Lån en forsker

Type:Utviklingsmidler
Prosjekteier:Trøndelag fylkesbibliotek
Prosjektkategori:Innsatsområder: FNs bærekraftsmål og bibliotek, Nye samarbeidsformer og partnerskap
Samlet støtte:500 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Pågående
Tidsperiode:2022, 2023

Søknad

Andre filressurser

Mål

OVERORDNET MÅL: utvikle et tilbud som på en enkel måte gir tilgang til formidlere av forskning til barn og unge til skole- og folkebibliotek i hele Trøndelag

Resultatmål:
– Etablere en formell avtale med NTNU som hovedsamarbeidspartner
– Utarbeide en grafisk profil og markedsføringsstrategi for Lån en forsker
– Etablere en katalog over forskere som er tilgjengelig for utlån
– Innhente kunnskap fra Forskningsdagene
– Tilby 50 utlån av forskningsformidlere gjennom skoleåret 2022/2023 til grunnskoler i Trøndelag

Effektmål:
– Lære barn om FNs bærekraftsmål
– Styrke barns tro på seg selv som samfunnsaktører, og gi dem verktøyene de trenger for å delta i samtaler om verdens felles arbeidsplan – FNs bærekraftsmål
– Bidra til økt samarbeid mellom folkebibliotek, bibliotek i høyere utdanning, og skolebibliotek
– Etablere folke- og skolebibliotek som en attraktiv formidlingsarena for forskningsformidlere
– Styrke bibliotekene som kunnskapsaktører

Beskrivelse

Trøndelag fylkesbibliotek driver med utlån både gjennom lesesett, fjernlån, og via bokbussen. Men vi har aldri forsøkt utlån av mennesker før. Det vil vi prøve ut nå, og finne en god og enkel modell for.

Vi vil tilby forskningsformidling knyttet til bærekraftsmålene gjennom tjenesten Lån en forsker. Denne tjenesten vil være et helt nytt tilbud til grunnskoler i Trøndelag, som en videreføring av vårt arbeid med Bærekraftsbiblioteket. Så vidt vi kan se, finnes det i dag ingen etablerte tjenester, der folke- og skolebibliotek på en enkel måte kan tilby formidling av forskning til barn og unge i sin kommune, noe sted i Norge. Trondheim folkebibliotek har et gjentakende arrangement kalt Barneuniversitetet (og det finnes liknende i andre byer) i samarbeid med DKNVS, men med Lån en forsker vil vi kunne tilby forskningsformidling til skolebarn i hele Trøndelag. Og vi vil gjøre det enkelt for skolebibliotekar eller barne- og ungdomsbibliotekar ved det lokale folkebiblioteket å bestille et slikt besøk.

Trøndelag fylkesbibliotek har en intensjonsavtale med NTNU om et samarbeid rundt Lån en forsker. NTNU, ved prorektor for forskning og formidling, som både har ansvar for NTNUs formidling, og NTNU Universitetsbiblioteket, vil i oppstarten av prosjektperioden være med å identifisere og rekruttere fem forskningsformidlere til prosjektet. Vår kontaktperson ved NTNU er delaktig i Forskningsdagene, som har et liknende, men tidsbegrenset tilbud (Bestill en forsker). Det vil være naturlig å kontakte og innhente kunnskap fra Norges forskningsråd, som står bak Forskningsdagene, i og med at de har erfaring med et liknende, dog tidsbegrenset, tilbud.

Vi mener at vi med dette prosjektet legger til rette for økt samarbeid mellom folkebibliotek og bibliotek i høyere utdanning, samt mellom folkebibliotek og skolebibliotek. Samtidig med at vi setter FNs bærekraftsmål på dagsorden.

Bærekraftsbiblioteket har som mål å “engasjere barna, styrke deres tro på seg selv som samfunnsaktører, og gi dem verktøyene de trenger for å delta i samtaler om stadig mer aktuelle temaer.” Og det er akkurat dette vi håper Lån en forsker også vil være med på å gjøre. En undersøkelse på Inderøy i Trøndelag, viste at klimaendringer er den femte største stressfaktoren blant barn og unge i kommunen. Det er viktig for oss å tilby forskningsformidling som ikke skaper en dommedagsfølelse, men som heller gir barna håp og trygghet. Gjennom forskningsformidlingen kan barna få innsikt i utfordringer og dilemmaer innenfor bærekraftig utvikling, men de skal også lære hvordan vi gjennom kunnskap og samarbeid kan finne løsninger.

