Næringsutvikling for samfunnsutvikling med biblioteket som arena – etablering av tilflyttertorg

Prosjekteier:Rana bibliotek
Prosjektkategori:Innsatsområder: Nye samarbeidsformer og partnerskap
Samlet støtte:400 000
Antall tildelingsår:2-årig
Status:Pågående
Tidsperiode:2021, 2022, 2023

Søknad

Mål

Målet er å skape et tilflyttertorg som skal skape god integrering av arbeidsinnvandrere og tilflyttere. I dette ligger å ta imot, å skape bolyst, og å knytte tilflytterne til etablerte nettverk i Rana. På denne måten vil vi skape identitet og et grunnlag for å bosette seg fast i Rana.
Å etablere et tilflyttertorg på biblioteket henger sammen med flere faktorer. Biblioteket har en ny og aktuell flerspråklig mediesamling, har allerede etablert språkkafe og leksehjelp, som gir et godt tilbud til flerspråklige. I tillegg jobber biblioteket med nye flerspråklige prosjekter.

Beskrivelse

Rana kommune er inne i en stor utviklingsprosess i forbindelse med Freyrs etablering av batterifabrikk. Etablering av 1500 nye arbeidsplasser vil innebære både nasjonal og internasjonal integrering, og medfører at hele samfunnet må tilrettelegges for den veksten som det legges opp til.

Med en så stor samfunnsmessig endring, arbeidsinnvandring både av nasjonal og internasjonal karakter, vil det være et stort behov for bl.a. utvikling av tjenester. I denne sammenheng er målet å skape nye samarbeidsformer mellom Rana kommune/Rana bibliotek, næringsliv og Nordlandsforskning.
Nordlandsforskning er etablert på Campus Helgeland, og et samarbeid med dem vil sikre den faglige forankringen, et godt kunnskapsgrunnlag, og erfaringene skal kunne nyttiggjøres av andre bibliotek.

Ranaregionens næringsforening jobber for å styrke næringslivets rammebetingelser, samhandling og synlighet. De er et viktig nettverk for å treffe toneangivende næringsaktører i regionen og knytte kontakter.

Rana bibliotek har jf. Bibliotekloven et bredt samfunnsoppdrag, og har i mange år jobbet med utvikling av biblioteket som arena, både i forhold til læring, møteplass, debatter, formidlinger, konserter, informasjon, integrering og veiledning.

I kjølvannet av nyheten om batterifabrikken, er det allerede flere næringsaktører som har meldt interesse for å etablere seg på Mo. Prognoser sier at vi kan få opptil 12 000 nye nasjonale og internasjonale innbyggere i løpet av 15 år.

En såpass rask befolkningsvekst, vil kreve at kommunen rustes for å kunne ivareta alle henvendelser som naturlig vil komme fra «nye ranværinger». Rana kommune etablerer nå tilflyttingsteam som skal forberede denne store samfunnsendringen.

Informasjonsbehovet vil være stort, og kommunens kommunikasjonsavdeling har startet arbeidet med en tjenesteportal som skal forsøke å dekke alle områder, som den nye befolkningen vil ha behov for. En informasjonsportal/tjenesteportal vil ikke kunne tilfredsstille alle spørsmål og utfordringer som måtte dukke opp. Som nevnt forventes det også en internasjonal arbeidsinnvandring, noe som krever at informasjon tilrettelegges på flere ulike språk.
For «nye ranværinger» vil det være behov for å kunne henvende seg til en person med flerspråklig kompetanse, bl.a. for å kunne avklare og definere integreringsprosessen og annen relevant informasjon. Dette både for å få kunnskap om å komme i gang i norsk arbeidsliv, bosetting i Rana, og for å kunne ha en verdifull fritid.

En god integrering både i arbeidsliv og i fritid, vil ha stor betydning for trivsel og utvikling av stedsidentitet, som vil resultere i ønske om å bosette seg fast i Mo i Rana. Det viktigste er at man blir tatt godt imot, og føler seg forstått. Mo i Rana har et rikt utviklet tilbud av frivillige aktiviteter, og å skape et klima for internasjonal samskaping, vil være en viktig indikator for livsglede, noe som vil kunne påvirke hele samfunnet. Samskaping betyr synergy på engelsk, og dette oversetter vi normalt til norsk som synergi. Definisjonen her er samspill mellom flere aktører som forsterker hverandre, slik at den kombinert effekten blir større enn summen av det enkelte aktørens bidrag.

