GUTTA LESER! over hele Drammen

Type:Utviklingsmidler
Prosjekteier:Drammen bibliotek
Prosjektkategori:Innsatsområder: Nye samarbeidsformer og partnerskap, Utvikling av nye bibliotektjenester
Samlet støtte:250 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Pågående
Tidsperiode:2023, 2024

Søknad

Lenker

Mål

Øke lesemotivasjonen og utvikle sosiale ferdigheter hos de svakeste leserne på mellomtrinnet for på sikt å bidra til økt deltagelse i samfunnet, utjevning av sosiale forskjeller og forebygge utenforskap.
Formalisere samarbeid mellom folkebibliotekene og skolene for å tverrfaglig jobbe mer effektivt og målrettet inn mot målgruppen både bibliotek og skoler strever med å møte på en god og effektiv måte.
Etablere skolebibliotekene og folkebibliotekene som en inkluderende møteplass for målgruppen, med trygge og kompetente voksne hvor de opplever mestring og anerkjennelse.
Prosjektet ønsker å videreutvikle og implementere leseklubben GUTTA LESER! til flere skoler i Drammen, med fokus på områder med utfordringer rundt levekår- og sosiale forskjeller.​ Vi opplever er stor interesse rundt konseptet blant kommunens øvrige skoler, og i andre kommuner som Asker, samt vekket interesse på politisk nivå lokalt. Prosjektet retter seg direkte mot FN’s bærekraftmål 4.5, 4.6 og 4.a, og 10.2 og 10.3.

Beskrivelse

DETTE ER GUTTA LESER!
Ved å gjøre bibliotekene om til en utvidet mestringsarena for skolen, vil det gi positiv effekt i klassemiljøet, men også for guttenes opplevelse av mestring og tilhørighet på individuelt nivå.
Med dette som hypotese ble GUTTA LESER! først etablert på Fjell sambibliotek som et samarbeidsprosjekt mellom Fjell barneskole og sambiblioteket (kombinert skolebibliotek og folkebibliotek) høsten 2022.

Initiativtager er Jørgen Gromstad, som har over 15 års erfaring som lærer før han tok stillingen som sambibliotekar. Drammen kommune og Fjell bibliotek er, så vidt vi vet, en av få i Norge til å innføre stillingen sambibliotekar i storby-sammenheng Rollen er et fifty / fifty «spleiselag» mellom Fjell skole og Fjell sambibliotek. Rollen har en fot på hvert sted, med formål å sikre godt tverrfaglig samarbeid mellom skole og bibliotek; og sørge for en helhetlig og systematisk innsats for leseferdigheter, men også leseglede, livsmestring og motivasjon for barna på Fjell.

Fjell er en multikulturell, sentrumsnær bydel i nye Drammen kommune, med sterkt samhold og yrende liv. Det er også en bydel med store levekårsutfordringer, sosiale forskjeller og gjennomgående stigmatisering av bydelens barn og ungdom. Ikke ulikt områder som f.eks. Ammerud i Groruddalen, eller Mortensrud i Søndre Nordstrand. Fjell skole har et gjennomført og sterkt fokus på lesing i alle fag, og satser dedikert på å implementere bruk av litteratur og skolebiblioteket i skolehverdagen. De opplever allikevel som mange andre skoler at det er utfordrende å få alle «opp og med», spesielt blant gutteleserne. Med bakgrunn dette situasjonsbildet og hypotesen presentert innledningsvis, ønsket Fjell sambibliotek derfor å forene folkebibliotekets og skolebibliotekets oppdrag om å stimulere og motivere til leseglede og lesemestring i nettopp GUTTA LESER!

GUTTA LESER! på Fjell er rigget som en timeplanfestet lesegruppe for noen få «heldig utvalgte», hvor det trenes på sosiale ferdigheter og opptrening av selvtillit like mye som leseferdigheter. Første gruppe fra Fjell skole består av åtte elever fra 6. trinn. De faglige kravene økes på skolen året før ungdomsskolen, samtidig vil nasjonale prøver i lesing på 5. trinn gi en pekepinn på aktuelle kandidater. Det overordnede målet for prosjektet er å gjennomføre et løft for de barna på mellomtrinnet som leser minst på fritiden, og som har dårligst lesekondis. Kriteriene for deltakelse i prosjektet er først og fremst lav leselyst/motivasjon. Forankring i skolens ledelse, hos foreldre og samarbeid med lærergruppa er en absolutt forutsetning for suksess. GUTTA LESER! er tenkt som et flerårig prosjekt med utskifting av gutta hvert skoleår, med fokus på mellomtrinnselevene på 5-6 trinn. Alle timer foregår på biblioteket. Selv om det er i en skoletime, SKAL elevene skal få oppleve et annet sted enn skolen. For mange av gutta er skolen en arena de forbinder med lite mestring. GUTTA LESER! skal derfor å la de oppleve biblioteket sitt i skolehverdagen, for nettopp å gi et (puste)rom som gir de mulighet til å kjenne på anerkjennelse og motivasjon.

