Geoteket-Nytt Bibliotek og geologisenter

Type:Utviklingsmidler
Prosjekteier:Asker bibliotek
Prosjektkategori:Innsatsområder: Biblioteket som læringsarena, Biblioteket som møteplass, Nye formidlingsmetoder
Samlet støtte:1 000 000
Antall tildelingsår:2-årig
Status:Avsluttet
Tidsperiode:2015, 2016, 2017

Søknad

Rapporter

Lenker

Andre filressurser

Tilleggsinformasjon

  • Prosjektet Geoteket resulteret bl.a. i Geologisenteret Trilobox, en del av Slemmestad bibliotek, som nå er en del av Askerbibliotekene. Pga. ombygging i Slemmestad sentrum er Trilobox midlertidig stengt.

    Publisert: 23. november 2020

Mål

Målet for prosjektet er å utvikle et nyskapende bibliotektilbud i Slemmestad i skjæringspunktet mellom folkebibliotek, geologisenter, sementmuseum og læringssenter. Prosjektet skal utvikle nye metoder og nytt innhold for formidling og læringsarenautvikling. Prosjektet skal spesielt undersøke handlingsrommet for å integrere bibliotek, museum- og utstillingsfunksjonene med spesielt fokus på læring og publikumsutvikling.

Beskrivelse

Geoteket er et prosjekt som skal utvikle morgendagens bibliotek med fokus på læring og tett samarbeid/interaksjon med museum, arkiv og FoU.
Røyken kommune har gjort vedtak om å bygge nytt bibliotek og geologisenter i Slemmestad, og har satt av milder i 2015 og 2016 til prosjektering av bygget med tanke på ferdigstillelse i 2018.
Det etableres nå et utviklingsprosjekt for å sikre en integrert innholdsutvikling og byggeprosess. Det er etablert samarbeid med Universitetet i Oslo – Naturhistorisk Museum og Buskerud Fylkesbibliotek for å utvikle prosjektet fra museums- og biblioteksiden. Slemmestad er det største tettstedet i Røyken kommune, og huser i dag kommunens hovedbibliotek i eldre og slitte lokaler i sentrum. Røyken kommune har gjennom prosjektet Slemmestad2020 og eierskap i utviklingsselskapet Slemmestad Brygge, tatt initiativ til omfattende stedsutvikling i Slemmestad sentrum, og går foran med investering i offentlige kulturbygg i sentrum som første steg i byfornyelsen.
Det er utarbeidet et skisseprosjekt til nytt kulturkvartal med Geoteket beliggende i front ut mot sjøen (se vedlegg).
Slemmestad er bygd på områdets rike kalkforekomster, som er grunnlaget for etablering av sementfabrikken i 1888. Slemmestad ligger midt i smørøyet av Oslofeltet, et verdenskjent geologisk område, kjent for sine forkastinger der man blant annet kan se geologiforekomster fra alle tidsaldre ute i naturen og finne et rikt utvalg fossiler. Slemmestad er med dagens geologisenter utgangspunkt for faste innslag i utdanningen ved UiO, geofag og har et utstrakt samarbeid med skoleverket i Røyken og regionen gjennom DKS.
Geoteket skal utvikle nye metoder for opplevelsesbasert læring gjennom å integrere bibliotek- og museum-/utstillingsfunksjoner. Det legges opp til utstrakt bruk av teknologi og nye læringsformer. Det legges også opp til et utstrakt samarbeid med næringsliv, FoU og skolevesen.

Prosjektmål
Hovedmål 1: Etablere et integrert bibliotek og geologisenter – Geoteket
Delmål 1.1: Utvikle Geoteket slik at det er en arkitektonisk helhet og fremstår som ett attraktivt bygg for publikum og en motor i stedsutviklingen
Delmål 1.2: Utvikle metoder for formidling og utstillinger som utnytter det beste fra bibliotek- og utstillingsverden
Delmål 1.3: Legge til rette for læring med fokus på bibliotekets nye rolle og geologisenterets potensiale
Hovedmål 2: Utvikle samarbeid med næringsliv, skolevesen og FoU
Delmål 2.1.: Etablere en møteplass og arena for næringsrettet virksomhet med fokus på innovasjon, gründerskap og etableringsvirksomhet
Delmål 2.2: Utvikle dagens samarbeid med grunnskolen og DKS til å gjelde ikke bare Røyken, men være ledende på kunnskapsutvikling knyttet til geologi spesielt og naturvitenskap generelt i regionen/Østlandet i samarbeid med grunnskole og videregående skole.
Delmål 2.3: Gjennom samarbeidet med Universitetet i Oslo – Naturhistorisk museum legge opp til at Geoteket er et kunnskapssenter for studenter og vitenskapelig ansatte som forsker og gjør feltarbeid, samt er en arena for seminarer, konferanser og annet.
Hovedmål 3: Være ledende på formidling og publikumsutvikling som kombinert bibliotek og geologisenter
Delmål 3.1: Utvikle biblioteket som publikumsarena gjennom å hente det beste fra bibliotek- og utstillingsverden.
Delmål 3.2: Utvikle ny teknologi og metoder for formidling og kunnskapsdeling
Delmål 3.3: Utvikle program og aktivitet som trekker et stort og variert publikum til Geoteket gjennom arrangement og eventer.