Hvordan låner man ut en forsker?
En forsker kan vi ikke sende med bibliotektransporten. Vi skal utvikle en portal på fylkesbibliotekets hjemmeside, med en katalog eller oversikt over aktuelle forskere som kan lånes ut. I prosjektperioden vil vi ha minst fem forskere tilgjengelig for utlån. Det vil kanskje være et bilde av forskeren, med en kort beskrivelse av hvilke bærekraftsmål og tema forskeren kan tilby et formidlingsopplegg rundt. Og kanskje har forskeren også en foretrukket målgruppe (for eksempel mellomtrinnet). Det skal derfor være enkelt for en barne- og ungdomsbibliotekar, eller skolebibliotekar, å identifisere hvem som kan være aktuelt å låne, med tanke på hvilket tema eller spesifikke bærekraftsmål klassen eller trinnet skal jobbe med. Via et enkelt bestillingsskjema sender bibliotekaren inn en bestilling med den forskeren man ønsker å låne, og ønsket tidspunkt. Man velger om man ønsker at forskningsformidleren skal komme fysisk på besøk, eller digitalt. Trøndelag fylkesbibliotek, ved prosjektansvarlig hos oss, vil motta bestillingen og deretter henvende seg til forskeren for å avtale besøket.

For å få testet ut tilbudet ordentlig, bør det være gratis i prosjektperioden å låne en forsker – uansett om besøket er fysisk eller digitalt. Og for å sikre rekrutering, bør forskningsformidlerne få honorar, samt dekt reise, opphold, og diett etter statens satser.

Vi vil sørge for at all kommunikasjon og aktivitet i forbindelse med Lån en forsker skal være universelt utformet.

Digitale alternativer
Det er viktig for oss at denne tjenesten blir tilgjengelig for alle, og digitale alternativer vil muliggjøre dette. Det vil derfor være et alternativ å bestille et digitalt besøk, via Teams. Vi vil også allerede fra starten av, jobbe parallelt med digitale, forhåndsinnspilte versjoner av de ulike formidlingsoppleggene. Vi viser til vedlagte prosjektbeskrivelse der vi nærme beskriver hvordan vi har tenkt rundt dette.

Videreføring og utvikling av tilbudet etter prosjektets slutt
Det er også sett på muligheter for videreføring av prosjektet i samarbeid med NTNU. NTNU er nå i en prosess der de skal utlyse 40 phD-stillinger innen bærekraft. I stillingene ligger formidlingsansvar. Videre har lektorutdanningen ved NTNU masteremner innen bærekraftig utvikling, og utdanning for bærekraftig utvikling. Studentene skal blant annet ut i praksis. Her ligger et godt potensial for å rekruttere forskningsformidlere, samtidig som Lån en forsker-tilbudet kan fungere som en arena der studenter og forskere får prøvd seg i praksis. Det ligger i NTNUs strategi at de skal være synlige i samfunnsbildet og at universitetet skal bidra til kunnskap for en bedre verden gjennom tydelig å prioritere innsats og ressurser i tråd med FNs bærekraftsmål. Formidling er en av NTNUs kjerneoppgaver, og her har NTNU Universitetsbiblioteket et særlig ansvar.

Overføringsverdien til andre regioner er stor, om vårt prosjekt kan finne en god modell for utlån av forskningsformidlere. Det finnes enten minst et universitet, vitenskapelig høgskole, eller høgskole i samtlige fylker i Norge. Rundt “forsker”-terminologien tenker vi bredt; det kan være like fornuftig å engasjere masterstudenter fra den nærmeste høgskolen. Masterstudenter forsker også i forbindelse med masteroppgaven. Med digitale hjelpemidler kan en forsker ved Universitetet i Agder digitalt besøke et klasserom på en skole i Kirkenes. I fremtiden kan det være en nasjonal portal (lånenforsker.no), liknende Forfattersentrums katalog over forfattere. Kanskje tenker vi stort, men vi ser på det som realistisk, blant annet fordi høyere utdannings-institusjoner har et formidlingsansvar i seg selv, og har blitt det mer bevisst.
Se også her utvidet beskrivelse i vedlagte dokument.

Forankring i planverk
Vi viser til vedlagte prosjektbeskrivelse der vi nærme beskriver hvordan prosjektet passer inn i allerede satte mål. Her lister vi opp hvilke planverk og handlingsplaner dette gjelder:

– Handlingsplan for barn og unge.
– Handlingsplan for klimaomstilling.
– Balansekunst – Trøndelag fylkeskommunes kulturstrategi
– Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023
– Fagfornyelsen

Bakgrunnen for prosjektet er Trøndelag fylkesbibliotek arbeid med Bærekraftsbiblioteket. Trøndelag fylkesbibliotek har jobbet med å promotere dette på flere måter, og har sørget for å tilgjengeliggjøre bøkene for skoler ved å kjøpe inn lesesett av mange av titlene. Satsninga og arbeidet med Bærekraftsbiblioteket har blitt godt mottatt av skoler, folkebibliotek, og skolebibliotek. Bærekraftsbibliotekets målgruppe er 1.-7. trinn, dette vil også gjelde for tilbudet Lån en forsker i prosjektperioden.