Juniorakademiet

Type:Utviklingsmidler
Prosjekteier:Vestre Toten bibliotek
Prosjektkategori:Innsatsområder: Biblioteket som møteplass, Nye formidlingsmetoder
Samlet støtte:200 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Avsluttet
Tidsperiode:2015

Søknad

Rapporter

Andre filressurser

Mål

Formål: Vestre Toten folkebibliotek skal være en viktig møteplass for kunnskapsformidling for barn og øke barns kunnskapsglede.

Hovedmål:
– gi barn en egen uavhengig møteplass for kunnskapsglede
– etablere en sterkere bevissthet hos befolkningen og eierne om biblioteket som møteplass for kunnskapsformidling og -glede
– bidra til kommunens og regionens attraktivitet, identitet og omdømme
– etablere biblioteket som en attraktiv samarbeidspart for privat næringsliv og institusjoner for høyere utdanning
– dele erfaringene fra prosjektet på en god og hensiktsmessig måte
– etablere Juniorakademiet som et fast tilbud til barn

Beskrivelse

BAKGRUNN

Vestre Toten folkebibliotek fikk i 2014 innvilget 75000 kroner fra Nasjonalbiblioteket til forprosjektet Juniorakademiet. Vi er fortsatt i forprosjekt ut 2014. Allikevel har vi kommet langt nok og samlet nok erfaring til å ta beslutningen om å gjennomføre Juniorakademiet som hovedprosjekt.

Vi har gjort oss mange erfaringer gjennom forprosjektet. Formål og retning står fast, men hovedmålene er konkretisert og spisset. Det er også mye klarere for oss hvor vi møter de største utfordringene og hvor de kritiske suksessfaktorene ligger. Denne kunnskapen vil vi nå ta opp i hovedprosjektet.

Møteplass for kunnskapsformidling

Vestre Toten folkebibliotek har i mange år jobbet bevisst og målrettet med å spre leseglede til barn gjennom skjønnlitteratur. Det skal vi fortsette med, men vi ønsker også å fokusere tydeligere på at biblioteket har andre kjerneoppgaver. Vi vil at biblioteket skal være en viktig møteplass for kunnskapsformidling for barn og øke barns kunnskapsglede. Juniorakademiet er et helt nytt formidlingskonsept og vår hovedsatsing for å oppfylle dette formålet. Kulturutredningen 2014 (NOU 2013: 4) slår fast at biblioteket er en møteplass og formidlingsarena også for kunnskap: ”(…) kjerneoppgaven folkebibliotekene har som kulturell og kompetansegivende møteplass og kunnskaps- og kulturformidler til hele befolkningen.” Formålsparagrafen i bibliotekloven sier også at bibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Med Juniorakademiet bidrar vi til å oppfylle dette formålet på en nyskapende og framtidsrettet måte.

Forankring

For at biblioteket i praksis skal fungere som en attraktiv møteplass for kunnskapsglede, må vi lykkes i å etablere en tydeligere bevissthet i befolkningen og hos eierne våre om denne rollen.

Både administrativ ledelse og politikere i kommunen har mottatt Juniorakademiet med begeistring. Vestre Toten kommunes planprogram for 2012-2023 har attraktivitet og vekstkraft som prioritert fokusområde og sier: ”[kommunen skal] bygge opp under omdømme og attraktivitet ved å støtte et aktivt, kompetent og inkluderende kulturliv”. Juniorakademiet viser hvordan biblioteket aktivt kan bidra til overordnede kommunale målsettinger.

Juniorakademiet er dypt forankret i lokalsamfunnet i Vestre Toten. I kommunesenteret Raufoss ligger en av innlandets største næringsklynger og fremste kompetansemiljøer som bibliotekets nærmeste nabo. Kunnskap og innovasjon er en viktig del av den kommunale og regionale identiteten. Vestre Toten kommune, og regionen for øvrig, har en befolkning med lavt utdanningsnivå, samtidig som næringslivet i regionen har et enormt behov for høyt utdannet arbeidskraft.

