Snakkes på biblioteket!

Prosjekteier:Malvik bibliotek
Prosjektkategori:Innsatsområder: Biblioteket som møteplass
Samlet støtte:50 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Avsluttet
Tidsperiode:2014, 2015

Søknad

Mål

-Utvikle Malvik bibliotek til et naturlig møtested og arena for meningsutveksling for flere brukergrupper. Særlig for innbyggere som av ulike grunner ikke har jobb eller skole å gå til, og som har mulighet til å møtes på dagtid. Lage et relevant treffpunkt på tvers av generasjoner og ståsted, der man deler kunnskap og erfaringer. Øke innbyggernes kjennskap til, og bruk av bibliotekets ulike muligheter og tilbud.
-Profesjonalisere bibliotekets arrangør- og debattkompetanse.
-Utvikle biblioteket som et ledd i å skape økt livskvalitet, økt deltakelse i arbeids- og samfunnsliv og gi god folkehelse.

Beskrivelse

Bakgrunn: Biblioteket er et kombinasjonsbibliotek med Malvik videregående skole. Biblioteksjefen er faglig ansvarlig for Malvik bibliotek, altså folkebiblioteket og biblioteket i skolen. Biblioteket i Malvik har så langt vært aktive på kulturformidling på ettermiddag og kveld, og ønsker nå å utvide arrangementstilbudet til å gjelde på dagtid også.
Lev Vel undersøkelsen i Malvik (helse og livskvalitet i kommunen) slår fast at 60% av kommunens innbyggere aldri besøker sitt bibliotek. Vi tror at mange av disse som aldri besøker sitt bibliotek har bruk for biblioteket som meningsfull møteplass, og at dette vil gi gevinster for folkehelsen. NAV i Malvik er samarbeidspartner i dette prosjektet, slik har vi en direkte linje opp mot arbeidssøkere og uføre. Vi ønsker også å bruke potensialet et kombinasjonsbibliotek har, til å sette sammen brukergrupper i et stort aldersspenn. Elevene (her vil vi særlig invitere inn de svakest presterende elevene) vil få en alternativ læringsarena og et utvidet klasserom. Møtene på biblioteket vil gi alle grupper økt bevissthet rundt samfunnsspørsmål, gi selvsikkerhet og trening i å diskutere og la sin stemme bli hørt. Det at ulike grupper møtes på denne måten, vil øke følelsen av tilhørighet og trygghet, samt gi folk mulighet til å bli kjent på tvers og tilknytning. I tillegg vil det gi biblioteket status som foretrukket møtested.

Innhold: Prosjektet tar sikte på jevnlige arrangementer på dagtid i biblioteket. Det skal være minst ett arrangement hver måned. Arrangementsrekken skal være åpen for hele befolkningen i Malvik. Arrangementene skal skape debatt og øke deltakernes kunnskap og forståelse for viktige og aktuelle tema, og med jevne mellomrom knyttes opp mot yrker og yrkesveiledning. Dette er relevant for hele brukergruppen. Som innledere til dagsmøtene inviteres NTNU, fylkeskommunen, forskningsmiljøet i Trondheim, lokale foreninger i Malvik og faglige krefter fra lærerpersonalet på skolen. Malvik bibliotek vil på hvert møte informere om relevante tilbud fra biblioteket – litteratur, digitale ressurser og opplæring i informasjonskompetanse. Biblioteket vil legge ekstra vekt på opplæring i hvordan en kan delta i debattforum på nett. Elevene deltar på møtene når det passer inn i deres årshjul og kunnskapsmål.
-NAV sine regulære møter med arbeidssøkere og andre som av ulike grunner står utenfor arbeidslivet og er tilknyttet NAV, legges til biblioteket når det er mulig.
-Bibliotekansvarlige øker sin arrangementskompetanse ved å delta på kurs rundt tema.