Framtidens frøbibliotek

Prosjekteier:Malvik bibliotek
Prosjektkategori:Innsatsområder: FNs bærekraftsmål og bibliotek, Nye samarbeidsformer og partnerskap
Samlet støtte:90 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Avsluttet
Tidsperiode:2021, 2022

Søknad

Rapporter

Lenker

Mål

Utvikle biblioteket som kunnskapsarena for bærekraft og artsmangfold. Gjøre biblioteket til en aktiv arena for kunnskap, aktivitet og læring.
Utvikle samarbeidet med Malvik videregående skole til å omfatte læreplanmålene i fagfornyelsen som omhandler tverrfaglige samarbeidsprosjekter og bærekraftig utvikling.
Videreutvikle samarbeidet med FDV kommunalteknikk og Areal- og samfunnsplanlegging i Malvik kommune, til å omhandle aktiviteter i bibliotekrommet knyttet til bærekraft, artsmangfold, og økt kunnskap om pollinerende innsekter og stedegne arter.
Tilby kurs og verksteder til innbyggerne i kommunen, med vekt på bærekraft, artsmangfold, såing, høsting, kompostering og konservering.
Videreutvikle Frøbiblioteket til å omfatte flere typer frø og settepoteter. Synliggjøring av Frøbiblioteket ut mot publikum, også gjennom foredrag, kurs og verksteder for barn og voksne.
Dokumentere prosjektet i antologi med tekst og bilder for å skape gode muligheter for videreføring og kunnskapsdeling.

Beskrivelse

Bakgrunn
Malvik kommune har omtrent 14.000 innbyggere og to bibliotek, hvorav det ene er i kombinasjon med ungdomsskole (Hommelvik bibliotek) og det andre er i kombinasjon med videregående skole (Vikhammer bibliotek). Vi har gjennom flere år hatt Frøbibliotek som et av våre faste tilbud til lånerne. I forbindelse med frøbiblioteket har vi gjennomført kurs og verksteder med vekt på dyrking og såing av frø. Det siste året har vi også engasjert oss i et prosjekt på Midtsandtangen friluftsområde med fokus på blomstereng for pollinerende innsekter. Utvikling og utvidelse av disse satsningsområdene vil være hovdekjernen i vårt prosjekt. Malvik bibliotek deltar også i et Folkeverkstedprosjekt (2020-2022) i samarbeid med Trøndelag fylkesbibliotek, hvor vi også har fokus på bærekraft i forhold til redesign og reparasjon av klær, hvor vi i løpet av året skal tilby utlån av symaskiner, kurs og verksteder knyttet til dette. Med bakgrunn i FNs bærekraftmål (fn.no 2021), Nasjonal bibliotekstrategi (2020-2023), Handlingsplan for bibliotekene i Malvik kommune (2016), fagfornyelsen (LK20) og Malvik kommunes satsing på miljø og bærekraft ønsker vi på biblioteket og utvide arbeidet med å være en aktivitets- og kunnskapsarena for bærekraft og artsmangfold.
FNs bærekraftmål i prosjektet:
§ 4 God utdanning - fremme livslang læring for alle: sikre at alle elever og studenter tilegner seg den kompetansen som er nødvendig for å fremme bærekraftig utvikling, blant annet gjennom utdanning i bærekraftig utvikling og livsstil og verdsetting av kulturelt mangfold og kulturens bidrag i bærekraftig utvikling.
§ 11 Bærekraftige byer og lokalsamfunn – gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige: styrke inkluderende og bærekraftig urbanisering og muligheten for en deltakende, integrert og bærekraftig samfunnsplanlegging og forvaltning i alle land. Styrke innsatsen for å verne og sikre verdens kultur- og naturarv.
§ 15 Livet på land: iverksette umiddelbare og omfattende tiltak for å redusere ødeleggelsen av habitater, stanse tap av biologisk mangfold og verne truede arter og forhindre at de dør ut.
§ 17 Samarbeid for å nå målene: stimulere til og fremme velfungerende partnerskap.
Nasjonal bibliotekstrategi i prosjektet:
Den nasjonale bibliotekstrategien påpeker at bibliotekenes arbeid er synlig i alle hovedmålene i FNs bærekraftmål. Særlig når det gjelder offentlig tilgang til informasjon, tilgang til teknologi og livslang læring. Strategien understreker også at bibliotekene befinner seg i skjæringspunktet mellom kultur, utdanning og livslang læring, folkehelse og sosialt arbeid. Dette gir et godt utgangspunkt for aktivt arbeid med bærekraftmålene som en naturlig del av bibliotekets tjenester. Strategien sier videre at bibliotek kan, gjennom sin formidling av samlingene, ulike arrangement og tjenester, bidra til at innbyggere kan leve sine liv på en bærekraftig måte og kunne bidra til at samfunnsutviklingen er bærekraftig. Gjennom samarbeid med nye aktører om denne typen utviklingsprosjekter vil biblioteket bli mer synlig i samfunnet og kunne nå nye brukergrupper.
Handlingsplan for bibliotekene i Malvik kommune (2016) i prosjektet (vedlegg):
Handlingsplanens hovedmål er at bibliotekets tjenester skal utvikles i takt med samfunnsutviklingen og innbyggernes behov. På biblioteket skal alle tilbys litteratur, informasjon, rekreasjon, kunnskap og dannelse. Man skal kunne møtes i et sosialt eller faglig fellesskap, delta i diskusjoner, oppleve noe nytt og uventet. Videre peker planen på at biblioteket skal drive aktiv formidling og tilby arrangementer som gir opplevelse, aktivitet og kunnskap gjennom livslang læring. Biblioteket har et ansvar for å fremme opplysning og utdanning, og skal være særskilt tilrettelagt for aktivt å kunne brukes i opplæringen på skolen. Biblioteket må utvikles som informasjonssentra. Malvik bibliotek sin visjon tuftes på VÆRE, LÆRE, GJØRE!
Fagfornyelsen (LK20) i prosjektet:
En stor del av prosjektet vil knyttes opp mot samarbeidet vi har med Malvik videregående skole og læreplanmålene i fagfornyelsen som handler om tverrfaglige samarbeidsprosjekter og bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema i skolen skal legge til rette for at elevene kan forstå grunnleggende dilemmaer og utviklingstrekk i samfunnet, og hvordan de kan håndtere disse. Konkret vil prosjektet knyttes opp mot biologifaget, hvor de aktuelle læreplanmålene vil omhandle et større feltarbeid med fokus på biologisk mangfold, lokale miljøutfordringer, pollinerende innsekter og bærekraft.

