Nasjonalt Ibsen-senter og nytt bibliotek

Type:Utviklingsmidler
Prosjekteier:Skien bibliotek
Prosjektkategori:Forprosjekt
Samlet støtte:400 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Avsluttet
Tidsperiode:2015

Søknad

Mål

Prosjektmål
Nasjonalt Ibsen besøkssenter og nytt hovedbibliotek i Skien skal bli et nasjonalt formidlings– og opplevelsessenter for arbeidet med Henrik Ibsens litteratur og diktning. Prosjektet har følgende uttalte mål:

1. Nasjonalt Ibsen besøkssenter og nytt bibliotek i Skien etableres
2. Besøkssenteret/Skien bibliotek skal være det fremste biblioteket i Norge for Ibsenformidling

Hensikten med prosjektet er å foreta en prinsippbeslutning for etablering av et nasjonalt Ibsen besøkssenter i tilknytning til nytt bibliotek i Skien. Senteret/biblioteket skal være en sentral formidling- og opplevelsesarena for Ibsen-litteratur i Norge. Nasjonalt Ibsen besøkssenter og nytt hovedbibliotek i Skien vil være tydelig på at både formidling og opplevelse vil gjenspeile innholdet i Ibsens litteratur og diktning, og gjennom dette også inspirere til å fremme interessen for ny norsk litteratur.
Arbeidet i prosjektet vil sees i nær sammenheng med utvikling og utforming av nytt hovedbibliotek i Skien. I løpet av prosjektperioden skal det legges grunnlag for beslutning for videre arbeid, herunder budsjettvedtak om realisering av Ibsen besøkssenter/bibliotek innen 2018.

Beskrivelse

Prosjektsammendrag
Skien kommune arbeider med å etablere et Nasjonalt Ibsen besøkssenter i tilknytning til nytt hovedbibliotek. Skiens unike posisjon i Henrik Ibsens liv og forfatterskap er det sentrale utgangspunktet i dette arbeidet. Samspillet i planleggingen av et nytt hovedbibliotek og etableringen av Nasjonalt Ibsen besøkssenter utgjør de to viktigste komponentene i prosjektet. Prosjektet vil synliggjøre og tydeliggjøre kjennskap til, kunnskap om, og opplevelsen av Ibsens litteratur, drama og liv.
Gjennom forprosjektet skal Skien kommune ved biblioteket kartlegge potensialet for å ta det nasjonale ansvaret for formidlingen av Ibsens litteratur og forfatterskap, samt å vurdere behovet for nye formidlingsstrategier av Ibsens litteratur og forfatterskap. Gjennom å utvikle dertil egnede uttrykksmåter, vil arbeidet med Ibsen-formidling rettes mot målgruppen barn og unge.

Prosjektarbeidet vil tydeliggjøre bibliotekets rolle og posisjon som kunnskaps- og kulturarena i den strategiske utviklingen av Skien sentrum. Arbeidet vil også synliggjøre hvordan biblioteket kan legge grunnlag for økt kulturell deltakelse, kunnskap og opplevelse av Ibsens litteratur og forfatterskap.
Prosjektet er forankret politisk og administrativt. Prosjektet vil gjennomføres i flere faser, med et forprosjekt i 2015. Forprosjektet avsluttes med en prinsippbeslutning for hvordan arbeidet videre skal utformes. Hovedprosjektet vil gjennomføres i 2016-2018, hvor det legges et grunnlag for et Nasjonalt Ibsen besøkssenter og nytt hovedbibliotek i Skien.

Bakgrunn for prosjektet
Henrik Ibsen er en av verdens største forfattere og mest spilte dramatikere.
Han ble født og vokste opp i Skien. Dette er det sentrale fundamentet i prosjektet og Skien som Ibsens fødeby vil være et av de bærende elementene i det videre arbeidet. Skien har historiske byrom som er knyttet til Ibsens barndom og ungdom og som kan spores i flere av hans verker.
Selv om Henrik Ibsen levde mesteparten av sitt liv utenfor Skien er det helt naturlig at Skien tar en nasjonalt ansvar for et Nasjonalt Ibsen besøkssenter, hvor det blir fokusert på barndommen til Ibsen og barndom som tema i Ibsens litteratur.

