Nytt og lykkelig liv etter bibliotekskilsmisse?

Prosjekteier:Skiptvet bibliotek
Prosjektkategori:Innsatsområder: Utvikling av nye bibliotektjenester
Samlet støtte:200 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Pågående
Tidsperiode:2021

Søknad

Mål

Å bidra til vellykket sentrumsutvikling i kommunen og skape en attraktiv møteplass for kommunens innbyggere.
Behovsundersøkelser og utvikling av nytt folkebibliotektilbud i nye lokaler i sentrum.
Etablering av nytt samarbeid mellom folkebibliotek og skolebibliotek i Skiptvet kommune.

Beskrivelse

Kommunen har vedtatt å flytte folkebiblioteket inn i nye lokaler som skal stå ferdig høsten 2022. Dette er et ledd i en sentrumsutvikling og vil innebære at folkebiblioteket flyttes fra den ene enden av sentrum til midt i sentrum av kommunens eneste tettsted.
Skiptvet bibliotek har vært et kombinasjonsbibliotek siden 1978, lokalisert på Kirkelund skole.
Kombinasjonsbibliotek er pr. definisjon verken vanlig folkebibliotek eller vanlig skolebibliotek. Kombinasjonsbiblioteket bruker de samme lokalene, ansatte og samlinger til å utføre både skolebibliotektjenester rettet mot skoleelever og folkebibliotektjenester rettet mot vanlige brukere, hvilket innebærer både spesielle utfordringer og muligheter.
Pr. i dag har Kirkelund skole 5.-10. trinn, mens Vestgård skole med 1.-4. trinn ligger i den motsatte enden av sentrum. Da Vestgård skole ble bygget for ca. 25 år siden, tok de med seg småskoletrinnet ut av Kirkelund skole. På Vestgård skole er det eget skolebibliotek med en samlingsstyrer, dvs. lærer med 1-2 timers ukentlig redusert undervisningstid. Folkebiblioteket har veiledet samlingsstyrer, samt hatt ansvar for katalogisering og litt administrativt arbeid. Kirkelund har hatt full tilgang til folkebibliotekets lokaler, ansatte og samlinger i hele sin skoletid. En gammel samarbeidsavtale har stipulert skolens andel av skolebibliotekar til ca. 60 % stilling, som i tidligere tider skulle tilsvare folkebibliotekets leie av lokalene. Organisatorisk er alle bibliotekets ansatte innunder virksomhet Innbyggerservice, mens skolen ligger i virksomhet Oppvekst.
Man ønsker nå å se hele skolebibliotektjenesten i kommunen under ett, både i forhold til hva som skjer når folkebiblioteket flytter ut av Kirkelund skole og for å etablere et nytt samarbeid/partnerskap om et mer helhetlig bibliotektilbud gjennom grunnskoleløpet sett i forhold til skolens behov for både skole- og folkebibliotektjenester.
I forbindelse med det nye folkebiblioteket i sentrum, vil man samlokaliseres med 22 omsorgsboliger, 5 leiligheter for unge med funksjonsnedsettelser og tilhørende felles arealer. I tillegg vil det være næringslokaler, en kafé og en kulturscene med plass til ca. 50 personer. Dette vil gi folkebiblioteket nye muligheter til bedre å oppfylle biblioteklovens formålsparagraf, med lokaler som er mer tidsriktig og tilpasset folkebibliotekbruk mer enn dagens kombinasjonsbibliotek har vært.
Kulturscenen og noe av de nye lokalene vil deles med kulturkontoret som blir en større samarbeidspartner enn tidligere.
Folkebiblioteket vil få nye muligheter til å etablere nye samarbeidsformer med nye grupper som tidligere har vært ekskludert pga. plassering og til dels dårlig tilgang pga. manglende tilgjengelig universell utforming, åpningstider og ressurser.
For å møte utfordringene, ser vi behov for å kartlegge og lage en strategisk plan for utskillelsen av de to enhetene fra hverandre og skissere mulighetsscenario for folkebiblioteket.

Vi ønsker derfor å arrangere:
- behovsseminarer med ulike brukergrupper
Vi ønsker å utforske nye muligheter med både nye og etablerte brukergrupper. Kartlegge hvilke behov og ønsker kommunen og dens innbyggere har som folkebiblioteket kan dekke. Utarbeide konsepter som underlag for rom- og tjenesteprogram som kan brukes til videre dialog med byggherre og arkitekter som ledd i å understreke bibliotekets funksjon i en prosess med mange ulike hensyn som må tas.
- Strategiverksteder
Hvordan finne veien videre for en "lykkelig" skilsmisse mellom folkebibliotek og skolebibliotek, finne ut av hvilke veivalg skolebibliotekene bør ta, hvordan gjennomføre en god overgang og etablere nytt samarbeid mellom folkebibliotek og skolebibliotek.

Overføringsverdi:
Framtidens stedsutvikling handler om å flette funksjoner sammen og skape attraktive møteplasser, Folkebiblioteket kan være avgjørende for en vellykket stedsutvikling. Mange kommuner ser muligheter i dette, og da kan det være at flere kombinasjonsbibliotek vil opphøre.
Vår prosess kan bidra til at andre kan ta lærdom av hvordan et slikt partnerskap kan opphøre vennskapelig og til det beste for begge parter,