Helhetlig modell for bibliotekutvikling

Prosjekteier:Tønsberg bibliotek
Prosjektkategori:Innsatsområder, Nye samarbeidsformer og partnerskap
Samlet støtte:80 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Pågående
Tidsperiode:2019, 2020

Søknad

Mål

Utvikling av en modell for hvordan man utarbeider en bibliotekplan for en helhetlig utvikling av folkebibliotek i en ny kommunestruktur.

Beskrivelse

Tønsberg og Færder bibliotek har i en årrekke vært en interkommunal virksomhet med ett felles bibliotek for to samarbeidende kommuner. I løpet av kort tid endrer dette seg til også å omfatte to fysiske bibliotek, de tidligere hovedbibliotekene i nabokommunene, da Nøtterøy og Tjøme ble slått sammen til Færder fra 1.1.2018, og når Tønsberg og Re kommuner blir nye Tønsberg fra 1.1.2020. Ambisjonene om å beholde og utvikle alle de tre fysiske bibliotekene er store, men uklare. Det er fokus på det fysiske bygget og møteplassfunksjonen, men ikke i like stor grad på innhold og tjenesteproduksjon og kompetanse. Det er varslet at kommuneøkonomien blir meget anstrengt framover.

Det er behov for en helhetlig plan for utviklingen av den samlede folkebibliotekvirksomheten. Dette forutsetter en prosess som både involverer innbyggerne og beslutningstakerne. Innbyggermedvirkning er et uttalt mål i begge de nye kommunene. Planen bør adressere tema som profil på tjenestetilbudet tilpasset lokale behov, potensialet som ligger i digitalisering av tjenestene, og potensialet som ligger i nye samarbeidskonstellasjoner.

Hvordan lage en slik plan? Prosjektmidlene er tenkt brukt til å utvikle og beskrive en metode for dette, som kan ha overføringsverdi til andre kommuner som i tida framover kommer i samme situasjon, enten det dreier seg om interkommunalt samarbeid eller vanlig kommunesammenslåing. I de kommunene som hittil har slått seg sammen, har det vært mest fokus på organisatorisk samarbeid, integrering av interne prosesser og systemer, og mindre på det å gi beslutningstakerne et grunnlag for utvikling av tjenestetilbudet. I prosjektet beskrives prosessen underveis gjennom en åpen blogg.

NB! Søknadsskjemaet godtok ikke at søknaden ble merket som "Frie forsøk", da ble feltet for innsatsområde etterlyst. Jeg måtte derfor velge Innsatsområde, og hake av der. Det blir ikek direkte feil, men egentlig dreier dette seg om frie forsøk.