Prosjektet er foreslått oppdelt i en forprosjektfase på 1 år (2015) og utvikling i et hovedprosjekt over 3 år (2016-2018).
Arbeidet i prosjektet sees i nær sammenheng med utvikling og utforming av nytt hovedbibliotek i Skien. I løpet av prosjektperioden skal det legges grunnlag for beslutning for videre arbeid, herunder budsjettvedtak om realisering av Ibsen besøkssenter/bibliotek innen 2018.
Alle prosjektfasene vil være forankret i politisk ledelse. Prosjektarbeidet vil blant annet ta utgangspunkt i nettverkene som er etablert i Skien og arbeide i ulike referansegrupper og nettverksgrupper.

Man vil tidlig i prosjektet vurdere om man skal arbeide for å avgrense målgruppen, evt. gi en målgruppe større fokus, eks. barn og unge.
Bakgrunn for dette er bl.a. arbeidet som Skien har utført gjennom «StøpeSkien». I tillegg til dette vurderes det hvordan man målretter tilbudene i biblioteket og innen Ibsenarbeidet. Dette for å legge grunnlag for litteraturinteresse og litteraturkunnskap innen Ibsens litteratur og forfatterskap. Det siktes mot å arbeide med Ibsen i et framtidsperspektiv, noe som vil kunne legge grobunn for barn og unges interesse for ny norsk litteratur.

Prosjektet skal tydeliggjøre grensene mellom forskning og formidling som ivaretas ved Senter for Ibsenstudier og Nasjonalbiblioteket.

Arbeidet med prosjektet Nasjonalt Ibsen besøkssenter og nytt hovedbibliotek vil ha følgende estimerte tidshorisont:

• Forprosjektfase – 2015
• Hovedprosjekt – 2016-2018
• Plan- og Byggeprosjekt – 2018 –

Forprosjektfase:
I forprosjektfasen vil man konkretisere innholdskonseptet og legge grunnlag for et lengre hovedprosjekt for et Nasjonalt Ibsen besøkssenter og nytt bibliotek i Skien. Da vil man sikre at det legges robuste kriterier for det videre planleggingsløpet.

Forprosjektets målsetting er å etablere et beslutningsgrunnlag for videre arbeid og prinsippbeslutning for Nasjonalt Ibsen besøkssenter og nytt bibliotek, i tillegg til å formulere en strategi for finansering og organisasjonsmodell for gjennomføring av hovedprosjektet. Prosjektet vil utarbeide klare målsettinger tidlig i forprosjektfasen som blir gjeldende for et hovedprosjekt. Når det gjelder hvilke målsettinger innenfor Ibsenformidlingen man vil sikte mot, avklares dette i forprosjektet, hvor det også skal avgjøres i hvilken grad forskningsformidling skal være en del av prosjektet.

I forprosjektet skal et utviklingsarbeid startes med sikte på å etablere en organisasjonsmodell som ivaretar det videre arbeidet med Nasjonalt Ibsen besøkssenter og Nytt hovedbibliotek i Skien.

Forprosjektet vil avklare ambisjonsnivå for hovedprosjektet. Her vil det vurderes hvorvidt hovedprosjektet også skal inneha en ambisjon om å løfte arbeidet opp til et internasjonalt nivå.

I forprosjektet skal Ibsen-arbeidet innen Ibsens litteratur og forfatterskap i Norge kartlegges, i den grad dette vil ha betydning for prosjektet. Samtidig vil man i forprosjektfasen avklare behovet for organisasjonsutvikling og kompetanse i forhold til prosjektets videre utvikling.

Forprosjektet tar mål av seg å avklare framtidige samarbeidspartnere (lokalt, regionalt, nasjonalt, internasjonalt).
Når det gjelder referanser til andre besøkssentre og besøkssenter/bibliotek vil forprosjektet vurdere flere norske sammenlignbare sentre, som Garborgsenteret og bibliotek, Eidsvollbygningen og demokratisenteret samt Munch-muséet i Oslo.

Prosjektet er forankret i Skien kommunes politiske ledelse ved Hovedutvalg for næring, miljø og kultur. Samtidig vil prosjektet være en del av Telemark fylkeskommunes strategiske arbeid innen kultur og vil være med i rullering av strategiplanen for kultur og kulturarv (2014-2018).

Prosjektresultat
Resultatet av forprosjektet vil være en beslutningsplan for det videre arbeidet i utvikling av Nasjonalt Ibsen besøkssenter og nytt bibliotek. Beslutningene for det videre arbeidet vil forankres både i Skien kommune og Telemark fylkeskommune.
Det vil bli utarbeidet en skisse til hovedprosjektet på bakgrunn av beslutningsplanen.

