Kunnskapsbiblioteket i Lillestrøm

Type:Utviklingsmidler
Prosjekteier:Lillestrøm bibliotek
Prosjektkategori:Innsatsområder: Nye samarbeidsformer og partnerskap
Samlet støtte:1 050 000
Antall tildelingsår:3-årig
Status:Pågående
Tidsperiode:2017, 2018, 2019

Søknad

Rapporter

Mål

Målet med prosjektet er å utarbeide et beslutningsgrunnlag for å kunne etablere et kunnskapsbibliotek i Lillestrøm, basert på hovedsporet om at biblioteket skal bygge opp under visjonen om Lillestrøm som aktiv kunnskapsby.
Prosjektet skal i denne fasen arbeide med ytterligere å beskrive konseptet, herunder vurdere hvordan et totalt bibliotekkonsept kan utvikles og utformes i samarbeid med aktuelle partnere.

Beskrivelse

SAMMENDRAG
Kommunene vedtok i 2015 en bibliotekstrategi ”På vei mot det nye biblioteket”, hvor et av satsingsområde er å etablere et kunnskapsbibliotek i Lillestrøm. I kommunens økonomiplan 2016-2019 ble det vedtatt at utrede et bibliotek i Lillestrøm hvor man ville vurdere dimensjonering, kostnader, lokasjoner, samt mulig samarbeid med Akershus fylkesbibliotek.

Skedsmo kommune har lagt til rette for et kulturelt tyngdepunkt i kulturkvartalet sentralt i Lillestrøm.

Det ble i 2016 igangsatt et forprosjekt.
Forprosjektet anbefaler at det arbeides videre for å realisere kunnskapssporet.
Forprosjektet har synliggjort at Lillestrøm har et betydelig potensial for å utvikle et bibliotek som har en bred kunnskapsprofil og som kan fungere som et kunnskapsmessig nav i utviklingen av Lillestrøm som regionsenter.
Dette vil også ha en betydelig nasjonal interesse og overføringsverdi og ha stor betydning for bibliotekenes tilpasning til ny kommune- og regionstruktur.
Dette legger grunnlag for et hovedprosjekt hvor det nå vil være viktig å konkretisere et totalkonsept for kunnskapsbiblioteket Lillestrøm.

Arbeidet med hovedprosjektet vil ta utgangspunkt i hvordan Kunnskapsbiblioteket som del av et kulturelt kraftsenter kan styrke Lillestrøm som et kompetansemessig regionalt tyngdepunkt.

Problemstilling:
Konkretisering av totalkonseptet vil innebære at det utarbeides et samlet beslutningsgrunnlag som vil bestå av følgende avklaringer:
• Målgrupper
• Tjenester og tilbud/aktiviteter
• Samarbeid og partnerskap (ulike grensesnitt)
• Virksomhetside
• Nedslagsfelt
• Krav til fysisk løsning
• Kompetanseutvikling
• Videre arbeid og gjennomføring

Målgrupper:
Prosjektet vil i hovedtrekk arbeide med målgrupper innen lærings-, nærings- og kunnskapsmiljøer.

Tjenester og aktiviteter/innhold:
Prosjektet vil utvikle tilbud og tjenester som bygger opp under kunnskapsbibliotekets virksomhetside. Tjenesteutviklingen vil ta utgangspunkt i kunnskapsperspektivet og hvordan biblioteket kan bidra til å utvikles som en sentral samfunnsaktør og tygndepunkt.

Samarbeid og partnerskap (ulike grensesnitt):
Prosjektet vil vurdere samspillet mellom kunnskap, kultur og byutvikling og hvorledes kunnskapsbiblioteket i Lillestrøm kan bidra til å styrke bibliotektilbudet. Kunnskapsbiblioteket skal i egenskap av regionbibliotek også vurdere hvilken rolle biblioteket skal ivareta mot en ny region, jfr. stortingsmelding nr. 22 Nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og oppgaver (2015-2016).
Dette prosjektet vil jobbe ut samarbeidsmodeller med tanke på et framtidig “Kunnskapsbibliotek” i Lillestrøm. Resultatene skal bidra til å realisere folkebibliotekenes samfunnsoppdrag der bibliotekenes formidlingsoppgaver og rollen som kultur- og kunnskapsarena framheves (formålsparagrafen i Lov om folkebibliotek av 1985 med revidert virkning fra januar 2014) og Kunnskapsbiblioteket Lillestrøm. Det baseres på innhold og tjenester for livslang læring sett i et bredt perspektiv. Det innebærer også sammenkobling av kunnskap, kultur, inkludering, hverdagsintegrering og demokratiutvikling til beste for samfunnutviklingen.

I arbeidet med partnerskapsutvikling vil organiseringen, rolleavklaring være sentrale områder.

Virksomhetsidé:
Kunnskapsbiblioteket Lillestrøm har som hovedfokus det «kunnskapskulturelle» i tjenestene. Dette støtter opp under helheten i bibliotekstrategien «På vei til det nye biblioteket» (2015), der læring og kunnskap er prioritert høyt og er innenfor de nasjonale prioriterte områdene som, digitalisering (Digital agenda, St. meld. (27 2016-2016), hverdagsintegrering, (Integreringsmeldingen, St. meld. 30 (2015-2016)) og folkehelse (Folkehelsemeldingen (St. meld. 19, 2015-2016)).

