Hvordan lykkes med partnerskap?

Type:Utviklingsmidler
Prosjekteier:Kristiansand bibliotek
Prosjektkategori:Forprosjekt
Samlet støtte:190 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Avsluttet
Tidsperiode:2018, 2019

Søknad

Mål

Målet med forprosjektet er å kartlegge og analysere relevante strategier for å få det beste ut av samlokaliseringen og samarbeidet mellom Kristiansand Kunsthall og Kristiansand folkebibliotek. Kristiansand Kunsthall og Kristiansand folkebibliotek tok fellesbenevnelsen Kunsten og Litteraturens hus i bruk høsten 2017. Men hva er egentlig Kunsten og Litteraturens hus, og hvordan får vi det optimale ut av partnerskapet? Prosjektet skal munne ut i en søknad om prosjektmidler der de strategiene som optimaliserer begge institusjonene skal testet ut. Man skal finne ut hvordan institusjonene sammen kan bli noe mer enn et godt bibliotek og en god kunsthall, og få fram gevinsten ved hva de kan skape sammen, til glede for alle innbyggerne i Kristiansand.
Dette arbeidet skal kartlegge og belyse utfordringer og styrker ved et likeverdig partnerskap, og skape modeller og kunnskap som også vil være relevant for andre bibliotek som har partnerskapsavtaler eller som ønsker å inngå slike.

Beskrivelse

Revidert samarbeidsavtale mellom Kunsthallen og Kristiansand folkebibliotek ble vedtatt politisk høsten 2017. En større ombygging av hovedbiblioteket ble gjennomført i 2017. Samme år ble også deler av Kunsthallen bygget om etter å ha mottatt støtte fra KORO.
Prosjektet skal ta utgangspunkt i revidert samarbeidsavtalen og de samarbeidsområdene som er beskrevet i avtalen. De nye lokalene blir også en viktig premiss for samarbeidet videre.
Forprosjektet skal belyse sentrale problemstillinger og enten nyttiggjøre seg eksisterende kartlegging, eller når det er nødvendig, foreta nye kartlegginger for å få fram et godt grunnlag for analysene. Kristiansand folkebibliotek og Kristiansand Kunsthall har vært i kontakt med Agderforskning, ved forsker Emma Lind og forsker Cecilie Andersen, som har sagt seg villig til å bidra i dette arbeidet, enten en av de eller begge to i samarbeid. Vi har ikke valgt Agderforskning utelukkende fordi de befinner seg i vårt nærområde, men også fordi de forsker på denne type problemstillinger relatert til kulturliv. Forskningsformen vi ønsker å benytte oss av heter Aksjonsforskning, der Agderforskning blir samtalepartner/sparring partner for de to institusjonene. Fast møtestruktur, framdriftsplaner med sjekkpunkter, analysearbeid og studietur(er) skal inngå i prosjektet. Vi ønsker å se nærmere på samarbeidet mellom Trondheim folkebibliotek og Trondheim Kunsthall, som har samme type samlokalisering som i Kristiansand. Vi ønsker også å undersøke om det kan være andre institusjoner i Norden vi bør besøke, og foreta besøk om ønskelig. Prosjektet skal bli godt dokumentert, slik at erfaringsoverføring blir sikret. Vi ønsker å engasjere en prosjektleder nettopp for å sikre god dokumentasjon og framdrift i prosjektet.