Sammen skaper vi felleskap og frirom

Type:Utviklingsmidler
Prosjekteier:Kristiansand bibliotek
Prosjektkategori:Innsatsområder: Åpen tilgang, åpne data, åpen vitenskap, FNs bærekraftsmål og bibliotek, Nye samarbeidsformer og partnerskap
Samlet støtte:750 000
Antall tildelingsår:2-årig
Status:Pågående
Tidsperiode:2024, 2025

Søknad

Mål

Hovedmålet for samarbeidsprosjektet er å utvikle kompetanse om hvordan biblioteket kan bidra til å styrke relasjoner for lokalsamfunnet og frivilligheten.
Dette skal gjøres gjennom fire delmål:
– Vi styrker biblioteket og lokalsamfunnets gjennom å utvikle et Frirom
– Vi styrker biblioteket og lokalsamfunnets mulighet for å oppleve et utvidet Perspektiv
– Vi styrker biblioteket og lokalsamfunnet som en arena for Kreativitet
– Biblioteket og lokalsamfunnet utvikler en modell for samskaping for å styrke Felleskapet.
De fire delmålene, gjenspeiler de fire verdiene som den danske undersøkelsen «Folkebibliotekets betydning for borgerne i Danmark» framhevet. Dette er et samarbeidsprosjekt med Senter for praksisnær forskning og samskaping i NORCE, som skal resultere i både en veileder og en forskningsrapport. Prosjektet vil ha en arbeidspakke knyttet til hvert av disse delmålene, utarbeidet av prosjektdeltakerne.

Beskrivelse

Bakgrunn og forankring:
Kristiansand kommune ønsker å etablere et popup kultursenter med bibliotek i et nedlagt banklokale øst for Varoddbrua. I dette området bor det ca 30 000 innbyggere. Det er et område i vekst der det bygges mange nye boliger. Kristiansand folkebibliotek fikk 18 høringsuttalelser da Bibliotekplan 2022-2026 var ute på høring våren 2022, de aller fleste uttalelsene gikk på at man savnet et bydelsbibliotek i dette området. I Kristiansand finnes det tre bydelsbibliotek og tre kombinasjonsbibliotek. Alle disse ligger vest for sentrum. Øst for sentrum ligger det ingen folkebibliotek.
Popup kultursenteret med bibliotek er lagt inn som tiltak i økonomiplanen fra kommunedirektøren, og skal godkjennes politisk i desember 2023. Det er funnet midler til popup løsning for 2024 og 2025. Saken er forankret og diskutert spesielt i direktørområdene Kultur og innbyggerdialog, By og stedsutvikling og Samhandling og innovasjon. Kommunens overordnede plandokument – kommuneplanens samfunnsdel «Sterkere sammen» bygger på FN’s bærekraftmål. Arbeidet med kultursenter med bibliotek fremmer FN’s bærekraftmål nr 11 «Bærekraftige byer og lokalsamfunn» og nr 10 «Mindre ulikskap». «Sterkere sammen» har tre satsingsområder – dette prosjektet passer godt inn i satsningsområdet «inkluderende og mangfoldig – med små levekårsforskjeller og god livskvalitet for alle». For å være inkluderende og mangfoldig skal kommunen motivere til samfunnsengasjement, demokratisk deltakelse og mobilisere innbyggernes interkulturelle kompetanse, sikre likeverdige forhold for deltakelse i informasjonssamfunnet, skape nye måter for dialog og samarbeid med innbyggerne, legge til rette for at alle innbyggere kan delta aktivt i kunst-, kultur- og fritidslivet og skape trygge og gode møteplasser mellom mennesker på tvers av ulikheter. Dette er i tråd med dette prosjektet sine intensjoner. I tillegg gir også «Sterkere sammen» føringer for at Kristiansand skal være et aldersvennlig samfunn og for at Kristiansand skal være et samfunn der barn og unge finner trygghet, verdighet, tilhørighet, mestring og mulighet for å delta i et fellesskap. Eldre og barn og unge er sentrale målgrupper for ethvert bydelsbibliotek, slik vil det også være for dette pop-up-kultursenteret med bibliotek.
Parallelt jobbes det med å få etablert et permanent kultursenter i samme område, her er det lagt fram planer, og finansieringsmuligheter blir nå diskutert. Pop up kultursenteret med bibliotek tar sikte på å bli et permanent tilbud.
Hva skal vi gjøre for å oppnå målene våre?
1. Skape et popup kultursenter med bibliotek øst for Varoddbrua, for på sikt å få etablert et permanent kultursenter i samme område som skal fungere som en lokal møteplass for innbyggerdialog og medvirkning. Bygningen vi skal ta i bruk er i kommunal eie, og vil bli holdt av og klargjort til dette formålet. Utformingen av de midlertidige lokalene vil være sentralt i startfasen, og vil appellere både til kreativitet og fellesskap. Det er en midlertidig løsning, lokalene skal ikke gjennom noen omfattende ombygging, men vi skal skape rom sammen som tilfredstiller alle delmålene. Her ser vi også for oss mulig samhandling med Tangen videregående skole med sin linje for estetiske fag, med designer ansatt i fylkeskommunen, med bibliotekets interiørgruppe, med ungdomskoleelever i området og med andre lag og foreninger som kan være interessert i opppussingsbiten av prosjektet.
2. Få til samhandling/samarbeid som fyller popup kultursenteret med bibliotek med det innholdet lokalsamfunnet har behov for. Her vil vi jobbe med å få et innhold som tilfredstiller behovene for både frirom, perspektiv, kreativitet og fellesskap. Her vil også markedsføring av tilbudet stå sentralt, med hjemmeside, sosiale medier, videosnutter o.l. for å promotere tilbudet, dette ønsker vi også å få til gjennom aktiv samskaping.
3. Delta i en læringsprosess ledet av Senter for praksisnær forskning og samskaping i NORCE som resulterer både i en veileder for andre kommuner i samme situasjon og i en forskningsrapport i Norce sin rapportserie som mer grundig dokumenterer erfaringer fra prosjektet med tanke på nasjonal overføringsverdi.
Hvem gjør det?
Dette er et prosjekt der samhandling mellom kommunale instanser og frivillige lag og foreninger er sentralt. Det er på denne bakgrunn at biblioteket har etablert dette som et samarbeidsprosjekt med Senter for praksisnær forskning og samhandling, Norce, med Eugene Guribye og Øyvind Helland (se vedlagte CVer). Tanken fra bibliotekets side er at vi har mye å lære om samhandling av disse, og at forskningsresultatet av prosjektet vil ha nasjonal interesse.
I Kristiansand er det etablert tre bydelsråd, for Vågsbygd, Søgne og Randesund. Dette er et arbeid som er i oppstartfasen, og det vil på sikt bli etablert flere slike råd tilknyttet lokale områder. Randesund bydelsråd er en sentral samarbeidspartner i dette prosjektet, da de dekker dette geografiske området. Randesund bydelsråd er interessert i å delta og medvirke i dette prosjektet, og avga også en grundig høringsuttalelse i tilknytting til bibliotekplanen. Mer om Randesund bydelsråd: http://www.randesundbydelsraad.no/
Kartlegging av frivillige organisasjoner i området øst for Varoddbrua viser at det eksister 112 organisasjoner med lokal forankring- Alle disse organisasjonene er registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund.
Organisasjonene i området er fordelt på følgende kategorier:
Lokalmiljø og bosted: 32
Idrettsorganisasjoner: 27
Kunst og underholdningsvirksomhet: 18
Rekreasjon eller sosiale organisasjoner: 17
Tros- eller livssynsorganisasjoner: 12
Helse og sosiale organisasjoner: 6

