Sammen om lesekultur. En konferanse for barnehager og bibliotek.

Type:Utviklingsmidler
Prosjekteier:Trøndelag fylkesbibliotek
Prosjektkategori:Innsatsområder: Nye samarbeidsformer og partnerskap
Samlet støtte:100 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Pågående
Tidsperiode:2024

Søknad

Mål

Vi ønsker å skape en ny møteplass for barnehagelærere og bibliotekarer, med lesestunder og litteratur og for de minste som hovedtema. Konferansen planlegges som del av fylkesbibliotekenes satsing på «Leselyst med dei minste. Saman om lesekultur» i FiF-prosjektet.

Tittel for konferansen er: «Sammen om lesekultur. En konferanse for barnehager og bibliotek».

Dato: 24. og 25. april 2024

Sted: Dronning Mauds Minne høgskole i Trondheim.

Målgruppe: Barnehagelærere og bibliotekarer fra hele landet.

Kapasitet: 150 deltakere.

Målet er å

Lære mer om lesestunder og litteraturopplevelser sammen med små barn i hverdagen

Stimulere til felles forståelse og økt samarbeid mellom bibliotek og barnehager

Inspirere til utvikling av lesekultur for de minste, ved deling av kunnskap og idéer om både lesevaner og fortellinger i det daglige, bibliotekbesøk og litteraturarrangement.

Beskrivelse

Konferansen «Sammen om lesekultur. En konferanse for barnehager og bibliotek» arrangeres i Trondheim 23.-24. april 2024. Konferansen er et samarbeid mellom Trøndelag fylkesbibliotek og Bibliotekutvikling Vestland fylkeskommune, Dronning Mauds Minne høgskolefor barnehagelærerutdanning (DMMH), samt prosjektet Formidlingskompetanse i folkebibliotek (FiF).

Vi ønsker å skape en landsdekkende møteplass for barnehagelærere og bibliotekarer. I den nye konferansen skal det legges til rette for faglig påfyll, og deling av erfaringer, praksishistorier og nye refleksjoner. Konferansen er ment å stimulere til økt samarbeid mellom bibliotek og barnehager. Samarbeid og møter mellom de to profesjonene varerier i stor grad fra kommune til kommune, men en slik tverrfaglig konferanse vil kunne legge grunnlaget for en felles forståelse og retning i arbeidet med lesekultur for de minste. Vi håper at hvert enkelt bibliotek og barnehage blir inspirert til å jobbe sammen for lesekultur i sine lokalsamfunn.

Bakgrunn og strategisk forankring

Forskning viser at daglig høytlesning for små barn ikke lenger kan tas for gitt. Vi ser behov for å fremme rutiner og lesekultur i hjemmet og i barnehagen.

Ideen om å samarbeide om en konferanse i samarbeid med DMMH har vokst frem over flere år ved Trøndelag fylkesbibliotek. I det landsdekkende prosjektet Formidlingskompetanse i folkebibliotek har det blitt tatt til orde for en ny møteplass/konferanse for barnehagelærere og bibliotekarer, som del av satsingen Leselyst med dei minste. Slik kom det i stand at Trøndelag fylkesbibliotek, sammen med Bibliotekutvikling Vestland fylkeskommune, tok kontakt med DMMH. Vi fant fort ut av at vi har et felles ønske om å skape en nasjonal møteplass for ansatte i barnehager og bibliotek. Barnehagelærerutdanningen og fylkesbibliotekene har en felles interesse i å bygge kontakt og kompetanse på tvers av de to profesjonene, for å styrke arbeidet med leselyst sammen med de minste. Dette gav grunnlaget for at vi nå samarbeider om å arrangere konferansen «Sammen om lesekultur. En konferanse for barnehager og bibliotek».

Vi ønsker at konferansen skal bidra til aktiv oppfølging av ny nasjonal lesestrategi når den legges fram, gjennom et styrket tverrfaglig samarbeid mellom barnehager og bibliotek.