Nedslagsfelt:
Prosjektet vil i første omgang være et lokalt og regionalt kraftsenter, men det vil også bli arbeidet for å være sentralt i bibliotekutvikling innen kunnskap og kultur på nasjonalt nivå.

Krav til fysisk løsning:
Hovedprosjektet skal arbeide videre med kriteriene for fysiske løsninger som er skissert i forprosjektet for kunnskapsbiblioteket i Lillestrøm. Dette vil være kriterier som danner grunnlag for politisk beslutning for videre plankonkurranseprogram.
Det legges til grunn at Kunnskapsbiblioteket skal lokaliseres i Kulturkvartalene og inngå som et kulturelt fyrtårn sammen med Akershus kunstsenter, Lillestrøm kultursenter, evt. Museene i Akershus (MiA) og kommunens satsing på ungdomskultur. Samtidig er det besluttet en arkitekttegnet bypark (ark. Haugen & Zohaa) i samspillet mellom byggene slik at biblioteket vil utgjøre en sentral part i denne utviklingen. I dette perspektivet vil man se hvordan man kan integrere næringsutvikling, herunder kulturnæringer. Tjenestene vil bygge opp under visjonen om Kunnskapsbyen Lillestrøm.

Kompetanseutvikling:
Et sentralt område i prosjektet vil være å kartlegge, analysere og vurdere behovet for kompetanseutvikling i egen organisasjon. Det vil også være behov for å vurdere egen organisasjons kompetanse og kompetansen i mulige samarbeidspartnere.

Videre arbeid og gjennomføring:
Hovedprosjektet skal legge grunnlag for en endelig beslutning, herunder budsjettvedtak om realisering av nytt Kunnskapsbibliotek i Lillestrøm.
Ulike finansieringsmodeller vil omfatte bygg og drift.

ORGANISERING
Det etableres en administrativ styringsgruppe med kommunaldirektør for kultur, avdelingssjef for allmenn kultur, biblioteksjef og fagsjef fra eiendomsavdelingen i Skedsmo kommune.
Prosjektgruppe med representanter fra biblioteket. Det trekkes inn andre sentrale aktører og ressurspersoner ved behov.
Det etableres referansegrupper for å ivareta brukermedvirkning i prosjektutviklingen, referansegruppene vil bli gjennomført både i etablering fokusgrupper og etablering av referansegrupper som vil gi innspill og delta i utvikling av prosjektets innhold. Det vil spesielt bli fokusgrupper rettet mot særskilte brukergrupper som barn og unge, studenter, personer med innvandrerbakgrunn. I tillegg vil det bli etablert brukergrupper med representanter fra høgskole, næringslivet, herunder kulturnæringer, sentrale samfunnsaktører som kan bidra til å gi prosjektet bredde og forankring både inn mot kunnskap-, samfunns- og kulturmiljøet.
Det legges til grunn et tett samarbeid med Akershus fylkesbibliotek, Høgskolen i Oslo og Akershus og bibliotekene i regionen.
Ansvarlig for gjennomføring av prosjektet er biblioteksjef i Skedsmo kommune.
Prosjektets politiske forankring: Hovedutvalg for kultur, miljø og landbruk (faglig). Kommunestyre i Skedsmo (strategisk og økonomisk).

METODER
Når det gjelder bruk av metoder i prosjektet har man som hovedløp å benytte seg av metoder som fokusgrupper, intervjuer og dialogmøter.
Det vil ogå bli vurdert behovet for ytterligere kartlegginger i prosjektet.
Spesielt vil prosjektet vurdere innbyggernes behov og at tjenestetilbud skal tilpasses innbyggernes behov. Her vil man vurdere publikumsutvikling som metode, jfr. http://norskpublikumsutvikling.no.
Det vil også i løpet av prosjektperioden bli vurdert utprøving av piloter.

KOMMUNIKASJONS- OG MARKEDSFØRINGSSTRATEGI
Det skal utarbeides en strategi for kommunikasjon og markedsføring for biblioteket i løpet av våren 2017.
Det legges opp til å benytte både sosiale medier og samarbeide med lokale medier, som Romerikes blad.
I tillegg vil biblioteket benytte kanaler som for eksempel:
– Fagtidsskrifter innen bibliotek-, utdanningssektoren
– Nettsiden http://bibliotekrom.no/ og http://bibliotekrom.no/skedsmo – postlista: biblioteknorge@nb.no
– blogg, Facebook, Instagram
– seminar, konferanser
– Møter med bibliotekene på Nedre Romerike (BNR-samarbeidet) og nettverksmøter i Oslo og Akershus.

OVERFØRINGSVERDI
Kunnskapsbiblioteket i Lillestrøm kan bli en modell for regionale biblioteksenter i samspillet mellom kunnskap, kultur og samfunnsutvikling. Arbeidet med dette biblioteket kan utvikle metoder og samarbeid som andre kommuner/fylker kan dra nytte av i arbeidet med nye regioner og kommuner.

Forøvrig vises det til vedlagte prosjektbeskrivelse.