I kategorien lokalmiljø og bosted, finner vi velforeninger og grendelag/hus.
Under idrettsorganisasjoner finner vi lokale idrettslag og aktivitetsklubber, blant annet Fotball, skytterlag, baseball og håndball.
I Kunst og underholdningsvirksomhet finner vi blant annet ulike musikkforeninger (kor og korps), historie- og husflidslag.
Rekreasjon og sosiale foreninger utgjør blant annet friluftsliv, pensjonistlag og rollespill
Helse og sosiale tjenester består av interesseorganisasjoner innen helsefeltet som f.eks Kristiansand døveforening
I tillegg til disse vil det også være næringsliv i området det vil være naturlig å kontakte, samt utbyggerne som holder på med omfattende utbygging i området.

Det foreligger lignende samarbeidsprosjekter i flere større norske byer, Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Vi ønsker å etablere et samarbeid med DEMO Oslo, som finnes i dag på Linderud og Mortensrud, og med Romsås bibliotek, og har etablert kontakt med disse tre bibiotekene i Oslo. Det samme har vi gjort med kontaktperson på biblioteket på Buran på Lademoen i Trondheim..
Andre sentrale samarbeidsaktører er Agder fylkesbibliotek og Aktiv Senior på Rona.
Hvordan skal vi gjøre det?
Arbeidet blir inndelt i to faser. Vi starter opp våren 2024 med en medvirkningsprosess som innledes med kartlegging av lokale aktører, ressurser og behov, og med workshops med lokale aktører, kommunen og frivillige organisasjoner. Alle inviteres inn til oppstarten.
Så går vi inn i en lenger fase der organisasjoner og kommunale enheter på lik linje utvikler løsninger sammen på hvordan vi kan involvere lokalsamfunnets og kommunens ressurser for å gjøre noe med lokalsamfunnets behov.
NORCE vil ta aktiv del under begge fasene, følge opp arbeidet og gjøre kvalitative intervjuer og fokusgrupper med sentrale aktører.