GUTTA LESER! møter gutta med litteratur på deres egne premisser, noe som betyr utbredt bruk av tegneserier og grafiske romaner. Prosjektet har sterkt og gjennomgående fokus på elevmedvirkning til mye av innholdet i timene, men bøkene som leses er valgt av bibliotekarene. Et nøkkelelement i prosjektet er som nevn å legge til rette for opplevelsen av mestring og utvikling av eget selvbilde. Blant annet gjennom å trene opp guttas formidlingsevner. De holder selv bokpresentasjoner for egne medelever. Ved å styrke guttas selvfølelse ser vi at vi skaper vi motiverte og trygge lesere, som smitter sitt engasjement over på medelever i klassene. Dette fordrer at klubben ledes av trygge, pedagogiske og kompetente voksne som både kan formidle litteratur, men også skape psykologisk trygghet i gruppen, og skape gode relasjoner til gutta. Et avgjørende suksesskriterium for å lykkes med GUTTA LESER! over hele Drammen er derfor å få med oss engasjerte og motiverte bibliotekarer, skolebibliotekarer og lærere på laget.
Forankring i planverk
Prosjektet resonnerer godt med kommunens øvrige styringsmål, blant annet Temaplan for kultursektorens tjenester for utvikling av kunst- og kulturlivet i Drammen, men også oppvekst og læringsløp.
Den er tydelig på at bibliotekene i kommunen, i samarbeid med andre kommunale tjenester skal:
– Støtte, veilede og gi hjelp til barn, unge og familier.
-Sikre barnehager og skoler enkel tilgang til skolebibliotek/bibliotek.
– Barn og unge medvirker i utformingen av aktivitetstilbudet.
– Kunst- og kulturopplevelser brukes i helsefremmende aktivitet og forebyggende innsats.

Prosjektet spiller også på lag med Barnevernsreformen og LK 20 som er tydelig på at kommunens ressurser og fokus skal skifte fra vedtak til tidlig innsats og forebygging ved hjelp av lavterskel tilbud. GUTTA LESER! mener vi er et slikt tverrfaglig, lavterskel tilbud med kraft til å bidra til å vippe vektskåla i riktig retning for utsatte barn. Som Utdanningsdirektoratet selv sier i en kommentar til LK 20: «Ferdigheter i lesing, skriving og regning er viktige for den fremtidige læringen og mestringen til eleven. Disse ferdighetene er viktige senere i arbeids- og samfunnslivet. Dersom det ikke blir satt i verk tiltak tidlig i opplæringsløpet, blir forskjellene i læringsutbytte mellom elevene forsterket – og de blir større utover i opplæringsløpet.»

Hvordan rigges prosjektet?

-Høst 2023 – vår 2024
Skolen samarbeider med sitt lokale folkebibliotek om planlegging og implementering av konseptet.
3-4 skoler og bibliotek, inkludert Fjell sambibliotek som mentor for prosjektet.
-1 folkebibliotekar samarbeider med 1 skolebibliotekar / lærer om planlegging og gjennomføring av sin Gutta leser
-Modelleres på konsept fra Fjell sambibliotek og prosjektledes og koordineres av sambibliotekar på Fjell.
– En håndbok for GUTTA LESER! utarbeides i løpet av prosjektperioden og gjøres fritt tilgjengelig for interessenter.
-Hver gruppe har mulighet til å tilpasse sitt konsept noe lokalt, men suksesskriteriene skissert tidligere i søknaden skal opprettholdes.

Overføringsverdi
Dette prosjektet vil bidra til å gi skoler og biblioteker en «startpakke» for å jobbe med en målgruppe som er erfaringsmessig vanskelig å nå med tradisjonelle formidlingstilbud og leseopplæring. Konseptet Gutta leser! er enkelt overførbart til andre bibliotek og skoler ved å introdusere en verktøykasse med utprøvd metodikk, erfaring og innsikt i ulike teknikker innen formidling, relasjonsbygging, mestringsopplevelser og oppbygging av sosiale ferdigheter. En nøkkelfaktor er å gi lesegruppa et «eksklusivt» preg, hvor deltagerne skal få kjenne på det å av å være utvalgt, finne tilhørighet og felleskap. Til tross for følelsen av eksklusivitet er dette et lavterskel-tilbud målt i ressursbruk. Tid og personalressurser er minimale, suksessfaktoren til konseptet baserer seg i størst grad på engasjementet og interessen til den voksne som leder gruppen, og at forståelsen for hva konseptet egentlig innebærer er godt forankret hos gruppeleder, men også i skoleledelsen.
Helt konkret så vil prosjektet produsere en Håndbok for etablering av Gutta leser. I tillegg til å gi en steg for steg veiledning til etablering og av lesegruppa, vil den og inneholde en grafisk profil med elementer for lett implementering hos bibliotek som ønsker å teste ut modellen.