Node til node, skulder mot skulder

Type:Utviklingsmidler
Prosjekteier:Universitetsbiblioteket i Bergen
Prosjektkategori:Innsatsområder: Nye formidlingsmetoder, Nye samarbeidsformer og partnerskap, Utvikling av nye bibliotektjenester
Samlet støtte:450 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Avsluttet
Tidsperiode:2016, 2017, 2018, 2019

Søknad

Rapporter

Lenker

Mål

«Node til node, skulder mot skulder – Digital formidling og effektive arbeidsprosesser» vil styrke det eksisterende samarbeidet mellom spesialsamlingene ved Universitetsbiblioteket i Bergen og UB-NTNU. Begge bibliotekene har jobbet med semantiske løsninger for spesialsamlinger og vil videreutvikle disse. Prosjektet vil ha tett kontakt med Bergen Offentlig Bibliotek og Universitetsbiblioteket i Oslo, som har lignende behov og prosjekter som benytter lenkede data.

Prosjektet har 3 hovedmål:
– oppnå et tettere faglig samarbeid mellom institusjoner med spesialsamlinger
– etablere effektive arbeidsprosesser for å kunne formidle digitalt innhold
– vurdere og anbefale teknisk infrastruktur for digitalisering og formidling av digitalt innhold

Prosjektet vil ha arbeidspakker knyttet til utredning av eksisterende tekniske løsninger, kartlegging og etablering av arbeidsprosesser og felles behov for autoritetslister. Samlet vil dette føre til digital formidling av høyere kvalitet.

Beskrivelse

«Node til node, skulder mot skulder – Digital formidling og effektive arbeidsprosesser» vil styrke det eksisterende samarbeidet mellom spesialsamlingene ved Universitetsbiblioteket i Bergen og UB-NTNU. Begge bibliotekene har jobbet med semantiske løsninger for spesialsamlinger. Prosjektet vil også ha tett kontakt med Bergen Offentlig Bibliotek og Universitetsbiblioteket i Oslo, som har lignende behov og har andre prosjekt som benytter lenkede data. Ved UiB har Marcus (marcus.uib.no) blitt en viktig formidlingsplattform for spesialsamlinger. Marcus er bygget opp rundt semantisk teknologi og vi vil videreutvikle denne infrastrukturen.
Vi ser et stort potensiale for sterkere samarbeid både teknisk og faglig. Prosjektdeltakerne har tidligere samarbeidet i prosjektet “Linked data – et nettverk!” og prosjektet “BIBSYS Bibliotekbase i semantisk web” og vil bygge på erfaringene fra disse prosjektene.

I tillegg til at prosjektet vil bygge videre på allerede gjennomførte prosjekter, vil en også benytte foreslåtte standarder og retningslinjer som er beskrevet i rapporter innen området. Prosjektet vil også benytte erfaringer fra internasjonale prosjekter og foreslåtte standarder fra disse.

Prosjektet vil bli delt i fire deler eller arbeidspakker.
1) Tekniske løsninger
Kartlegging av eksisterende tekniske løsninger, som vil identifisere tilgjengelige system som kan benyttes i videreutviklingen av semantiske system for spesialsamlinger.
2) Felles datamodell
Dokumentere en felles datamodell, som vil danne basis for systemutvikling.
3) Autoritetsregister for spesialsamlinger.
Prosjektet vil samarbeide om å utvikle og vedlikeholde felles autoritetsregister.
4) Arbeidsprosesser.
Kartlegge og etablere effektive arbeidsprosesser for digitalisering, registering og formidling.

Deltakerne vil ha bibliotek-, arkiv- og IT-faglig kompetanse. Hver arbeidspakke vil inkludere én eller to samlinger.

Arbeidet vil bli utført ved hjelp av åpne samarbeidsverktøy som for eksempel Google Drive, GitHub og WebProtégé. Tilgangen til prosjektresultater vil være åpne for andre institusjoner. Resultater i form av datasett vil også tilgjengeliggjøres som åpne data.

Prosjektet ønsker å arrangere en studietur for å se hvordan en stor organisasjon arbeider med sine samlinger. Det er digitaliseringsprosessen, utfoming av fasiliteter, konservering og langtidsbevaring, metadata fra ulike samlinger og nivå (fra fil- til samlingsnivå), formidling av samlingene og deling av data som vi ønsker å fokusere på. Bodleian Library ved University of Oxford, Cambridge University Library og New York Public Library har alle jobbet lenge med digitalisering og formidling av spesialsamlinger. Bodleian har åpnet et nytt bibliotek, Wanton Library, med nye konserveringslaboratorium og lagringsfasiliteter. Det gjør Bodleian til en sterk kandidat, men andre reisemål må vurderes.

