Se og les 2024 barne- og ungdomslitteraturkonferanse

Type:Utviklingsmidler
Prosjekteier:Bergen bibliotek
Prosjektkategori:FNs bærekraftsmål og bibliotek, Nye samarbeidsformer og partnerskap
Samlet støtte:100 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Pågående
Tidsperiode:2023, 2024

Søknad

Mål

Fagkonferanse om barne- og ungdomslitteratur og lesing. Styrke barn og unges forhold til
litteratur og lesning gjennom å gi bibliotekansatte og andre som arbeider med barn, litteratur og
lesning faglig påfyll. Bidra til å fremme og dele verktøy og kunnskap som kan styrke leselyst og mediekompetanse.

Beskrivelse

Bergen Offentlige Bibliotek arrangerer i februar 2024 en tverrfaglig, nasjonal konferanse: Se og les 2024 barne- og ungdomslitteraturkonferanse i Bergen. Se og les-konferansen utgjør en viktig arena for kompetanseutvikling for bibliotekformidlere og andre fagpersoner som arbeider med barn og unge, litteratur og lesing. Konferansen er en møteplass og kunnskapsallmenning der litteraturen for barn og ungdom settes under debatt, og der ulike profesjoner møtes for å diskutere og reflektere rundt sentrale, aktuelle problemstillinger. Konferansen har betydning for framtidens bibliotek for barn og unge, både gjennom å være en møteplass og debattarena og ved sitt faglige fokus. Konferansen er åpen for alle, men særlig rettet mot bibliotekarer og skolebibliotekarer, lærere, førskolelærere, formidlere, forfattere, illustratører, oversettere, forskere, litteraturvitere og kulturarbeidere. Konferansen har også betydning ved å vise bibliotekene som spydspiss i utviklingen innen formidling av litteratur og lesing for barn og unge.

Bergen Offentlige Bibliotek har god erfaring med utvikling av konferanser der deltakere er aktive. Eksempler er konferansen Nordic Libraries Together (høst 2022) og Se og les 2022 (februar 2022), der workshops og diskusjoner i mindre grupper skaper aktiv læring, kontaktknytting og kompetanseutveksling. Dette er arbeidsformer som vi ønsker å bruke også som del av Se og les 2024, og som er med på å gi denne konferansen egenart.

Se og les (arrangert bienalt fra 2014) har fått svært gode tilbakemeldinger på både på form, innhold og gjennomføring for hver konferanse. Målet for programmet er å ligge i forkant og synliggjøre hva som skjer innen feltet, innen forskning, formidling og i det b/u-litterære feltet som helhet. Se og les vil fungere som en læringsarena, og den vil være et sted hvor nye formidlingsformer utforskes og fremmes. Konferansen legger vekt på utvikling og fornying. I tillegg til seminarer og konferanseinnlegg vil vi invitere til deltakelse gjennom verksteder og diskusjoner, utstillinger og møter med forfattere og illustratører. For å sikre at konferansen får en solid faglig bredde, samarbeider vi med sentrale institusjoner, organisasjoner og forlag. NBI, NBU, NFFO, Grafill, Oversetterforeningen, Norla, Leser søker bok, Foreningen!les samt en rekke andre sentrale aktører, trekkes inn i arbeidet med programutforming, markedsføring og evaluering. Margrete Rasmussen ved Bergen offentlige Bibliotek er prosjektleder for konferansen og programkomiteens leder. Seksjon for Bibliotekutvikling Vestland Fylkeskommune er medarrangør til konferansen.

I tillegg til programkomiteen bidrar samarbeidspartnere gjennom faglige innspill og støtte til enkeltprogramposter. Arbeidet med finansiering gjennom søknader er under arbeid. Konferansen har god støtte i fagfeltet, men prosjektet er avhengig av betydelig finansiell støtte fra Nasjonalbiblioteket, og andre store institusjoner for gjennomføring.

Tema: Se og les!

De senere årene har vi sett at litteratur og lesning har fått økende konkurranse om tiden i hverdagen til barn og unge. Medieundersøkelsene viser nedgang i interessen for lesing, særlig blant ungdom, og krise og nedgang nevnes stadig i sammenheng med lesing. Behovet for et nasjonalt leseløft er fremmet som kamprop fra hele fagfeltet, og regjeringen har lovet å komme med en leselyststrategi. Noe må gjøres! Debatten er preget av nærmest en søken etter bekreftelse av problemer og negativitet, og formidlere og forfattere kjenner på en følelse av maktesløshet og pessimisme. Har litteraturen og boka tapt- skal vi bare gi opp?

Med Se og les 2024 ønsker vi å ta utfordringen og gi et alternativ til problemfokuset. Konferansen vil søke løsningene, gode fortellinger og formidlingsprosjekter. Lesevaner i endring trenger ikke å være utelukkende negativt. Vi ønsker med Se og les 2024 å trekke frem formidling, forskning og litteratur som når ut, og gi inspirasjon og pågangsmot til bibliotekarer, formidlere, forfattere og illustratører. Litteratur og lesning er viktig for demokratiet, for utvikling av empati og konsentrasjon – men fremfor alt: Litteratur er opplevelse! Det er når litteraturen og lesingen får ha verdi i seg selv, at lesingen gir glede her og nå!

Se og les ønsker i sammenheng med dette også å utforske hvordan vi kan hjelpe formidlere og barn og unge til å bli robuste mediebrukere. Hva skjer med kunstig intelligens og litteratur f.eks, og hvordan skal vi forstå og beherske utviklingen?

Arbeidet med å utvikle programmet for Se og les 2024 er akkurat satt i gang. Vi har startet dialog med flere aktuelle samarbeidspartnere og foredragsholdere. Det videre arbeidet med konferanseprogrammet vil utforske ulike vinkler i barne- og ungdomslitteraturen og formidlingen av den, litterær drivkraft, språk, narrativ, kraften i mangfoldet og forfatter- og illustratørskap. Vi gleder oss til å bidra til økt kompetanse og skape entusiasme og energi!

Form

På bakgrunn av de gjennomgående positive evalueringer fra samarbeidspartnere og deltakere, vil vi videreutvikle profil og form på konferansen, med vekt på forskning, formidling, og gode møter med sentral litteratur, forfattere og illustratører. Vi planlegger to hele dager med konferanse der dagens tema innledes med litterært, personlig «Dagens Essay» etterfulgt av plenumsforelesninger før lunsj, og programposter med parallelle sesjoner etter lunsj inndelt etter alderssegmentet «Minst», «Mellomst» og «Størst». De ulike sesjonene vil veksle mellom teoretiske akademiske innlegg og mer praktisk orienterte sesjoner som møter med forfattere/forfatterskap, oversettere og illustratører, gjerne i form av samtaler, og formidlermøter. Vi planlegger for sesjoner der deltakerne kan være aktive bidragsytere, og der kompetanseutveksling er sentralt. I tillegg blir det kveldsarrangementer i biblioteket med vekt på kontaktskaping, med musikalsk og litterær underholdning. Vi planlegger også denne gang et praktisk dagsseminar i forkant spesielt tilrettelagt for lærere og formidlere.

Deler av programmet vil kunne bli strømmet, og erfaringene fra pandemiutgaven av Se og les 2022 trekkes inn i arbeidet med å tilby også digitalt innhold.

Ved mindre støtte enn budsjettert, vil programmet måtte reduseres noe.