Gjennomføring
Blomstereng for pollinerende innsekter: i et samarbeid mellom Malvik videregående skole, FDV kommunalteknikk, Virksomhet kultur og Areal- og samfunnsplanlegging (ARESAM) i Malvik kommune er det utarbeidet en prosjektbeskrivelse (vedlegg) for såing av blomstereng for pollinerende innsekter på Midtsandtangen friluftsområde. Biblioteket er delaktige i prosjektet, og har de siste to årene hatt fokus på pollinerende innsekter og utdeling av stedegne blomsterengfrø. Vi ønsker nå å utvide dette til å inneholde flere aktiviteter i og utenfor bibliotekrommet, med fokus på bærekraft, artsmangfold, kunnskap om pollinerende innsekter og det norske kulturlandskapet. Dette ønsker vi å gjøre gjennom kurs, foredrag, utstillinger og verksteder åpent ut mot publikum. Vi vil også samarbeide med lærere på Malvik videregående skole for å tilby aktiviteter til biologiklassene, dette også som et ledd i arbeidet med å gjøre biblioteket mer relevant for realfagene. Den aktuelle læreren ønsker å få til en komparativ analyse av en tilsvarende skråning med fremmede arter sammenliknet med den vi skal så opp med stedegne blomsteregenarter – slik at elevene kan forske på insektbestander og artsvariasjoner. Skolen har også en klasse med tilpasset opplæring, som vi ønsker å tilby bygging og utsetting av fuglekasser og insekthotell på Midtsandtangen friluftsområde. Klassene vil bidra med kunnskapsdeling i biblioteket gjennom utstillinger i tekst og bilde og publiseringer på bibliotekets sosiale medier (Facebook og Instagram). Målet er å lage en antologi med tekst og bilder som dokumenterer arbeidet som gjøres gjennom året.
Frøbiblioteket: med frøbiblioteket tilbyr vi i dag frø til bibliotekets lånere. Vi har i flere år hatt et godt samarbeid med Malvik hagelag og Vikhammer andelsgård, hvor flere av medlemmene har tørket frø til biblioteket. Vi ønsker å utvide dette arbeidet gjennom bredere markedsføring av tilbudet, og samtidig kunne tilby kurs, foredrag og verksteder med dyrking av egen mat, bærekraftig matproduksjon og kortreist mat slik at «fra jord til bord» blir hovedfokus. Vi vil også å tilby flere typer frø til spiselige vekster og en blomstermeny for pollinerende insekter, samt settepoteter. Verkstedene vil handle om såing, høsting/sanking, konservering og kompostering. For de minste vil vi ha verksteder med fokuset «fra frø til grønnsaker».
For å kunne gjennomføre prosjektet ønsker vi å opprette en prosjektstilling. Prosjektstillingen vil inneholde mye av det faglige ansvaret for og gjennomføringen av kurs, verksteder og foredrag. Prosjektet ønskes gjennomført fra høsten 2021 til høsten 2022.