Metode for arbeidet i forprosjektet og behovsanalyse
I kartlegging og behovsanalysen vil forprosjektet innhente informasjon fra andre institusjoner/arkiv om Ibsens forfatterskap. Gjennom ulike kartleggingsmetoder vil en behovsanalyse utarbeides både i forhold til ambisjonsnivået, innhold- og konsept, målgruppeavklaring, samarbeidspartneres rolle og ansvar, avklaring i forholdet til andre institusjoner/organisasjoner mm.

Forprosjektet vil ha særlig fokus på:

• Etablering av intensjonsavtaler med aktuelle partnere
• Avklare samarbeidspartnernes finansielle og organisatoriske deltakelse
• Forprosjektet vil avklare og tydeliggjøre ambisjonsnivå og omfang av et Nasjonalt besøkssenter for Ibsenformidling og utvikling av nytt bibliotek
• Vurdere konseptet- Ibsen besøkssenter – utarbeide konseptnavn eks. «Ibsens ekko»
• Hvordan synliggjøre arbeidet med Nasjonalt Ibsen besøkssenter og nytt hovedbibliotek for Skiens innbyggere, utvikle felles begrepsforståelse mm.
• Organisasjonsutviklingsprosess som vil danne grunnlag for beslutning av organisasjonsmodell Nasjonalt Ibsen besøkssenter og nytt hovedbibliotek
• Hvordan man kan benytte digitale tjenester i et formidlingsperspektiv av Ibsen-litteratur
• Avklare muligheter for et sentralt Ibsenarkiv
• Utarbeiding av kriterier for fysiske løsninger for Nasjonalt Ibsen besøkssenter og nytt bibliotek
• I forprosjektet vil det også bli lagt grunnlag for hvordan det videre arbeidet i et hovedprosjekt skal gjennomføres

Samarbeidspartnere
Prosjektet har etablert et samarbeid mellom Skien kommune og Telemark fylkeskommune.

Prosjektorganisasjon
Prosjekteier: Skien kommune, v/ bystyret
Prosjektansvarlig: Kommunalsjef for Byutvikling, drift og kultur
Styringsgruppe: Leder for politisk hovedutvalget: Næring, miljø og kultur i Skien kommune, 3 representanter fra hovedutvalget, kommunalsjef for Byutvikling, drift og kultur, utviklingssjef for samfunn, næring og miljø, biblioteksjef, Telemark fylkeskommune v/kultursjef
Leder for styringsgruppa: vil bli oppnevnt av styringsgruppa.

Prosjektleder: ekstern prosjektleder, som også fungerer som sekretær for styringsgruppen.

Prosjektgruppe: Skien kommune v/kst. Biblioteksjef, rådgiver Støpeskien og Litteraturhuset i Skien, kultursjef, utviklingssjef, representant fra Telemark fylkeskommune.

Hovedprosjektfasen 2016-2018
Prosjektet skal i denne fasen arbeide med ytterligere å beskrive konseptet, herunder vurdere hvordan samspillet mellom Nasjonalt Ibsen besøkssenter og nytt hovedbibliotek i Skien skal utvikles og utformes. Det vil i overgangen mellom forprosjektet og hovedprosjektet utarbeides detaljert tidsplan for hovedprosjektfasen og gjennomføringsfasen, budsjett/finansieringsplan for hovedprosjektet, samt organisering av videre arbeid.
Hovedprosjektet skal arbeide med kriteriene for fysiske løsninger for nasjonalt Ibsen besøkssenter og nytt bibliotek som ble etablert i forprosjektet.

Følgende vil ha hovedfokus i hovedprosjektet:

• Avklare samarbeidspartnernes deltakelse i prosjektet (lokal, regionalt, nasjonalt, internasjonalt), herunder sentrale aktører, sponsorer og interessenter
• Avklare samarbeidspartnernes finansielle og organisatoriske deltakelse
• Utvikle organisasjonsmodell og avklare kompetansebehov
• Hovedprosjektet skal legge grunnlag for en endelig beslutning, herunder budsjettvedtak om realisering av Ibsen besøkssenter/bibliotek
• Videre vurdering av ulike lokasjoner, bygningsmessig og geografisk (eget bygg/i tilknytning til eksisterende bygg/Ibsen besøkssenter og bibliotek osv)
• Det digitale satsingsnivået i prosjektet