Det er ikke budsjettert med en fullskala nasjonal konferanse innenfor satsingen på «Leselyst med dei minste» i FiF, derfor søkes det om ekstra konferansemidler.

Program og gjennomføring

Konferansen arrangeres i lokalene til Dronning Mauds minne høgskole for barnehagelærerutdanning over 1,5 dager. Det vil legges til rette for digital deltakelse på fellessesjonene.

Arbeidet med programmet for konferansen er i gang. Det legges vekt på å finne en balanse mellom å formidle solid og nyere forskning av større navn fra feltet, vise frem praksisnære eksempler på formidling av litteratur i barnehagen, og det å legge til rette for dialog og samhandling mellom de to profesjonene. Programmet vil også romme møter med forfattere som skriver og formidler til de yngste barna, både innenfor fag- og skjønnlitteratur.

Av noen innledere som er bekreftet i programmet kan det nevnes Trude Hoel, forsker ved Lesesenteret, Therese Paulsen, forsker ved DMMH, og Agnes M. Bjorvand, forfatter og førstelektor ved Universitetet i Agder. Et sentralt tema for konferansen vil være flerspråklighet.

Første dag vil bestå av innledende sesjoner i plenum, mens vi på dag to vil legge opp til parallelle sesjoner/verksteder med tema som formidling av sørsamisk litteratur, bærekraftsbiblioteket for de aller minste, bærenettbibliotek, og inkluderende lesing.

Pogramutkast ligger som vedlegg til søknaden.

Programkomiteen består av:
Cecilie Fodstad, førstelektor, faggruppe for norsk, institutt for språk, kunst og kultur, DMMH
Anita Langlete Ramdahl Vangstad, seniorkonsulent, DMMH
Astrid Sundset Moe, rådgiver, leder for innsatsområdet Leselyst med dei minste i FiF/Bibliotekutvikling Vestland fylkeskommune
Kristin Storvig, seniorrådgiver, prosjektleder FiF/Trøndelag fylkesbibliotek
Malin Kvam, rådgiver, prosjektmedarbeider i innsatsområdet Leselyst med dei minste i FiF/Trøndelag fylkesbibliotek

Om arrangørene

Trøndelag fylkesbibliotek er hovedarrangør, som vertskap for FiF, med DMMH og Bibliotekutvikling Vestland fylkeskommune som samarbeidspartnere. Vestland er med i kraft av sin koordinatorrolle i FiF-satsinga “Leselyst med dei minste.”

Det vil publiseres program, påmeldingsinformasjon og praktiske opplysninger på Trøndelag fylkesbiblioteks hjemmesider. Informasjon om konferansen vil bli aktivt delt via epostlister rundt i fylkesbibliotekene, og i sosiale media. Vi tar også sikte på målrettet rekruttering ved fylkesbibliotekene og FiF for å sikre en viss deltakelse fra alle fylker.

Konferansen arrangeres i lokalene til Dronning Mauds Minne høgskole for barnehagelærerutdanning. DMMH ble grunnlagt i 1947, og er den eneste høgskolen i landet som har utdanning av barnehagelærere som hovedoppgave. DMMH har ca. 1400 studenter og 160 ansatte. De arbeider aktivt for å ivareta barns behov og rettigheter, samt å synliggjøre barns perspektiver i samfunnet. DMMH har svært egnede lokaler for å arrangere konferansen. De har en egnet stor forelesningssal som tar 150 personer. I tillegg til andre nærliggende rom for parallellesjoner og verksteder.

Videreføring

Vi ønsker at konferansen kan bli en viktig årlig møteplass. Siden denne første konferansen arrangeres med tilknytning til FiF-prosjektet, vil den i 2024 være nasjonal. Det må i etterkant av konferansen vurderes om den skal videreføres som en nasjonal konferanse, eller om DMMH og Trøndelag skal videreføre konferansen som en regional møteplass for barnehager og bibliotek i Trøndelag. Det kan være effektfullt med en mer lokal tilnærming, men dette må det gjøres en vurdering på etter evaluering av den nasjonale konferansen i 2024.