Denne situasjonen har resultert i klare målsettinger om attraksjonsutvikling og omdømmebygging både i kommunale og regionale strategidokument. Strategisk plan for Gjøvikregionen 2012-2015 slår fast at: ”Sosiale møteplasser og sentra vil være avgjørende faktorer for om bostedet sees som attraktivt” I denne sammenhengen nevnes Vestre Toten folkebiblioteks samarbeidsparter i dette prosjektet, Norwegian Centres of Expertise (NCE) Raufoss og Høgskolen på Gjøvik, særskilt som utviklingsmotorer.

Bibliotekplan for Gjøvikregionen 2013-2017 er politisk vedtatt i Vestre Toten kommune og har som satsningsområde 1: «Bidra til å styrke Gjøvikregionens attraksjonsutvikling og omdømmearbeid»

Biblioteket som attraktiv samarbeidspart

I dagens anstrengte kommuneøkonomi er det viktig for biblioteket å se seg om etter samarbeidsparter som kan bidra til å realisere tilbud som ellers ville bli vanskelig å gjennomføre.

I forbindelse med Juniorakademiet har vi innledet et samarbeid med næringsoverbygningen NCE Raufoss og Høgskolen på Gjøvik. I hovedprosjektet vil vi, gjennom dette samarbeidet, etablere biblioteket som en attraktiv samarbeidspart for privat næringsliv og institusjoner for høyere utdanning også på lang sikt. Vi vil også vise tydeligere at biblioteket kan være en viktig drivkraft for regionens attraktivitet, identitet og omdømme.

Erfaringsdeling

Ikke bare politikere og publikum, men også andre bibliotek synes Juniorakademiet er et spennende prosjekt. Vi har allerede i forprosjektet blitt kontaktet av andre bibliotek og vil gjerne dele våre erfaringer. Vestre Toten folkebibliotek er et forholdsvis lite bibliotek med 4,4 årsverk. Dette gjør vår erfaring og kunnskapsdeling relevant for mange bibliotek i Norge.

GJENNOMFØRING

Erfaringer fra forprosjektet

Vestre Toten folkebibliotek skal være en møteplass for kunnskap og spre kunnskapsglede til barn. Det finnes ingen andre tilbud på Østlandet som lar barn få høre internasjonalt anerkjente forskere fortelle om det de forsker på. Erfaringer fra forprosjektet tilsier at vi har et enormt potensiale her. Vi har i skrivende stund gjennomført åpningsforelesningen. Der deltok 155 barn på forelesningen ”Bitte små og veldig raske partikler” med professor Are Strandlie fra Høgskolen på Gjøvik. Dette sier noe om at Juniorakademiet dekker et behov som er mye større enn vi i utgangspunktet tok høyde for i forprosjektet og er et tilbud målgruppen verdsetter. Samtidig skaper det noen utfordringer.

Gjennom hovedprosjektet må vi etablere svært gode rutiner for å kunne gjennomføre Juniorakademiet i driftsfase med bibliotekets knappe ressurser. Vestre Toten folkebibliotek er lokalisert i kommunens kulturhus. Juniorakademiet må også samordnes med andre tilbud i kulturhuset i og med at vi i praksis bruker hele bygget inkludert hovedsal til forelesningene. På denne måten får Juniorakademiet kapasitet til å ta imot 400 barn. Samtidig vil vi også vise fram det fysiske biblioteklokalet som kunnskapsarena.

Hovedprosjektet skal finne ut hvordan vi kan utnytte koblingen kulturhus, Juniorakademi og bibliotek på en best mulig måte. Et av tiltakene vil bli å opprette en egen Juniorakademiet mediesamling på biblioteket. Denne samlingen skal knyttes til Juniorakademiet sin hjemmeside slik at barn som melder seg på forelesning automatisk får beskjed om hvilke medier de kan låne på biblioteket som er relevante for valgte forelesningstema.

