Lokalsamling 3.0

Type:Utviklingsmidler
Prosjekteier:Tromsø bibliotek
Prosjektkategori:Forprosjekt
Samlet støtte:450 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Pågående
Tidsperiode:2023, 2024

Søknad

Mål

Mål: Gjennom samskapning mellom innbyggere, lag og foreninger og regional ABM-sektor gjøre Lokalhistorisk kildemateriale tilgjengelig og kjent for innbyggerne i deltakende kommuner.

Tromsø bibliotek har en av landets største samlinger med lokalhistorisk materiale. Vi ønsker å videreutvikle samlingen til relevant og oppdatert kildemateriale som kan formidles og brukes bredt av befolkningen gjennom hele livsløpet, fra barnehage til eldresenter. Samlingen er både lokal fra Tromsø og mer regional fra Troms og delvis Finnmark.

Beskrivelse

Kunnskap om stedet man bor på kan gi økt tilhørighet, og forebygge utenforskap. Uavhengig om du er nyinnflyttet eller om du har bodd et sted fra barnsbein av, så finnes det lokalkunnskap og historieperler s som ikke er allment kjent. For både nye og erfarne landsmenn kan innsikt om de som har gått foran, bidra til økt forståelse og lokal tilknytning.

Lokalsamlingen på folkebiblioteket kan være et kulturhistorisk nav i et samfunn. Men da må samlingen leve. Kildene må være kjente og brukes av innbyggerne, og samlingen må oppdateres og formidles jevnlig. Dessverre står mange lokalhistoriske samlinger forsømt på hyllene i mange folkebibliotek i dag. Et prosjekt som viser hvordan lokalhistoriske kilder kan aktualiseres gjennom god samlingsforvaltning og samarbeid, bør ønskes velkomment.

Forprosjekt
Tromsø bibliotek og byarkiv ønsker i samarbeid med Troms og Finnmark fylkesbibliotek å utvikle et formidlingsprosjekt for lokalhistorie med folkebibliotekene som nav. For å finne retning og vei i prosjektet søkes det i første omgang om et ettårig forprosjekt, med fokus på følgende innsatsområder:

Vurdere samlingskriterier
Dagens lokalhistoriske samling er et resultat av innsamlingsprinsipper og kriterier bestemt for over 100 år siden. Vi bør gjøre oss nye vurderinger omkring hva som er formålstjenlig med tanke på videre bruk av samlingen og oppdatere deretter – spesielt i forhold til å avklare ansvarsområder og samarbeid med andre institusjoner i ABM-sektoren.

Åpne opp samlingen og tilgjengeliggjøre kildematerialet
Åpne bibliotekrom har lav sikkerhet – for å åpne samlingen ytterligere for publikum, er det nødvendig å verne skattene. Lokalhistorisk samling ved Tromsø bibliotek bør gjennomgås og vurderes av fagfolk for å skille ut bokskatter som er uvurderlige og som ikke bør stå på åpne hyller. Til dette ønsker vi å søke hjelp hos Universitetet i Tromsø, som vi allerede har et godt samarbeid med – særlig når det gjelder eldre bøker. Vi vil ta grep for å lette tilgjengeliggjøring og gjenfinning av innholdet for ulike målgrupper og for å formilde gjennom oppstilling og digitalisering.

Invitere til medvirkning gjennom møter med innbyggere, foreninger, lag og kommunale skolebibliotek
Vi ønsker å møte brukerne på de behovene de har. Hvilke tjenester skal og bør vi tilby i lokalhistorisk samling og gjennom samarbeid med arkiv-, bibliotek og museumssektoren? Hva kan ulike innbyggergrupper og foreninger bidra med? På hvilken måte kan vi samhandle om å spre kunnskap om lokalhistorie best mulig til flest mulig? Vi ønsker møter med både enkeltpersoner og grupper, foreninger og lag som kan bidra til at vi treffer publikum og kan utvikle ønsket samarbeid. Det vil være viktig å involvere ulike målgrupper i planleggingsarbeidet. For å skape blest rundt prosjektet er det ønskelig med en stor kick-off hvor vi viser bredden i formidling av lokal historie.

Samle kunnskap fra vellykkede lokalhistoriske prosjekter.
Vi ønsker å opprette kontakt med og besøke bibliotek og andre ABM- aktører på lokalhistoriefeltet som har gjennomført gode, spennende prosjekt som skaper ringvirkninger utover lokalsamfunnet. Her er Haugesund biblioteks lokalhistoriske avdeling og deres Rederiarkiv et godt eksempel. Et annet eksempel er Manchester folkebiblioteks samarbeidsprosjekt med ABM-sektoren Archives+.

Samarbeide bredt i AMB-sektoren og kulturminneforvaltningen
Tromsø bibliotek og byarkiv har allerede positive erfaringer fra formidlingssamarbeid mellom biblioteket, byarkivet, Perspektivet museum og lokal kulturminneforvaltning. Vi vil videreutvikle ABM-samarbeidet og søker samarbeidspartnere både lokalt, regionalt og nasjonalt for å planlegge og utvikle et stort formidlingsprosjekt for lokalhistorie i folkebibliotek. I forprosjektet ønsker vi å samarbeide lokalt og regionalt med frivillige organisasjoner, arkiv, museer, andre folkebibliotek med interesse for lokalhistorie, Troms og Finnmark fylkesbibliotek og UiT, Universitetsbiblioteket for å se på muligheter for videre samarbeid omkring lokalhistorie. Vi vil også søke å samarbeide med skoler og barnehager for å kartlegge behov og ønsker med hensyn til videre formidlingsarbeid.

Allerede nå knytter vi kontakt med følgende samarbeidsparter:
o Troms og Finnmark fylkesbibliotek
o Ibestad folkebibliotek
o Harstad folkebibliotek
o Universitetsbiblioteket, UiT
o Perspektivet museum, Tromsø
o Norges arktiske universitetsmuseum
o Tromsø byarkiv – som er integrert i Tromsø bibliotek og byarkiv
Vi tar også sikte på å involvere Harstad kommunearkiv og det interkommunale arkivet Arkiv Troms, som er bevaringsinstitusjon for Troms fylkeskommune og mindre kommuner i Troms. Vi ønsker også å undersøke samarbeidsmuligheter med kulturminneforvaltningen lokalt, regionalt og nasjonalt.

I forprosjektet vil det bli gjort avklaringer på hvem som skal være partnere i et hovedprosjekt og hvilke bidrag den enkelte partner skal yte i prosjektet.

Samarbeid med Nasjonalbiblioteket
Vi ønsker å søke samarbeid med Nasjonalbibliotekets lokalhistoriske institutt samt NB nettbiblioteket. Lokalsamlingen i Tromsø har tidligere hatt godt samarbeid med Lokalhistoriewiki i oppbygningen av et digitalt bykart. Dette er et stort stykke arbeid som vi gjerne vil videreutvikle og tilgjengeliggjøre på en bedre måte. Samarbeid om digitalisering og formidling av digitalisert materiale med kompetansen på NB vil kunne løfte prosjektet ytterligere.