krav for ny tjenesteplattform for norske bibliotek.
o Deichman utlyste desember 2021 konkurransen som tar sikte på å finne en eller to leverandører som skal bli samarbeidspartnerne for å realisere ny tjenesteplattform for norske bibliotek. Konkurransen er lagt opp som en to-stegs anskaffelse med forhandlinger. Målet er å ha signert avtaler før sommeren 2022. Deretter vil arbeidet med realisering av tjenesteplattform for norske bibliotek starte, basert på beskrivelser av behov og krav som ligger til grunn for kontraktsinngåelsen.
o Deichman har samarbeidet med fylkesbibliotekene for å gjøre arbeidet i størst mulig grad til en nasjonal satsning. For å avklare den nasjonale interessen for den nye tjenesteplattformen Deichman nå etablerer for norske bibliotek, har alle norske folkebibliotek fått tilbudet om å inngå tilknytningsavtaler for å kunne kjøpe de nye løsningene Deichman nå etablerer. Samarbeidet med fylkesbibliotekene har resultert i tilknytningsavtaler med alle 11 fylkesbibliotek og fra rundt 70% av alle folkebibliotek. I tillegg har mer enn 500 offentlige skoler inngått tilsvarende avtale. Dette viser overbevisende interesse og behov for den nye tjenesteplattformen og de nye løsningene Deichman nå etablerer for norske bibliotek.
o Prosjektet ble i 2021 tildelt 1.5 millioner i utviklingsmidler, for utarbeidelse av kravdokumenter/konkurransedokumenter. Kravspesifiseringsfasen og tilbudsevalueringsfasen, som pågår frem til sommeren 2022, koster vesentlig mer enn de tildelte midlene. Deichman har stilt med betydelige ressurser inn i arbeidet også med tanke på arbeidet med å etablere samarbeid med andre bibliotek.
o Nå står vi overfor en nasjonal satsning med store muligheter til å påvirke utviklingen av fremtidens formidlingsløsninger, som vil kunne prege utviklingen av biblioteket i lang tid fremover. Løsningene vil bidra til å gjøre bibliotekene mer relevante for våre målgrupper, gjennom målrettet og relevant formidling av tjenester.
o Gode formidlingsløsninger er like relevante for små bibliotek uten særlige muligheter for digital satsning, som for storbybibliotek.
o Realisering av løsningene vil koste betydelig med midler.
o Ny tjenesteplattform for digitale formidlingstjenester
- Det er behov for å etablere en robust og funksjonell tjenesteplattform med gode muligheter for integrasjon mot kjernesystem og løsninger for deling av metadata, og som bygger på dagens standarder for informasjonssikkerhet. Dette vil være en plattform som utnytter kraften i bibliotekenes metadata, som kobler data på tvers av kilder, og presenterer dem på en måte som muliggjør gode digitale biblioteks- og formidlingstjenester på nett.
- En ny tjenesteplattform for norske bibliotek er en strategisk satsning for å oppnå gode verktøy og tjenester knyttet til formidling, gi økt bruk av bibliotekets tjenester og gi helt nye muligheter for å utnytte kompetanse som bibliotekansatte sitter på.
- Gjenbruk av kompetanse og løsninger etablert av Deichman stiller krav til leverandører for IKT-løsninger, samt til bibliotekene som en kompetent og samkjørt gruppe bestillere (alle samarbeidsbibliotek). Arbeidet vil kreve vesentlig ressursinnsats, både i form av mennesker og kompetanse, men også i utviklings-/investeringsmidler.
o Realisering av ny tjenesteplattform for norske bibliotek
- Etablering av felles IKT-tjenester krever løsninger som er bygget med den hensikt å betjene et helhetlig norsk bibliotekmarked.
- Løsningene må være bygget slik at hvert bibliotek har eierskap til sine data, samtidig som løsningene lar bibliotek dele data seg imellom. Gjennom robuste, funksjonelle og fleksible integrasjonstjenester legger plattformen til rette for samhandling mellom biblioteker. Løsningene må skalere godt for å håndtere økt og omfattende bruk.
o Nye samarbeidsformer
o Nasjonal satsning
- Deichman har tatt lederskap i arbeidet med å etablere en nasjonal tjenesteplattform for norske bibliotek. Midlene vil brukes til å koordinere og prioritere behov på tvers av alle samarbeidsbibliotek inn mot leverandør, i tillegg til utvikling av funksjoner som sikrer en moderne formidlingsløsninger tilpasset norske bibliotek.