Innsatsområdene
Prosjekt Geoteket retter seg i første rekke mot innsatsområdene «Biblioteket som læringsarena» og «Nye formidlingsmetoder», men også innsatsområde «Biblioteket som møteplass og arena for offentlig samtale og debatt». Geoteket har et potensiale i å utvikle ny kunnskap og være et laboratorie for å utvikle nye læringsarenaer i samarbeid med skoleverk, FoU, næringsliv og museum- og formidlingsinstitusjoner. Gjennom satsingen på geologi vil Geoteket legge opp til aktivitet og læring utendørs, og integrere formidling og opplevelse. Det er etablert et samarbeid med Telemarksforsking om forsking på stedsutvikling og attraksjonskraft i lokalsamfunn, og Geoteket vil være et sentralt element i dette arbeidet.

Strategisk forankring
Nytt bibliotek og geologisenter er Røyken kommunes største satsing på kulturområdet i denne perioden. Kommunestyret i Røyken har satt av midler til detaljprosjektering av bygget med tanke på ferdigstillelse i 2018. Røyken kommune har store ambisjoner for befolkningsvekst – noe som krever økt tilbud på bibliotekområdet for å møte kravene til en voksende befolkning. Samtidig er Røyken kommune bevisst på at et nytt Geotek er med på å gjøre kommunen mer attraktiv og et stort bidrag til stedsutviklingen (Kommuneplan høringsutkast 2014-2034)
Fylkesbiblioteket i Buskerud legger i sin bibliotekstrategi for 2015-2020 opp til en modell kalt «SMIL-modellen» som beskriver fire mulighetsrom som fokuserer på at bibliotekbrukerne skal oppleve, oppdage/lære, delta og skape:
Læringsrommet er basert på oppdagelser og læring i et livslangt perspektiv. Det kan inneholde læringsressurser av ulike slag, vitenskapelige databaser og foredrag.
Inspirasjonsrommet er basert på opplevelser. Det spenner fra adgang til materialer som litteratur, kunst, film, musikk, underholdning og spill, til for eksempel forfatterarrangementer.
Møterommet er basert på deltakelse. Det rommer ulike arrangementer, som debatter, lese-og studiesirkler, språkkafeer, interessefellesskap og nettverk. Målet er å skape attraktive, aktuelle og uforpliktende møteplasser for alle.
Det skapende rommet tar sikte på å stimulere skapende virksomhet blant brukerne, og er samtidig et kreativt og estetisk læringsrom. Her vil det være ulike verksteder innenfor skriving, film, innovasjon og annet.
I arbeidet med Geoteket vil vi legge oss tett opp til SMIL-modellen i arbeidet med å utvikle et integrert bibliotek og geologisenter.

Oppfølging ved prosjektslutt og erfaringsoverføring
Målet med prosjektet er å utvikle innhold og metoder som skal implementeres ved byggingen av nytt bibliotek og geologisenter – Geoteket i Slemmestad. Prosjektet omsøkes i tre år, og vil være hovedpillaren i prosjektet for å utvikle innhold og nye metoder i etableringen av en helt ny type bibliotek i Norge. Prosjektet vil trekke på erfaringer fra flere fagfelt og miljøer i inn- og utland. Ved prosjektslutt 1.1.18 vil Geoteket gå over i driftsfase. Det vil være avgjørende at Geoteket fortsetter å arbeide med utvikling etter prosjektperioden og opprettholder kontakten med de forskjellige partnerne og fagmiljøene.
Prosjektet legger opp til å utvikle et konsept med sterkt fokus på formidling, og vil på samme måte ha fokus på erfaringsoverføring. Det legges opp til utstrakt rapportering gjennom prosjektet og vekt på samarbeid med FoU-miljøer for å følge prosjektet tett. Sammen med Telemarksforsking og Buskerud Fylkeskommune arbeider vi med partnersøk for et EU/Interreg-prosjekt for å formidle erfaringene med stedsutvikling og institusjhonsbygging i Slemmestad.

Metodisk tilnærming
Prosjektet vil samarbeide tett med fagmiljøene ved Universitetet i Oslo og styrke samarbeidsrelasjonene til det danske geologisenteret ved Møns Klint og næringslivet med Subsea Valley klyngen i første rekke og spesielt næringsinitativet Blekkspruten i Slemmestad. Prosjektet vil videreutvikle tilbudet til DKS og skoleverket gjennom å styrke formidlingen om geologi inne og ute. Prosjektet skal legge opp til formidling gjennom læring, og opplevelse og spesielt utnytte geologiforekomstene ute i nærmiljøet. Prosjektet legger vekt på å være et viktig bidrag til stedsutviklingen i Slemmestad. Prosjektet har jobbet tett med grunneier og arkitekt i forprosjektet (vedlagt) for å ha best grunnlag for å lage de endelige spesifikasjonene for bygget og innholdet. Prosjektet vil trekke på erfaringer fra andre bibliotek og etablering av vitensentre og utstillinger i inn- og utland.