GRANITOL vol. 2

Prosjekteier:Innlandet fylkesbibliotek
Prosjektkategori:Fritt forsøk
Samlet støtte:100 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Avsluttet
Tidsperiode:2019

Søknad

Mål

FORMÅL:
Formålet med GRANITOL vol. 2 - bibliotekfestivalen 2019, er å arrangere en annerledes og nyskapende konferanse for bibliotekansatte og andre med interesse for bibliotekutvikling i hele Norge.

HOVEDMÅL:
Deltakerne på GRANITOL vol. 2 har fått nye ideer og et engasjement for å videreutvikle bibliotek sitt.

DELMÅL:
• Festivalen skal gi inspirasjon og kompetanse.
• Festivalen skal være en møteplass for bibliotekansatte som ønsker gi sine innbyggere det beste og mest relevante bibliotektilbudet.
• Festivalen skal gi deltakerne foredragsholdere av ypperste kvalitet og med de mest innovative ideene.

Beskrivelse

BAKGRUNN
I januar 2016 arrangerte fylkesbibliotekene i Oppland og Hedmark, i samarbeid med Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag bibliotekfestivalen GRANITOL. Ønsket var å arrangere en annerledes og nyskapende nordisk bibliotekkonferanse, hvor hovedmålet var å gi deltakerne nye ideer og et engasjement for å videreutvikle bibliotek sitt. Stikkord for GRANITOL i 2016 var SKAPE, UTVIKLE, INVOLVERE. Festivalen hadde faglig interessante foredrag, var nyskapende og bidro til en sosial møteplass med konserter på kvelden med musikere tilknyttet bibliotekmiljøet.

Hovedtaler i 2016 var Scott Bonner fra Ferguson Library i USA. Foredraget på GRANITOL var Bonners første utenfor USA. Senere har han blant annet vært trekkplaster på CILIP Conference i Storbritannia. Vi hadde også representanter for noen av de mest spennende og innovative bibliotekene i Norden på programmet (program fra 2016 er vedlagt søknaden). Litt av suksessen, mener vi, var at vi fikk foredragsholderne til å være med på hele festivalen slik at deltakerne fikk mulighet til å bli kjent med dem i en uformell atmosfære på kveldstid.

Tilbakemeldinger vi fikk underveis, og i evalueringen etter GRANITOL var at dette var den beste bibliotekkonferansen de hadde vært på, og at de fikk inspirasjon og ideer til å sette i gang utvikling og prosjekter i eget bibliotek. Enkelte bibliotek hadde også meldt på alle ansatte til GRANITOL, og brukte konferansen som en kick-off for større utviklingsprosjekter.

GRANITOL 2016 ble blant annet støttet av Nasjonalbiblioteket gjennom prosjektmidler vi fikk omdisponere og bruke på festivalen.

PROSJEKTBESKRIVELSE
I januar 2019 arrangerer Oppland fylkesbibliotek i samarbeid med Hedmark "Bibliotekfestivalen GRANITOL vol. 2". Vi har valgt oss arbeidstittelen "Relevance revisited", som spiller på det vi skal ha fokus på i vol. 2: bibliotekenes relevans for innbyggerne i lokalsamfunnet og for studenter og ansatte på videregående skoler, universiteter og høyskoler. Vi vil arrangere en festival over samme lest som i 2016, men med enda større fokus på deltakelse og aktivisering av deltakerne.

GRANITOL vol. 2 skal arrangeres på Quality Strand hotell på Gjøvik fra 30. januar - 1. februar 2019, som i tillegg til å være et hotell er samlokalisert med Gjøvik kulturhus med scener og konsertlokaler. I 2016 hadde vi ca 140 deltakere per dag, i 2019 satser vi på 175.

GRANITOL er ment som en møteplass for bibliotekansatte fra hele landet. Ved å arrangere en festival skaper vi rom for de uformelle møtene, som kan være gnisten til nye samarbeid og nye ideer. Vi ønsker at folk skal komme i snakk med kollegaer de ikke har møtt tidligere. På konferanser blir man ofte sittende sammen med de man allerede kjenner, og over middag blir man som regel bare sittende og snakke med et par av de man sitter ved siden av. Sjansen for å knytte nye nettverk er liten. Med en festival, hvor atmosfæren er litt løsere og man legger mer opp til mingling og sosialt samvær, tror vi det også er lettere å komme i kontakt med nye mennesker. Litt av suksessen i 2016, var at foredragsholderne var med på hele festivalen. Det gav deltakerne mulighet til å slå av en prat med dem under konsertene på kvelden og i mingleområdene.

GRANITOL skal gi deltakerne foredragsholdere av ypperste kvalitet, og med de mest innovative ideene. Planleggingen av festivalen er ennå bare i startgropen, men vi har allikevel en skisse for temaene vi ønsker å fylle dagene med.

FORELØPIG SKISSE FOR PROGRAM

Onsdag 30. januar
TEMA: RELEVANCE REVISITED
Denne dagen skal være en litt klassisk konferansedag med foredrag knyttet mot temaet "Relevance Revisited". Foredragene skal være like aktuelle for folkebibliotekansatte, som for fagbibliotekansatte.

Torsdag 31. januar
TEMA: TJENESTEDESIGN
Vi skal bruke en hel dag på workshop hvor deltakerne får både en grundig innføring i hva tjenestedesign er, og øvelse i å bruke metodikken. Får å være relevante for lokalsamfunnet må biblioteket vite hva brukerne har behov for, og hvilke tjenester de ønsker og trenger. På workshopen vil deltakerne bruke mer av seg selv og delta aktivt. Vi tror dette vil gi et større utbytte enn ved å passivt høre på foredrag om temaet.

Fredag 1. februar
TEMA: BRUKEROPPLEVELSEN
Den siste dagen av konferansen vil vi ha fokuset på selve brukeropplevelsen. Vi ønsker å heve blikket litt utenfor biblioteksektoren og hente inspirasjon utenfra. Hvordan har andre organisasjoner og tjenestetilbydere løst utfordringer knyttet til brukeropplevelsen? Hvordan kan vi sikre at de besøkende, enten fysisk eller digitalt får en best mulig opplevelse av besøket sitt?

I likhet med GRANITOL 2016, planlegger vi også å arrangere denne delen av konferansen som en utflukt.

SAMARBEID
Vi har tatt kontakt med bibliotekene ved Høgskolen i Innlandet og NTNU Gjøvik for se på muligheter for å samarbeide om GRANITOL vol. 2. Det er avtalt møter med disse i uke 9. Dette er to sterke bibliotekmiljøer i Innlandet som vi mener det er viktig å ha kontakt med i planleggingen av festivalen.

UNDERSKUDDSGARANTI
Oppland fylkesbibliotek stiller med prosjektledelse og kr. 200 000 i underskuddsgaranti som egenandel. I tillegg kommer eventuelle andre prosjektmidler og deltakeravgift.