Henrik Ibsen og Skien.

Type:Utviklingsmidler
Prosjekteier:Skien bibliotek
Prosjektkategori:Innsatsområder: Digitale tjenester
Samlet støtte:230 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Avsluttet
Tidsperiode:2014, 2015

Søknad

Mål

Vi ønsker å samle og dokumentere primærkilder som kan kaste lys over Henrik Ibsens tid i Skien, og gjøre dem digitalt tilgjengelig. Med det vil vi styrke kildegrunnlaget og kildebelegget for historien om hans barndom og oppvekst. Dette er en viktig del av vår nasjonale kulturarv.
Arbeidet med databasen har pågått som del av ordinær drift ved Skien bibliotek over flere år, nå blir det igjen prosjektorganisert for å sikre komplettering av databasen og brukervennlige digitale løsninger.

Beskrivelse

Flere forfattere som har skrevet om Ibsens barndom og oppvekst i senere tid har pekt på alle ”hullene” i historien om Ibsens barndom i Skien. På grunn av dårlig tilgang til primærkildene, har tidligere kunnskap vært basert på sekundærkilder. Dermed er det nær sagt umulig å avsløre nøyaktig hva som er historiske kjensgjerninger og hva som er biografens fortolkning. Uten primærkildene arves feil-lesninger og misforståelser uavkortet fra biograf til biograf. Det kan også være vrient å vite om den opprinnelige kilden vet hva hun snakker om. Flere muntlige kilder fremstilles som eksperter på begivenheter som foregikk lenge før de selv ble født. Det har også vært en veldig uheldig tendens til at tilsynelatende historiske beskrivelser av Ibsens barndom snart sporer av i løse spekulasjoner over mulige modeller for hans senere diktning.
Arbeidet med kildebasen startet opp i 2006 i forbindelse med Ibsenåret, og teller per nå 280 poster. Det er gjort en stor kartleggingsjobb på kildematerialet som finnes fra museets og bibliotekets side. Ibsenforsker Jørgen Haave ved Telemark Museum arbeider nå med et større verk om Henrik Ibsens oppvekst og om familien han kom fra. Denne svært løst funderte fortellingen er anslaget i biografien til en av litteraturhistoriens giganter. Fortellingen er også strengt tatt det hele som binder geniet til barndomsbyen. Forskningsarbeidet har oppstått i møte med de innsamlede primærkildene, og medfører også at ukjente kilder dukker opp. Disse kildene vil bli lagt til databasen.
Fritt Ord har tidligere støttet prosjektet med kr. 100`.

Om kildegrunnlaget
Grunnet uheldige omstendigheter og arkivkulturen på 50- og 60-tallet har mange av kildene forsvunnet. Einar Østvedt, Skiens store Ibsen-kjenner på denne tiden, hadde fri tilgang til arkivet og lånte med seg dokumentene hjem. Etter hans død kom aldri kildene tilbake. På denne tiden var man ikke klar over hvor mange kilder som var i Østvedts eie, og mange dokumenter ble derfor spredt for alle vinder. Å etterspore disse kildene har derfor vært et stort detektivarbeid.
Noen kilder befinner seg på Fossum hovedgård, ved Telemark Museum og i Skien kommunearkiv samt Statsarkivet på Kongsberg. Andre er på Det Kongelige Bibliotek i København, ved Nasjonalbiblioteket i Oslo og Riksarkivet.
En annen stor kilde er aviser, tidsskrift og ukeblader. Her finnes det mange relevante opplysninger til Ibsen og Skien og om Skien på Ibsens tid. Blant annet om teaterlivet her i byen. Bratsbergs Amtstidende og Ugeblad for Skien og Omegn er viktige kilder til Ibsens samtid. De aller fleste anekdotiske kildene skriver seg også fra avisintervjuer, med Henrik, Hedvig eller Ole – eller flere av dem de vokste opp sammen med. Kildebasen kan naturlig nok ikke dekke all kontekstualiserende informasjon om Skien på Ibsens tid, men vi har nå komplett samling av alle de som forteller fra egne opplevelser med Henrik Ibsen i oppveksten.»

Mål og målgrupper
Kildebasen skal, gjennom henvisning til og gjengivelse av primærkilder, dokumentere alt materiale om ”Henrik Ibsen og Skien”. Det skal gjøres tilgjengelig og tilrettelegges for forskere, skoler og andre brukergrupper.
Denne kildebasen skal følge kravene som forskere setter for bruk av kilder. Det tilstrebes fullstendighet i dokumentasjonen så langt som virkeligheten tillater det. Den skal gis så stor brukervennlighet at den kan brukes så vel av tiendeklassinger som forskere. Kildebasen vil også være til nytte og bruk for teatre, bibliotek, museer, andre formidlingsinstitusjoner og interesserte.

Prosjektorganisering
Telemark Museum er ansvarlig for å lete opp/ kvalitetssikre og digitalisere kildene . Skien bibliotek vil ha ansvar for prosjektledelse, postene i databasen og alle sider ved publisering/ databaseutvikling.

Dette er metodikken for arbeidet til nå:
• Kartlegging og verifisering av primærkildene.
• Registrering av kildene. Analyse, lokalisering og tilgjengelighet.
• Fotografere/skanne dokumentene for gjengivelse i bildeformat.
• Transkribering av kildene der dette er nødvendig.
• Legge inn i databasen – som administreres av Skien bibliotek

Det gjenstår å vurdere og velge tekniske løsninger og brukergrensesnittet for databasen og komplettere postene.
Skien bibliotek bruker biblioteksystmet Bibliofil. Vi tenker oss en portal med et søkefelt som vil føre direkte til Ibsenbasen
http://www.skien.folkebibl.no/cgi-bin/websok-ibsen
Utformingen av portalen for øvrig er tenkt som en del av prosjektet.
Som en offentlig portal er universell utforming en selvfølge.
Vi vil også bruke åpen kildekode er det er mulig.