SkjermTREFF – er møtet med brukeren i universitets- og høgskolebibliotek ved et veiskille?

Type:Utviklingsmidler
Prosjekteier:NTNU Universitetsbiblioteket
Prosjektkategori:Fritt forsøk
Samlet støtte:400 000
Antall tildelingsår:2-årig
Status:Pågående
Tidsperiode:2021, 2022, 2023

Søknad

Rapporter

Mål

Utforske NTNU UB sitt virtuelle bibliotek (DVB) med spesielt fokus på møtet med brukeren i virtuelle skranke- og veiledningssituasjoner.
– kartlegge omfanget av og karakteristika ved bruken av DVB samt lignende virtuelle skranke- og veiledningstjenester ved nasjonale og internasjonale UH-bibliotek
– undersøke både bibliotekansattes og brukeres erfaringer med skranke- og veiledningstjenestene i DVB
– trekke sammenligninger med det fysiske brukermøtet, ut fra kunnskap utviklet i TREFF-prosjektet
– benytte kunnskapsgrunnlaget til å videreutvikle både det fysiske og det virtuelle brukermøtet på NTNU UB.

Prosjektet har overføringsverdi til bibliotek som har eller ønsker å utvikle virtuelle skranke- og veiledningstjenester.

Beskrivelse

I 2019 sluttførte NTNU UB et prosjekt om førstelinjetjenesten, kalt TREFF – mot en ny plattform for universitetsbibliotekets skranketjeneste. Prosjektet mottok støtte fra Nasjonalbiblioteket (Ref. 2017/85). Prosjektet brakte fram et solid kunnskapsgrunnlag for hva som skjer i møtet mellom bibliotek og student i bibliotekskranken. Det ble også satt i gang både konkrete, praktiske tiltak og mer langsiktige strategiske prosesser for å videreutvikle tjenesten. Ikke lenge etter prosjektslutt kom korona med stengte biblioteklokaler. I april 2020 etablerte NTNU UB derfor en virtuell bibliotekavdeling med tilbud om skranke- og veiledningstjenester, lesesal, kurs- og skriveaktiviteter mm. på Zoom. Det virtuelle bibliotek (DVB) har vært i drift siden da; etter gjenåpningen av bibliotekene videreføres DVB som et tilbud på linje med de fysiske tjenestene. Dette er i tråd med UH-sektorens
Digitaliseringsstrategi 2017-2021, som stiller krav til økt digitalisering i sektoren.

Vi ønsker å utforske ulike aspekter ved NTNU UB sin virtuelle bibliotektjeneste, med spesielt fokus på skranke- og veiledningstilbudet. Hvordan fungerer møtet med brukerne i det virtuelle biblioteket? Hva spør de om, hvilke brukergrupper henvender seg dit og hvorfor velges en virtuell kanal framfor fysisk oppmøte i bibliotekskranken? Hva mener bibliotekansatte om tjenesten? Hva er deres erfaringer og opplevelser med å drifte DVB? Hvordan ser de på framtida for tjenesten?

Gjennom TREFF-prosjektet vet vi en del om det fysiske brukermøtet. Denne kunnskapen vil vi benytte som sammenligningsgrunnlag for å utforske forskjellene mellom virtuelle og fysiske møter. På denne måten vil prosjektet bidra til å videreutvikle både det fysiske og det virtuelle skranke- og veiledningstilbudet på NTNU UB i årene framover.

Flere universitets- og høgskolebibliotek, både innen- og utenlands, har etablert lignende tjenester som DVB. Kanskje har pandemien medført at møtet med brukeren i UH-bibliotek står ved et veiskille? Et bredt anlagt prosjekt vil være et viktig bidrag til å belyse dette spørsmålet, ikke bare ved NTNU UB, men også i sektoren som helhet. Også for folke- og fylkesbiblioteksektoren vil prosjektet ha stor overføringsverdi.