Se og les 2020

Prosjekteier:Bergen bibliotek
Prosjektkategori:Innsatsområder: Nye formidlingsmetoder, Nye samarbeidsformer og partnerskap
Samlet støtte:100 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Avsluttet
Tidsperiode:2019, 2020

Søknad

Mål

Fagkonferanse om barne- og ungdomslitteratur. Styrke barn og unges forhold til litteratur og lesning gjennom å gi voksne som arbeider med barn, litteratur og lesning faglig påfyll.

Beskrivelse

Bergen Offentlige Bibliotek arrangerer en tverrfaglig, nasjonal konferanse: Se og les barne- og ungdomslitteraturkonferanse i Bergen i februar 2020. Se og les-konferansen ble første gang gjennomført i februar 2014 ,så i 2016 og 2018. Bergen Offentlige Bibliotek ønsker å gjennomføre konferansen bienalt som en møteplass og kunnskapsallmenning der litteraturen for barn og ungdom settes under debatt, og der ulike profesjoner møtes for å diskutere og reflektere rundt sentrale problemstillinger.
Med konferansen Se og les 2020 ønsker vi å styrke barn og unges forhold til litteratur og lesning gjennom å gi voksne som jobber med barn, litteratur og lesning, faglig påfyll. Konferansen vil være åpen for alle, men vil være særlig rettet mot bibliotekarer, skolebibliotekarer, lærere, førskolelærere, formidlere, forfattere, illustratører, oversettere, forskere, litteraturvitere og kulturarbeidere.
Barne- og ungdomslitteraturen lever under andre kår enn resten av litteraturfeltet. Den henvender seg til barn og unge, men skrives, utgis, formidles og forskes på av voksne. I det offentlige rom gis den mindre oppmerksomhet og en annen type oppmerksomhet enn litteraturen ellers. Selv om det finnes festivaler, konferanser og seminarer som også inkluderer barne- og ungdomslitteratur, er det stort behov for en samlende arena, en overbyggende nasjonal møteplass der det er barne- og ungdomslitteraturen som står i fokus.
De tidligere Se og les konferansene har fått svært gode tilbakemeldinger på både på form, innhold og gjennomføring. Vi ønsker å videreføre konseptet også for denne konferansen, med noe videreutvikling etter behov. Målet er å ligge i forkant og synliggjøre hva som skjer innen feltet, innen forskning, formidling og i det b/u-litterære feltet som helhet. I tillegg til seminarer og konferanseinnlegg vil vi invitere til utstillinger og møter med forfattere og illustratører, både for konferansedeltagerne og annet publikum. Se og les vil være en viktig møteplass og debattarena om og omkring litteratur for barn og unge, den vil fungere som en læringsarena, og den vil være et sted hvor nye formidlingsformer utforskes og fremmes.
For å sikre at konferansen får en solid faglig bredde, inviterer vi sentrale institusjoner, organisasjoner og forlag inn som samarbeidspartnere. Programkomiteen består av NBI ved Øystein Espe Bae, NBU ved Anne Audhild Solberg, og forfatterne Widar Aspeli og Bjørn Arild Ersland, som begge har lang erfaring og stort kontaktnett innen flere sider av feltet. I tillegg samarbeider komiteen med Høgskolen Vestlandet v/ Førstelektor Anne- Stefi Teigland og med professor Hilde Kramer ved Universitetet i Bergen. Margrete Rasmussen ved Bergen offentlige Bibliotek er prosjektleder for konferansen og komiteens leder.
I tillegg til programkomiteen vil flere samarbeidspartnere bidra gjennom faglige innspill og støtte til enkeltprogramposter. Arbeidet med finansiering gjennom søknader er under arbeid. Signaler fra samarbeidspartnere er at dette vil de være med på, men prosjektet er avhengig av betydelig finansiell støtte fra Nasjonalbiblioteket, og andre store institusjoner for gjennomføring. Se og les er en viktig arena for faglig utvikling for bibliotekarer og bibliotek i en tid hvor lesning og forståelse er under press, men blir stadig viktigere for demokratiske rettigheter, for å forstå og kunne være kritisk til informasjon i samfunnet, og for å finne sin plass i en verden i endring.
Arbeidet med å utvikle programmet for Se og les 2020 er i gang. Vi er i dialog med flere aktuelle samarbeidspartnere og foredragsholdere. Konferansen vil utforske tema URO fra ulike vinkler i barne- og ungdomslitteraturen: som litterær drivkraft, i språket, i narrativet, i illustrasjonen, i forfatteren og illustratøren, og i formidleren, og også lesere.
I tråd med gjennomgående positive evalueringer fra samarbeidspartnere og deltakere, vil vi i stor grad opprettholde profil og form på konferansen, med vekt på forskning, formidling, og gode møter med sentral litteratur, forfattere og illustratører.
Vi planlegger to hele dager med konferanse der dagens tema innledes med et "Dagens Essay" etterfulgt av plenumsforelesninger før lunsj, og programposter med parallelle sesjoner etter lunsj inndelt etter alderssegmentet "Minst", "Mellomst" og "Størst". De ulike sesjonene vil veksle mellom teoretiske akademiske innlegg og mer praktisk orienterte sesjoner som møter med forfattere/forfatterskap, oversettere og illustratører, gjerne i form av samtaler, og formidlermøter. Konferansen avrundes dag 2 med en plenumssesjon der trådene samles. I tillegg blir det kveldsarrangement dag 1 i biblioteket med vekt på kontaktskaping, med musikalsk og litterær underholdning, om omvisning i konferansens illustrasjonsutstilling.
Vi planlegger også denne gang et praktisk dagsseminar i forkant spesielt tilrettelagt for lærere og formidlere.
Ved mindre støtte enn budsjettert, vil programmet måtte reduseres noe.