Take off for Lesepiloter

Type:Utviklingsmidler
Prosjekteier:Vestre Toten bibliotek
Prosjektkategori:Innsatsområder: Utvikling av nye bibliotektjenester
Samlet støtte:100 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Avsluttet
Tidsperiode:2022, 2023

Søknad

Rapporter

Andre filressurser

Mål

Formål: Gjennom samarbeid mellom folkebibliotek, skole og skolebibliotek har leseferdighetene hos barn på grendeskoler økt.

Hovedmål:
1. Barn bruker en større del av skoletiden og fritiden sin på lystlesing.
2. Barna er biblioteksmarte, de kjenner bibliotektilbudene og vet hvordan de skal bruke dem.
3. Prosjektdeltakerne har utarbeidet en manual for lesestimulerende samarbeid som enkelt kan tas i bruk av andre.

Beskrivelse

FORANKRING

Prosjektet er forankret i Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023 sin satsing på nye samarbeidsformer mellom skolebibliotek og folkebibliotek for nå fram til alle barn og, gjennom bruk av biblioteket, styrke lesingen.

I tillegg er prosjektet forankret i den nasjonale læreplanen “Kunnskapsløftet 2020”. Ett av kompetansemålene for 4. trinn er at elevene skal kunne “velge bøker fra bibliotek ut fra egne interesser og leseferdigheter» (www.udir.no)

I Vestre Toten kommune sitt styringsdokument for 2022-2025 er det et økt fokus på samarbeid mellom tjenester. En av hovedsatsingene er:” Biblioteket samarbeider med grunnskolen for å bidra til å heve lesekompetansen for barn og unge ved å stimulere til leselyst” (s. 60). For biblioteket blir Lesepilotene det viktigste tiltaket for å imøtekomme denne hovedsatsingen.

Vestre Toten kommune har en politisk vedtatt leseplan som prosjektet også er forankret i. For 4. trinn, som Lesepilotene spesifikt retter seg mot, er det definerte hovedaktivitetsområdet “Å lese for å lære og oppleve”.

BAKGRUNN

Vestre Toten kommune har tre grendeskoler i tillegg til to barneskoler i kommunesenteret Raufoss, der folkebiblioteket også ligger. Vi har fra før av mottatt støtte til prosjektet «Lesepilotene» i 2021 gjennom midler fra Nasjonalbiblioteket (Aktiv formidling). Dette involverte Raufoss skole, som ligger i umiddelbar nærhet til biblioteket. Prosjektet var svært vellykket, og vi ønsker nå å utvide tilbudet til også å gjelde barn som ikke har gangavstand til folkebiblioteket sitt, i dette tilfellet 4.trinn ved Bøverbru skole. Skolen ligger rundt ei mil fra folkebiblioteket.

Erfaringene fra Lesepilotene (LP1) skal brukes aktivt ved gjennomføring av hovedprosjektet (LP2) som vi nå søker midler til å gjennomføre. Vi må skape nye samarbeidsformer og metoder nettopp fordi barna på grendeskolen ikke kommer seg til folkebiblioteket alene. En av suksessfaktorene i LP1 var at barna i stor grad begynte å oppsøke folkebiblioteket alene etter skoletid.

Barna som begynner i 4. trinn på grendeskolen høsten 2022 blir med i prosjektet som prosjektklasse. Vi skal gjennomføre flere lesestimulerende tiltak sammen med barna i løpet av høsten og vinteren 2022/2023. Tiltakene planlegges våren/sommeren 2022. De forskjellige tiltakene skal evalueres sammen med barna og bli en del av erfaringen prosjektet fører videre.

GJENNOMFØRING OG METODE

Hovedmål 1: Barn bruker en større del av skoletiden og fritiden sin på lystlesing.
I samarbeid med klasselærer og skolebibliotekar skal folkebiblioteket utvikle en strategi som skal styrke både lystlesing i klasserommet og lesing på fritiden. Ulike lesestimulerende tiltak skal etableres og vi skal finne nye samarbeidsformer: Det skal utvikles et “pakketilbud” til skolene som er tydelig på hvilke forventninger vi har til skole og skolebiblioteks innsats. Vi ønsker at Lesepilotene skal bli en del av bibliotekets faste tilbud til alle grendeskolene.

