Synlige og tilgjengelige lokalsamlinger

Prosjekteier:Innlandet fylkesbibliotek
Prosjektkategori:Forprosjekt
Samlet støtte:100 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Avsluttet
Tidsperiode:2015

Søknad

Mål

Formål: Å få god oversikt over tiltak som er gjennomførbare og kan igangsettes i bibliotek i Oppland, slik at innbyggere i fylket enklere finner fram i, og finner fram til lokalsamlingene med lokalhistorisk og lokallitteratur.

Mål: Å opprette et hovedprosjekt hvor fylkesbiblioteket og folkebibliotekene, med erfaringer fra forprosjektet, samarbeider om tiltak for bedre formidling, synliggjøring og tilgjengeliggjøring av lokalhistorisk og lokallitteratur i bibliotekene Oppland.

Resultatmål:

• Kunnskap om hvordan lokalssamlingene i Oppland kan bli mer synlige og tilgjengelige for innbyggerne i Oppland

• Ferdig prosjektmandat og plan for hovedprosjekt.

• Ferdig søknad om prosjekt- og utviklingsmidler sendt til Nasjonalbiblioteket.

Beskrivelse

BAKGRUNN
Bakgrunnen for at vi ønsker å starte opp et prosjekt om formidling og synliggjøring av lokalsamlingene i bibliotekene i Oppland, er en blanding av folkebibliotekenes ønske om mer fokus på lokalhistorie og fylkesbibliotekets egen satsing på området.

Folkebibliotekene i fylket har etterspurt prosjekter som kan bidra til at lokalsamlingene ute i bibliotekene blir mer synlige og enklere å finne fram i. Det er stor interesse for lokalhistorie i befolkningen, mange vet ikke om det gode utvalget av lokalhistorisk og lokallitteratur som finnes ute de forskjellige folkebibliotekene. Et annet problem, er at det ikke alltid er enkelt å finne fram i lokalsamlingene. Ofte har også de ansatte problemer med å finne den informasjonen de besøkende ønsker. Både formidling og tilgjengeliggjøring av samlingene er et behov.

Det siste året har fylkesbiblioteket brukt betydelige ressurser på å pusse opp lokalene til lokalsamlingen vår. Samlingen er samlokalisert med Gjøvik bibliotek og litteraturhus, og fremstår i dag mer tilgjengelig og innbydende for brukerne. Samlingen er åpen for alle som besøker Gjøvik bibliotek og litteraturhus og via fjernlån til folkebibliotekene.

Fylkesbiblioteket har som målsetting å kjøpe alt som gis ut av lokalhistorisk og lokallitteratur fra hele fylket. Vi kjøper også inn skjønnlitterære bøker av forfattere med tilknytning til Oppland. Vi ønsker å finne metoder for å synliggjøre samlingen vår bedre ovenfor innbyggerne i Oppland, også for de som ikke besøker de fysiske lokalene våre.

Det er et behov både i fylkesbiblioteket og i folkebibliotekene for en satsing på formidling av lokalhistorisk og lokallitteratur. Vi trenger verktøy og metoder for synliggjøring. I tillegg trenger vi å forenkle gjenfinningen av denne litteraturen.

Digital formidling:
Fylkesbiblioteket har sammen med University of Economics -Varna sendt inn en søknad om EØS-midler til prosjektet "Digitalization and preservation of the documentary history of the University of Economics-Varna". Målet med prosjektet er digitalisering og formidling av universitetets publikasjoner og forskningsarbeider.

Sammen med fylkesbiblioteket deltar en representant fra fylkesarkivet i prosjektet. Fylkesarkivet jobber mye med digitalisering og har stor kompetanse på feltet. Fylkesbiblioteket ser at vi også har behov for å opparbeide oss denne kompetansen. Vi ønsker etter hvert å kunne tilby mer av litteraturen i vår lokalsamling digitalt. Vi ser EØS-prosjektet som en forlengelse av satsingen på lokalsamlingen vår.

Sommeren 2014 gikk vi til anskaffelse av systemet "eBokBib" for utlån av e-bøker i Oppland. Vi ønsker å bruke de mulighetene som ligger i dette systemet for bedre formidling av lokallitteratur.

FORANKRING LOKALT OG NASJONALT
Stedsutvikling er en viktig satsning for Oppland fylkeskommune. Et av målene er å bidra til å gjøre Oppland til et mer attraktivt sted å bosette seg. I Oppland fylkeskommunes regionale planstrategi 2012-2016 står det:

"I arbeidet med stedsutvikling er stedsanalysen og bevissthet om stedets identitet sentralt. En god forståelse for stedets historie og lokale særpreg er viktig som grunnlag for videre utvikling. Kulturhistoriske bygningsmiljøer, grønnstruktur og nærhet til vann og vassdrag gir verdifulle rammer for stedets videreutvikling. Fortetting, møteplasser og mangfold og er stikkord for arbeidet." (s. 9)

Satsing på bibliotekenes lokalsamlinger passer godt inn i fylkeskommunens planverk. Samlingene er lokalsamfunnets identitet i bokform. Den forteller om lokalsamfunnet både i dag og i tidligere tider. Dette er viktig både for innbyggere med røtter langt tilbake i Oppland, men også for innflyttere som vil bli bedre kjent med stedet de har bosatt seg.

I "Mulighetenes Oppland: Regionalt handlingsprogram 2014", skriver fylkeskommunen i kapittelet om Nærings- og stedsutvikling at: «Materiell og immateriell kulturarv skal ivaretas og formidles. Dette som et ledd i å bruke kunst, kulturaktiviteter og arrangementer for å styrke attraktiviteten for innbyggere og besøkende.» Større fokus på formidling av bibliotekenes lokalsamlinger passer godt inn i satsingen beskrevet i handlingsprogrammet.

