Res Bibliotheca

Type:Utviklingsmidler
Prosjekteier:Lier bibliotek
Prosjektkategori:Innsatsområder: FNs bærekraftsmål og bibliotek, Nye samarbeidsformer og partnerskap
Samlet støtte:350 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Pågående
Tidsperiode:2024, 2025

Søknad

Mål

Lier bibliotek skal ta en aktiv rolle som samfunnsutvikler i Lier ved å skape møteplasser som fremmer fellesskap, lokaldemokratisk engasjement og som bidrar positivt til helsefremmende lokalsamfunn. Lier bibliotek skal fylle ambisjonen som demokratihus på en synlig og overbevisende måte.
Delmål er:
– lære og bruke metoder ved hjelp av to workshoper og få innsikt i lokalsamfunnene i Lier ved en brukerundersøkelse.
– bruke metodene aktivt i programmering, tjenesteutvikling og som modell for hele biblioteket.
– bidra til kommuneplanens målsetninger om trygge lokalsamfunn som legger til rette for god folkehelse, og tilhørighet til bygda, der kommunen blant annet skal ivareta sin lokaldemokratiske rolle, og bruke prosesser som inspirerer til medvirkning og dialog.
– gi innbyggerne anledninger til å delta i direkte demokratiske prosesser med politikere og administrasjon.
– delta i internasjonale nettverk med bibliotek som arbeider med samme metoder for å møte felles utfordringer.

Beskrivelse

FNs BÆREKRAFTSMÅL
Lier bibliotek har tidligere gjennomført prosjektet «Fiskene som slår røtter” (2020–2022) med støtte fra Nasjonalbiblioteket innen innsatsområdet FNs bærekraftsmål. Da samarbeidet biblioteket med kunstnerteamet TWAPS om å bygge et laboratorium med akvaponi i bibliotekets drivhus. Barn og ungdom engasjerte seg i bygging av systemet samt vedlikehold. Mandagsklubben var et sosialt sted for barn og unge der de kunne lære om bærekraftsmålene, og de kunne medvirke aktivt. Erfaringen var at biblioteket ble noe mer enn boksamlingene, det ble et sted hvor kunnskap ble skapt i fellesskap, et bibliotek der boken kommer i form av et frø. Prosjektet fikk betydelig internasjonal oppmerksomhet iom at den ble nominert til IFLAs Green Library Award i 2022.

Høsten 2023 startet vi opp prosjektet Vogna. Dette er helt konkret en campingvogn kjøpt inn av biblioteket som skal kjøres rundt i kommunen og formidle hva et moderne bibliotek er, hente inspirasjon og innspill til hvordan våre innbyggere ønsker å bruke biblioteket og for å skape aktivitet rundt om i lokalsamfunnene. Vogna skal ved hjelp av barn og unge gjøres om til et lett gjenkjennelig kjøretøy, og ha store transformasjonsmuligheter for å endre form og funksjoner. Vogna vil være en viktig ressurs for dette prosjektet som et mobilt laboratorium for samskaping.

Vi har fått gode tilbakemeldinger fra biblioteksbrukere, fra deltakerne og deres foreldre. Samtidig har vi lært at vår biblioteksmodell ikke kan forenes så lett med slike prosjekt. Vår nåværende modell er lite fleksibel og lener seg sterkt mot en katedral tankegang, hvor biblioteker skal være en stille service institusjon for brukere som oppsøker oss. Prosjektet Res Bibliotheca skal gi en varig og systemisk forandring av vår nåværende biblioteksmodell og gi oss mulighet til å nå målene våre til å bli en aktiv deltaker i Liers lokalsamfunn.

Vi ønsker derfor å knytte Res Bibliotheca til vogna, og spille videre på erfaringene fra det partisipatoriske arbeidet i mandagsklubben. Prosjektet er dermed spesielt rettet mot bærekraftsmål 10: mindre ulikskap og bærekraftsmål 11: bærekraftige byer og lokalsamfunn.

NYE SAMARBEIDSFORMER
Demokratiets utfordringer går på tvers av landegrenser, og som et alternativ til den ujevne maktbalansen mellom nord og sør har vi valgt å innhente ekspertise fra sør. Vi har latt oss inspirere av spanske Raúl Oliván sitt LAAAB prosjekt og under den 11. Kongressen for biblioteker fikk vi til en intensjonsavtale med gründer av BoostYourThinking Susana Silvestre fra Portugal.

Med hennes bidrag i design thinking metoden tuftet på empati og aktiv lytting, utviklingen av et nytt kortspill, vogna som mobilt laboratorium, og et tverrfaglig team bestående av bibliotekarer, kunstnere, og representanter fra innbyggere og politikken, kombinerer Lier bibliotek kjente byggesteiner for å bygge et innovativt prosjekt. Prosjektet er insisterende i læringsprosessen. Der andre samskapingsprosjekter har vært enkeltstående, er dette nyskapende i ambisjonen å endre hvordan bibliotekets arbeidsmetoder for å bli et innovativt og samskapende bibliotek .

