Integrering – hvilken vei?

Type:Utviklingsmidler
Prosjekteier:Nordland fylkesbibliotek
Prosjektkategori:Innsatsområder: Mangfold og inkludering, Utvikling av nye bibliotektjenester
Samlet støtte:200 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Avsluttet
Tidsperiode:2017, 2018, 2019, 2020

Søknad

Mål

Skape, samle og dele kunnskap om integrering som er viktig for bibliotekene som integreringsaktører. Flerkulturelle personer har kompetanse og erfaringer. Ved at de bidrar med innhold til aktiviteter i biblioteket gir det positiv effekt for den som bidrar, andre bibliotekbrukere og i siste instans lokalsamfunnet. Vi ønsker å skape bevissthet om flerspråklige som ressurspersoner. I dag blir det meste av integrering tilrettelagt for, og ikke av, de flerspråklige.

Beskrivelse

Hverdagsintegrering skjer begge veier: Vi som samfunn påvirkes av flerkulturelle på samme måte som de flerkulturelle påvirkes av det norske samfunnet.

I prosjektet tenker vi på flerkulturelle/flerspråklige som mennesker som har bakgrunn som flyktninger, asylsøkere og ektefelleinnvandrere. Flerkulturelle kjennetegnes blant annet av at de har svak lokal tilknytning. For vellykket tilknytning er det viktig at de får et nettverk og trekkes med i lokalt samfunnsliv.

Flerkulturelle sitter på skjult kunnskap og kompetanse. Det kan være viktig for den enkelte å få bruke sin kunnskap og sine talent i det norske samfunnet via det lokale bibliotek. Dette er positivt for selvbilde og trivsel for den enkelte. Sosialt sett lar det også den enkelte flerspråklige vise fram egen kompetanse for mulige arbeidsgivere og ta del i andre sosiale nettverk.

Prosjektet tar utgangspunkt i hverdagsintegrering i bibliotek der de flerspråklige selv aktivt eier og bidrar med innhold og gjennomføring av arrangement. Dermed styrkes samfunnet med kunnskap og opplevelser.

Prosjektet vil starte med å lage en oversikt på hvilke tjenester folkebibliotek i Nordland yter til flerspråklige bibliotekbrukere pr i dag.

Vi har etablert intensjonsavtale med Narvik og Dønna bibliotek om samarbeid i prosjektet. I tillegg vil vi identifisere og trekke inn tre andre bibliotek ut fra resultat av kartleggingen.

Videre vil vi i de fem folkebibliotekene gjennomføre samtaler med et utvalg flerkulturelle bibliotekbrukere. Dette skjer i samarbeid med den enkelte biblioteksjef. Formålet med disse samtalene er å kartlegge behov hos den enkelte flerkulturelle bibliotekbruker. Med det ønsker vi å avdekke hvilke tiltak som fungerer i henhold til integrering via biblioteket, hvilke som ikke fungerer og hva som eventuelt mangler. Dette vil gi oss et bilde av et variert Nordland som er nyttig for å kunne overføre erfaringer i ettertid. Vi ønsker å identifisere hva de kan bidra med av egne erfaringer til aktivitet i biblioteket. Disse aktivitetene vil utkrystallisere seg i intervjuene. Aktivitetene kan være av faglig eller kulturell karakter.

Deretter legges det opp til cirka 15 arrangement i disse bibliotekene. Disse skal utføres av de flerkulturelle selv. Vi vil bruke aktivitetene til å høste erfaringer. Vi vil bearbeide erfaringene fra kartlegginger, intervjuer og aktiviteter med tanke på erfaringsoverføring til bibliotekene. Dette vil skje via artikkel, foredrag og publisering av beste praksis av hverdagsintegrering i bibliotek.

Prosjektet er relatert til Nordland fylkeskommunes Tilflyttingsprosjekt, som har til formål å skaffe kompetanse og arbeidskraft til fylket. Fylkesbiblioteket arbeider med integrering på generell basis. Dette er fundert flere steder i Regional plan for bibliotek for Nordland, blant annet i strategi 3.2 «Styrke flerspråklige bibliotektjenester». Vi vil derfor uavhengig av dette prosjektet etablere et faglig nettverk for bibliotekansatte som arbeider med integrering og flerspråklige brukere. Nettverket vil naturlig nok bli brukt i dette prosjektet.

Fylkesbiblioteket leder prosjektet og vil bruke cirka 20% stilling ved gjennomføring.

For å kvalitetssikre resultatene fra prosjektet, trekker vi inn ekstern kompetanse til datainnsamling, metodebruk og pedagogisk formidling.