Sakprosa og forskningsformidling i Stormen

Type:Utviklingsmidler
Prosjekteier:Bodø bibliotek
Prosjektkategori:FNs bærekraftsmål og bibliotek, Nye samarbeidsformer og partnerskap
Samlet støtte:300 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Pågående
Tidsperiode:2023, 2024

Søknad

Mål

Hovedmålet er å formidle den siste forskningen omkring aktuelle tema direkte til målgruppen via debatter, foredrag og forskningsformiding på biblioteket. Vi ønsker å samarbeide med ideelle organisasjoner slik som Kreftforeningen, Revmatikerforbundet, Epilepsiforeningen, Røde Kors, Nasjonalforeningen for folkehelsen, med flere, og der de ideelle organisasjonene blir invitert inn i biblioteket og gjennom et samarbeid løfte den nyeste forskningen på det området der organisasjonene selv mener de trenger mer informasjon og kompetanse. Vi ønsker et utstrakt samarbeid også med forskningsinstitusjoner og sakprosaforfattare, og vi er overbevist om at vi gjennom dette prosjektet vil få mange nye brukere til biblioteket og samtidig formidle viktig ny forskning til en brukergruppe som ikke tradisjonelt bruker biblioteket så mye.

Beskrivelse

Stormen bibliotek ønsker å invitere nye brukergrupper inn på biblioteket og vi ønsker en sterkere satsning på formidling av både sakprosa og ny forskning til brukergrupper som tradisjonelt ikke besøker biblioteket så ofte.

FFO er Norges største paraplyorganisasjon for organisasjoner som jobber for kronisk syke, funksjonshemmede og pårørende. FFO har 84 medlemsorganisasjoner og vi har invitert FFO Nordland til et mulig samarbeidsprosjekt med oss, og de har takket ja. Vi har også vært i kontakt med Kreftforeningen, som er en av de 84 medlemsorganisasjonene og luftet mulighetene for å sammen skape nye møteplasser og tenke nytt om formidling av den nyeste forskningen innen deres primærutfordringer. Kreftforeningen i Nord-Norge, har også takket ja til denne invitasjonen til et mulig fremtidig samarbeid. Vi vil også invitere inn Kirkens Bymisjon, Røde Kors og Miljøvernorganisasjoner der vi i samarbeid setter fokus på de sakene disse organisasjonene jobber med og brenner for.

Det er naturlig å samarbeide med både forlag og forskningsinstitusjoner om dette prosjektet, og vi ser for oss at det vil være attraktivt for både forfattere, forskere og forlag å kunne lansere ny forsking og nye sakprosabøker hos oss.

I 2024 er Bodø Europeisk kulturhovedstad og det skal skje mye spennende i byen og på biblioteket, men de fleste arrangementene for voksne er det eksterne samarbeidspartnere som har regien på, og vi ønsker å lage egne arrangementer med sakprosa, formidling og forskning i sentrum. Stormen bibliotek har mange egenproduksjoner for barn og unge, men vi har en historikk på at vi er lav på egenproduksjon for voksne, og dette vil vi endre på.

I den forbindelse ønsker vi å “gi” hver forening en kalendermåned der vi i samarbeid med foreningen (f.eks Kreftforeningen, Naturvernforbundet eller Nasjonalforeningen for folkehelsen) har debatter, bokbad, presentasjon av forskning og der vi på biblioteket har en ekstra oppmerksomhet for månedens tema på litteraturformidlingen i biblioteket, på sosiale medier og på vår podkast “Stormkast”.

En slik form for samarbeid vil kreve mye planlegging og en stor grad av fleksibilitet da mange møter og treff med de frivillige organisasjonene må skje på ettermiddag og kveldstid og mange av arrangementene vil også bli arrangert i helger og på kveldstid. Det vil kreve mye oppfølging og en nye måte å jobbe på ut mot ideelle organisasjoner. Vi har samarbeidet med ideelle organisasjoner om prosjekter før, men det har ofte vært at vi har invitert inn til noe som er ferdig produsert, eller at vi er blitt spurt om å være vertskap for noe som er ferdig produsert fra organisasjonene sin side. Men nå ønsker vi å jobbe sammen, med målet om øke kunnskapsformidling og invitere nye brukergrupper inn på biblioteket.