Viken fylkesbibliotek deltar i referansegruppen og som deltaker i workshopene. Som regional utviklingsaktør spiller fylkesbiblioteket en viktig rolle som brobygger i å koble interesserte bibliotek og aktører til Res Bibliotheca.

STRATEGISK FORANKRING
I Nasjonal bibliotekstrategi (2020-2023) slås det fast at bibliotekene er demokratihus som “utgjør en viktig demokratisk infrastruktur og er en grunnstamme i demokratiet ved å være relevante kulturarenaer, læringsarenaer og møteplasser”. Det pekes på en utfordring at demokratiet ikke kan tas for gitt. Det som var relevante tjenester i går, svarer ikke nødvendigvis på morgendagens utfordringer. Demokratiet er under press i det digitale informasjonssamfunnet som utfordrer den offentlige samtalen. Globale teknologiselskaper påvirker brukernes informasjonsfeed med ekkokamre og digitale filterbobler, mens statlige aktører driver påvirkningskampanjer med falske nyheter og spredning av desinformasjon for å fremme sine interesser.

Lokalt ser vi til kommuneplanens samfunnsdel som har tilhørighet til bygda som et innsatsområde. Kommunen skal blant annet ivareta sin lokaldemokratiske rolle og bruke prosesser som inspirerer til medvirkning og dialog. Som et bibliotek i region Viken styrer vi også etter fylkesbiblioteket temastrategi, som sier at bibliotekene i Viken deltar i bærekraftig utvikling av samfunnet. Bibliotekets rolle er blant annet å styrke lokaldemokratiet, være samskaper og utvikler i lokalsamfunnet.

Res Bibliotheca tar sikte på å bygge biblioteket som en aktiv arena som fremmer demokratiske ferdigheter hos innbyggere, og som tilrettelegger biblioteket som arena for aktive demokratiske prosesser. Lier bibliotek får verktøy til å stimulere til engasjement og deltakelse, også for innbyggere som vanligvis ikke deltar i demokratiet.

LIGNENDE PROSJEKT
Vi er inspirert av arbeidet med samskaping for folkebibliotek som har vært i gang fra 2018 i regi av Innlandet fylkesbibliotek, og som lever videre som e-læringskurs på bibliotekutvikling.no. Vi har særlig festet oss i innsikten at samskaping er en effektiv metode for å utvikle lokale fellesskap. Vi tenker at ved å bruke tilknyttede metoder kan vi vri innholdet til å møte demokratiutfordringene, og ensomhet og utenforskap, som kommunen har forpliktet seg til med helsefremmende lokalsamfunn.

Utover samskaping for folkebibliotek, er vi inspirert av følgende initiativ: Prosjekt Demokratihus ved Hol bibliotek (2022), Demokratibussen (2021) et samarbeid mellom Viken fylkesbibliotek og Østfold Internasjonale Teater, for å styrke engasjementet i lokalsamfunnet. Aarhus bibliotek (siden 2016) med prosjektet Global Service Jam.

Å fylle biblioteket som demokratihus med overbevisende praksis er aktuelt etter at mange bibliotek gjennomførte debatter og arrangementer i forbindelse med valghøsten 2023. Vår påstand er at demokratiet er avhengig av aktivitet for å være velfungerende, og samskapingsverksteder er metoden vi ønsker å bruke for å skape aktivitet.

OPPFØLGING OG ERFARINGSUTVEKSLING
Vi ønsker å bruke metodene fra workshopene inn i den daglige driften av biblioteket vårt og forandre Lier bibliotek til et laboratorium for innovasjon og samskapning.

Med trening og praksis i metodene i design thinking og visuell thinking med deltakende prosessverktøy som fellesskapskartlegging, fokusgrupper, verdenskafé og Citizen Labs, ønsker vi å formidle metodene og våre erfaringer til bibliotek som selv står i startgropen av en forandringsprosess. Det kan være spesielt aktuelt for andre mellomstore bibliotek, som har samme ressursbakgrunn som Lier. Formidlingen kan følges opp gjennom utgivelse av en roughguide som henvender seg til innbyggere, politikere og biblioteker, eventuelt en håndbok om demokratiutvikling med Res Bibliotheca.

Dessuten vil vi, som del av prosjektet Res Bibliotheca, være med å utvikle et kunnskapsspill om kreativ samskapning som vi i fellesskap med Susana Silvestre ønsker å prøve ut hos oss i Lier. Spillet vil så kunne distribueres i norsk versjon ut til andre biblioteker. Vi vil også koble oss på Global Service Jam hvor man på under 48 timer skal utvikle prototyper av nye bibliotektilbud, produkter og initiativer. Se www.globaljams.org.

Prosjektet kan etter avslutning videreutvikles i nettverket med Susana Silvestre: deltakelse i Erasmus pluss, og Kreativ Europa.