Prosjektet vil legge vekt på å skape et grunnlag for samarbeid mellom institusjoner slik at flere spesialsamlinger kan knyttes sammen i et nettverk. En viktig aktør i dette arbeidet er Nasjonalbiblioteket som det er ønskelig med en tett dialog med i prosjektet.

Løsninger fra prosjektet vil bli tilgjengelig som en del av neste versjon av Marcus-systemet til UBB eller som frittstående moduler eller prototyper.

Arbeidspakker

Eksisterende tekniske løsninger
Det dukker stadig opp nye system baserte på semantisk teknologi. Det er ønskelig at videreutviklingen av Marcus skal dra nytte av eksisterende system, standarder og datasett. Kartleggingen vil derfor se etter systemer som potensielt kan brukes som moduler i videreutviklingen.

Arbeidspakken vil kartlegge
– systemer som standardiserer bildefilhåndteringen rundt IIIF
– muligheter til å koble seg på datakilder som KulturNav, Wikidata, o.l.
– system som kan bygge gode, digitale arbeidsprosesser
– identifisere hvilke moduler som må nyutvikles som en del av videreutviklingen

Resultat fra arbeidspakken vil bli implementert i Marcus, der det er mulig. Det er også et mål å lage prototyper i form av kode eller skisser til brukergrensesnitt. Dette kan være ressurskrevende og vil dermed avhenge av resultatene i de andre arbeidspakkene

Felles datamodell
Deltakerne ønsker å samarbeide om en felles datamodell, siden det ikke er store forskjeller på materialet i samlingene til deltakerne. Tidligere har deler av samlingene blitt registrert i Bibsys Biblioteksystem, men samlingene inneholder arkiv og andre dokumenttyper som det er mer naturlig å registrere i andre standarder enn MARC.

Arbeidspakken vil se på:
– metadataskjema som CIDOC-CRM, EAD og Feltkatalogen
– XML-standarder for digitale representasjoner av tekst og musikk (TEI og MEI)
-integrasjon av teknisk metadata på filnivå
– forhold mellom datamodell og Arkivportalen, Europeana og andre eksterne system

Arbeidspakken vil lage modellen i et åpent, webbasert ontologiverktøy, som for eksempel WebProtégé. Datamodellen vil bli implementert i Marcus.

Autoritetsregister
NTNU har besluttet å benyttet KulturNav for autoritetsregister. UBB har egne steds- og emneregister ved Billedsamlingen, men det er behov for å samarbeid om emneregister siden det er ressurskrevende å vedlikeholde dem.

Arbeidspakken vil se på:
– nødvendige autoritetslister som ikke er eksisterer. Oppbygging av emneregister for manuskriptsamlinger vil bli prioritert.
– muligheten til å benytte WebDewey, Humord og Realfagstermer vil også bli vurdert.
– etablering av vedlikehold av autoritetsregister som en normal del av driften

KulturNav blir benyttet for å lage og tilgjengeliggjøre registerene. Dersom det er mulig vil autoritetsregisterene inkluderes i Marcus.

Kartlegging av arbeidsprosesser
UBB og NTNU har sammenfallende historiske samlinger og arbeidsoppgaver. Målet er å forbedre arbeidsprosesser gjennom å se på HMS, etablerte standarder for digitalisering og langtidsbevaring av fysiske objekt og digitale filer. Dette innebærer kartlegging av informasjonsflyt, roller og ansvar, og digitale og analoge prosesser. For å identifisere komponenter i det nye systemet er det viktig å kartlegge nåværende arbeidsprosesser. Vi ønsker å forbedre og standardisere arbeidsprosessene ved institusjonene, samt å finne de punktene et nytt system kan effektivisere.

Standardiseringen vil basere seg på eksisterende anbefalinger med mindre tilpassinger basert på teknologisk utvikling.
– kartlegge og forbedre dagens arbeidsprosesser, samt etablere nye arbeidsprosesser
– basere seg på etablerte standarder
– vurdere om det er viktige teknologiske endringer som påvirker disse standardene