Leseforsking viser at det er svært sterk sammenheng mellom lystlesning og lesekompetanse. Astrid Roe, seniorforsker ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, slår fast at lesekompetansen øker betraktelig, bare ved å lese litt frivillig hver dag.

Dette er kunnskap vi ønsker å formidle til Lesepilotenes foresatte. Prosjektleder vil delta på det første foreldremøtet for 4. trinn. I samarbeid med skolen ønsker vi at foreldremøtet legges til bibliotekets lokaler, som et ledd i å gjøre de foresatte kjent med bibliotekets beliggenhet og tilbud.

Hovedmål 2: Barna er biblioteksmarte; de kjenner bibliotektilbudene og vet hvordan de skal bruke dem.
Gjennom økt samarbeid med skole og foreldre skal vi sikre at elevene blir godt kjent med tilbudet ikke bare på skolebiblioteket, men også på folkebiblioteket.

Å ha en attraktiv og aktuell boksamling er viktig, men vel så viktig er det å nå så mange som mulig slik at flere får kjennskap til den. Når vi samarbeider med en grendeskole, er det særlig viktig at både foreldrene og barna kjenner til tilbudet på folkebiblioteket sitt, og blir trygge på å bruke det.

Barna må få sjansen til å bli godt kjent blant hyllene slik at de etter hvert er i stand til finne frem på egen hånd. En presentasjon fra barnebibliotekar om de nyeste bøkene er til hjelp slik at utvalget føles relevant for barna. Elevene skal selv oppsøke folkebibliotek og skolebibliotek og velge hvilke bøker som skal være i klasserommet, etter “sjølplukk-metoden”. Erfaringer vi gjorde med LP1-prosjektet viste oss at spennet i bokvalget var enormt, elevene valgte seg alt fra billedbøker til manga på engelsk, videre til ganske avansert sakprosa om spesifikke emner som interesserte dem.

Hovedmål 3: Prosjektdeltakerne har utarbeidet en manual for lesestimulerende samarbeid som enkelt kan tas i bruk av andre.
De ulike lesestimulerende tiltakene som testes ut i prosjektet skal, sammen med utprøvd samarbeidsstruktur mellom folkebibliotek, skolebibliotek og klasselærer, gi grunnlag for innholdet i «Take off manual for Lesepiloter». Denne skal på en enkel og inspirerende måte beskrive hvordan man kommer i gang med Lesepiloter. Prosjektleder og prosjektgruppa er innholdsleverandør mens et profesjonelt designbyrå skal stå for layout og produksjon. Manualen skal være digital og sikre gode muligheter for spredning og erfaringsoverføring.

OPPFØLGING OG VIDEREFØRING

Det er viktig for oss at kunnskapen vi tilegner oss gjennom prosjektet, skal føre til at vi etablerer Lesepiloter som en del av bibliotekets tilbud til alle grunnskoler i Vestre Toten etter prosjektslutt. Prosjektet skal både gi oss erfaring med samarbeidsformer med skole, skolebibliotek og foreldre, og konkrete tiltak som skal bli en del av det framtidige tilbudet Lesepiloter.

Skolen som deltar i prosjektet informeres om, og oppfordres til å søke prosjektmidler gjennom Utdanningsdirektoratets tilskuddsordning for å kunne heve kompetansen og prioritere personalressurser til videreutvikling av skolebiblioteket og ytterligere utvidelse samarbeidet med folkebiblioteket. Folkebiblioteket vil stille seg positiv til å være bidragsyter til en eventuell søknad fra skole til Utdanningsdirektoratet.

ORGANISERING

Prosjekteier: Elisabeth Lund, kultursjef
Prosjektansvarlig: Mona Myrland, biblioteksjef
Prosjektleder: Lisbeth Eilertsen, ansvarlig for barn og unge på biblioteket
Styringsgruppe: kultursjef, rektor ved grendeskolen, grunnskolesjef, prosjektansvarlig
Prosjektgruppe:
– prosjektleder
– skolebibliotekansvarlig og klasselærer på prosjektskolen
– skolebibliotekansvarlig på prosjektskolen fra LP1

Et av suksesskriteriene til LP1 var å koble den skolefaglige kompetansen til klasselærer og skolebibliotekansvarlig med vår bibliotekfaglige kompetanse. Prosjektgruppa er satt sammen for å sikre at dette blir ivaretatt også i LP2.