Vi mener at vi gjennom dette prosjektet gir mulighet for flere til å få tilgang til informasjon og mulighet for livslang læring som er et av Bærekraftmålene, og vi vet at ny kunnskap kan gi god helse og økt livskvalitet, som er et annet bærekraftmål, og også bærekraftmålet som handler om mindre ulikhet er aktuell, da alle har mulighet til å komme til biblioteket der alle arrangementene er gratis og åpent for alle.

Vi ønsker at en av våre bibliotekarer skal kunne frikjøpes fra skrankevakt slik at bibliotekaren har tid til å være prosjektleder for dette prosjektet som tenkes startes opp høsten 2023 og ha en varighet på ett år.
Midlene som det søkes på skal brukes til frikjøp av bibliotekar til prosjektledelse. Prosjektet vil ha en langt større kostnad enn søknadsbeløpet, men mye vil basere seg på arbeidskraft og ressurser fra de organisasjonene som blir samarbeidspartnere. F.eks skal de frivillige stille som publikumsverter ved arrangement, og vi ser for oss at hver organisasjon skal ha minst to store arrangement. Vanligvis bruker vi ekstravakter til å være publikumsverter, og ved 16 store arrangement som det planlegges for vil det vanligvis påløpe en del kostnader, som nå blir en del av vår egenandel. Det vil også være naturlig at det blir et tett samarbeid med enkeltorganisasjoner omkring annonsering og pressekontakt, der Stormen bibliotek i samarbeid med månedens organisasjon finner en løsning. De ideelle organisasjonene har mulighet til å søke midler fra ulike fond, gjerne i samarbeid med andre institusjoner, og vi ser for oss at midler til formidlere slik som kost, losji og reising, samt honorar kan søkes om fra de ulike medlemsorganisasjonene. Vi ønsker også å invitere inn Fylkesrådet for personer med funksjonsnedsettelser, samt Rådet for personer med funksjonsnedsettelser i Bodø kommune slik at vi kan få innspill og råd fra dem.

Forankring i plandokument; Nordland fylkesbibliotek, Bodø kommune og Stormen bibliotek:

I den regionale planen for bibliotek i Nordland 2015-2025 er det vektlagt at bibliotekene skal anvende brukerorientert formidling for å rekruttere nye bibliotekbrukere og bygge nettverk, forankre og involvere brukere og andre interessenter. Den regionale planen fremhever også at det skal etableres samarbeid med brukere, andre organisasjoner og virksomheter.

I Kommunedelplan for Kultur 2018 – 2027 for Bodø kommune er det fremhevet at vi skal utvikle nye former for samarbeid og nettverk på tvers av sektorer og kommunegrenser. I den samme planen står det også at Stormen bibliotek skal videreutvikles som møteplass og en arena for debatt, ytring og samfunnsdeltakelse. Planen har også tatt inn viktigheten av mangfold, inkludering og frivillighet og viktigheten av å utvikle tilbud i Bodø for målgrupper med spesielle behov for tilrettelegging. I Stormen bibliotek sin strategi og handlingsplan 2020 -2024 har vi som mål at vi skal være landsdelens viktigste kulturelle kraftstasjon i et bygg der alle er velkommen og vi skal jobbe for å gjøre litteraturen mer synlig i Bodø, dette gjelder både sakprosa og skjønnlitteratur, og vi ønsker flere brukergrupper inn på biblioteket, i kraft av lånere og som samarbeidspartnere. Stormen bibliotek skal videreutvikle biblioteket som arena for meningsytringer, løfte boka gjennom å øke antall litterære arrangementer og aktivt oppsøke nye og eksisterende lokale, regionale og nasjonale samarbeidspartnere for samskaping av aktuelle arrangementer.

I alle disse tre plandokumentene er samarbeid med nye brukergrupper, mangfold, inkludering og formidling viktig.

Universell utforming:

Stormen bibliotek er forholdsvis nytt, innviet i 2015, og bygget for fremtiden med universelle løsninger. Vi tenker universelt både når det gjelder adkomst til biblioteket, og inne i selve biblioteket. Vi har innredet biblioteket med tanke på orienterings- og bevegelseshemmede, og også vårt digitale tilbud er tilrettelagt med tanke på universell utforming.

Planer for oppfølging

Det er vårt mål at vi i løpet av prosjektperioden skal ha etablert nye og varige samarbeidspartnere, og at biblioteket vil være et naturlig førstevalg når debatter skal føres, når sakprosabøker skal lanseres, og når ny og spennende forskning skal presenteres. Prosjektet skal evalueres sammen med alle samarbeidspartnere og et slikt prosjekt vil være et meget spennende utviklingsarbeid i vårt bibliotek.