De fleste moderne mennesker er opptatt av natur og friluftsliv, og verdien av historien og den flotte naturen på Helgeland vil også kunne være et viktig insentiv for trivsel.

Rana kommune ønsker i samarbeid med Rana næringsforening å utvikle tilflyttertorg på biblioteket. , i en prosjektperiode på to år. Samarbeidsaktørene skal legge premissene for hvordan tilflyttertorget skal fungere. Et samarbeid mellom bibliotek og næringsforening/ næringsaktør vil kunne defineres som nye samarbeidsformer, og vil være et interessant prosjekt å utvikle.

I prosjektet skal det ansettes en person med flerspråklig kompetanse, bl.a. for å kunne avklare og definere integreringsprosessen, og tilrettelegge tjenesteutvikling i samarbeid med ulike næringsaktører. Denne personen skal i prosjektperioden utvikle biblioteket som et tilflyttertorg, som skal dekke ulike typer informasjonsbehov.

Rana bibliotek har en åpningstid som er langt ut over kontortiden til ulike offentlige tjenester i samfunnet, og vil derfor i større grad være tilgjengelig for ulike behov. I tillegg etablerer Rana bibliotek meråpent bibliotek i løpet av våren 2021, med en åpningstid på 96 timer pr. uke, noe som også gir økt tilgjengelighet.

I prosjektperioden skal den ansatte videreutvikle bibliotekets rolle som informasjonsaktør, og sette de ansatte i stand til å kunne informere i forhold til ulike behov i fremtiden. Det vil også være viktig å legge grunnlaget for videre samskaping etter at prosjektet er ferdig.
Det jobbes med å etablere samarbeid/dialog mellom Ranaregionens næringsforening og Rana kommune/Rana bibliotek. Et samarbeid mellom bibliotek og næringslivet er ikke vanlig, og vil være interessant å bygge kunnskap om, med vekt på hva som vil kunne være overførbart til andre. Ved å koble på Nordlandsforskning vil man kunne få forskningsstudier på et slikt samarbeid. Å kvalitetssikre prosjektet på denne måten, vil ha stor overføringsverdi i forhold til resten av biblioteknorge.

Et annet moment er at Rana har hatt et stabilt innbyggertall på omtrent 25 000 mennesker siden midt på 60-tallet, og det vil interessant å forske på den befolkningsveksten som vil komme, spesielt hvordan kommunen vil kunne håndtere dette i samarbeid med næringslivet.
Som forskningsmetode kan det benyttes følgeforskning, som innebærer den forskningen som man kan observere «nøytralt» fra sidelinjen, og/eller en aktiv aksjonsforskning. Denne typen forskning vil være nødvendig for å dokumentere en metodisk tilnærming som skal kunne garantere for overføringsverdien etter endt prosjekt.

I det videre arbeidet må det etableres en arbeidsgruppe med representant fra næringslivet, forskningsmiljøet og fra biblioteket, og det må inngås intensjonsavtaler mellom partene.

I og etter prosjektperioden er det viktig med tiltak som utvikler næringsliv, bygger velferd og attraktive samfunn. Tiltakene skal styrke arbeids- og næringslivets tilgang til kompetent arbeidskraft, bidra til innovasjon og legge til rette for nye etableringer. Dette er mål i regionvekstavtale mellom Helgeland regionråd og Nordland fylkeskommune, og vil ha betydning for prosjektet. Når det legges opp til en befolkningsvekst på ca. 12000 nye innbyggere, er det relevant at samfunn og næringsliv rigges for endring og fremtidig utvikling.

Det vil bli store ringvirkninger i hele samfunnet, og etableringen av batterifabrikk, vil medføre økt næringsetablering i Mo i Rana. Dette tilsier at tilflyttingen vil skje over tid, og behovet for et tilflyttertorg vil tilta i tråd med befolkningsveksten. Prosjektet er derfor 2-årig.

Søknaden er på totalt kr. 1 400 000, fordelt på kr. 700 000 pr. år.