Samarbeidsparter

Et av våre hovedmål er å: «etablere biblioteket som en attraktiv samarbeidspart for privat næringsliv og institusjoner for høyere utdanning». Vi har stor tro på at fokuset på kunnskapsformidling og kunnskapsglede bidrar til å gjøre oss mer attraktive samarbeidsparter for kompetanseintensivt næringsliv og utdanningsinstitusjoner.

I forprosjektet har vi erfart at den aller største utfordringen for oss ligger i dette samarbeidet. Ettersom dette også er en kritisk suksessfaktor for prosjektet, kommer vi til å bruke vesentlige ressurser i hovedprosjektet for å tilegne oss relevant kunnskap. Vi må skaffe oss kompetanse på offentlig – privat samarbeid generelt og formalisering av slike samarbeid. Forpliktende samarbeidsavtaler må på plass i prosjektperioden for å sikre stabil drift av Juniorakademiet fra 2016.

I tillegg trenger vi kompetanse for å kunne vurdere alle aspekter ved å eventuelt utvide samarbeidet til et sponsorsamarbeid i framtiden. Oppland fylkesbibliotek inviterte i august bibliotek i fylket til å melde interesse for prosjektet «Sponsing og sponsorsamarbeid i bibliotek» som det også blir søkt prosjektmidler til fra Nasjonalbiblioteket i høst. Vi har vært med i ressursgruppen som har utarbeidet prosjektets formålsstruktur. Dersom prosjektet blir en realitet vil vi være med i prosjektgruppen.

Profesjonalitet og formidling

Vi mener at det fra første stund er viktig å kommunisere profesjonelt i alle sammenhenger, både faglig, visuelt, språklig og teknisk. Vi har kommet langt med dette i forprosjektet. Den grafiske profilen er klar. Nettsiden er operativ (www.juniorakademiet.no). Vi ønsker imidlertid å videreutvikle denne både når det gjelder funksjonalitet og innhold. Det gjenstår også implementering av grafisk profil på nye områder, blant annet Juniorakademiet mediesamling. Den grafiske profilen er utarbeidet av Profilhuset (www.profilgrafisk.no)

Mange av foreleserne ved Juniorakademiet er anerkjente forskere av internasjonal kvalitet. Disse har tidligere aldri formidlet forskningen sin til så små barn. Vi mener derfor at disse forelesningene bør gjøres tilgjengelige for alle barn i landet via egnede medier. For eksempel live streaming, på YouTube og på Juniorakademiets egne sider.

Regionalt fokus

Gjennom Juniorakademiet skal vi samarbeide med institusjoner og bedrifter både i egen kommune og nabokommuner. Vi kommuniserer også tydelig at Juniorakademiet er et tilbud til alle barn, ikke bare de som bor i Vestre Toten. Vi ønsker at Juniorakademiet skal styrke bibliotekets regionale fokus. Vi vil derfor jobbe for å forankre Juniorakademiet i Regionrådet for Gjøvikregionen. Juniorakademiet er det eneste tilbudet i sitt slag på Østlandet og har derfor nyhetsverdi langt ut over kommunens grenser.

Kunnskapsoverføring

Vi ser for oss at Juniorakademiets nettside er et fint utgangspunkt for erfaringsutveksling. Denne skal utvides slik at vi kan dele formålsstruktur, framdriftsplan, prosjektplan, prosjektsøknader og prosjektrapporter med andre som har lyst til å starte et lignende tilbud. Vi ser også for oss at erfaringene fra samarbeid med privat næringsliv vil være interessante for andre bibliotek.

Videreføring

Juniorakademiet skal videreføres i ordinær drift etter prosjektperioden. Tilbudet skal da finansieres av Vestre Toten folkebibliotek og tilbudets samarbeidsparter i fellesskap.

Vi ser for oss at Juniorakademiet også vil bli en plattform for å utvide bibliotekets samarbeid med privat næringsliv og andre institusjoner samtidig som det gir biblioteket en bredere regional forankring.