Et annet viktig området i Regionalt handlingsprogram 2014 er samarbeid med kommuner og regioner, noe dette prosjektet bidrar til.

På nasjonalt nivå fremheves lokalsamlinger i fylkes- og folkebibliotek i bl.a. "St.meld. nr. 24 (2008-2009): Nasjonal strategi for digital bevaring og formidling av kulturarv":

"Lokalt vil disse spesialsamlingene representere en viktig ressurs for historisk forskning og dokumentasjon, og noen av samlingene inneholder også viktig materiale på nasjonalt nivå. Lokalsamlingene har i mange tilfeller de mest komplette samlingene av trykk fra nærområdet. I tillegg finnes det ofte lokalt arkiv- og bildemateriale i disse samlingene. I noen tilfeller vil lokalsamlingene omfatte lokalt publisert materiale som ikke finnes i Nasjonalbiblioteket." (s. 44)

PROSJEKTBESKRIVELSE
Vi ønsker å sette i gang et prosjekt som skal bidra til at fylkes- og folkebibliotekenes lokalsamlinger blir mer synlig og lettere tilgjengelig for innbyggerne i Oppland. Vi ønsker et solid og gjennomarbeidet grunnlag for et større hovedprosjekt, og vil derfor i første omgang gjennomføre et forprosjekt.

Forprosjektet skal ende opp med et prosjektmandat med prosjektplan til hovedprosjektet.

Vi vil gjøre et grundig arbeid i forkant av et større prosjekt og skal derfor finne ut mer om hvilke ønsker og behov fylkes- og folkebibliotekene i Oppland har. For å vite hvilket utgangspunkt vi jobber ut i fra, vil vi kartlegge nåsituasjonen i bibliotekene og se på hvilke tiltak som allerede er prøvd ut.

Det er satt i gang tiltak innenfor formidling av lokalsamlinger på andre bibliotek utenfor fylket tidligere. Vi ønsker å få innblikk i gode og dårlige erfaringene fra noen av disse. Det er også institusjoner utenfor biblioteksektoren som jobber med formidling av lokallitteratur og historisk materiale. Vi mener det er viktig å utvide horisonten og se utenfor vår egen sektor for inspirasjon og kunnskap. Det er planlagt både en studietur for prosjektdeltakerne og en inspirasjonssamling for alle bibliotekene i Oppland.

Forprosjektet vil bestå av 4 delmål:

• Kartlegging av nåsituasjonen i fylkes- og folkebibliotekene i Oppland.
• Bli inspirert og lære av gode og dårlige erfaringer fra tiltak/prosjekter i andre bibliotek og institusjoner gjennom inspirasjonssamling og studietur.
• Kartlegge og gjøre et tilfredsstillende utvalg av ønsker og behov hos fylkes- og folkebibliotekene i Oppland.
• Lage prosjektmandat + plan og søknad om prosjekt- og utviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket.

PROSJEKTGRUPPE
Fylkesbiblioteket sendte ut invitasjon til alle folkebibliotek i fylket om å delta i forprosjektet. Vi ønsket i utgangspunktet å ha med ett bibliotek fra hver av våre 6 regioner. Vi fikk tilbakemeldinger fra bibliotek i 5 av regionene. Siden noen bibliotek var selvskrevne i prosjektet p.g.a stor kunnskap om lokalhistorisk litteratur, tok vi med flere bibliotek fra samme regionene for at flere skulle få sjansen til å delta.

7 folkebibliotek i Oppland bidrar med en ansatt til prosjektgruppa.
Oppland fylkesbibliotek bidrar med 2 ansatte: 1 prosjektdeltaker og 1 prosjektleder.

Oppgavene til prosjektgruppa er:

• Bidra til å kartlegge nåsituasjonen
• Bidra til å planlegge og gjennomføre studietur
• Bidra til å planlegge og gjennomføre inspirasjonssamling
• Bidra til å kartlegge ønsker og behov
• Bidra i arbeidet med å velge ut prioriterte tiltak til hovedprosjekt
• Bidra i arbeidet med å utarbeide mandat + prosjektplan og søknad om prosjekt- og utviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket.

Oppland Fylkesbiblioteket vil ha gjennomføringsansvaret for prosjektet og bidrar med prosjektleder. I tillegg vil en av fylkesbibliotekets ansatte med stor kunnskap om lokalsamlingen og lokalhistorisk litteratur delta i prosjektgruppa.

AKTIVITETSPLAN:

• Oppstartsmøte
• Kartlegging nåsituasjon
• 2 dagers studietur
• Inspirasjonssamling
• Kartlegging av ønsker/behov
• 2 x arbeidsmøter for utvelgelse av prioritert tiltak og prosjektplanlegging
• Arbeid med mandat+plan+søknad

Nyhetsverdi:
Oppland fylkesbibliotek har i liten grad brukt forprosjekt som arbeidsform før igangsetting av mer omfattende prosjekter. Vi vil involvere og ansvarliggjøre bibliotekene i større grad enn tidligere, i planleggingen av prosjektet.

Prosjektdeltakerne skal være med å planlegge og utarbeide et mandat og en prosjektplan for et hovedprosjekt. De skal også bidra i arbeidet med en søknad om prosjekt- og utviklingsmidler. Dette vil føre til kompetanseheving hos deltakerne i prosjektarbeid og søknadsskriving. Det vil også føre til økt kunnskap om hva som virker og ikke virker når det kommer til formidling og tilgjengeliggjøring av lokalhistorisk materialet.

Framtidsperspektiv:
Prosjektresultatet vil være utgangspunkt for hovedprosjektet og vil bli utnyttet utover prosjektperioden. En plan for kunnskapsdeling og erfaringsoverføring vil være en naturlig del av et større hovedprosjekt.