Forprosjekt: Bibliotek- og publikumsutvikling

Type:Utviklingsmidler
Prosjekteier:Lillestrøm bibliotek
Prosjektkategori:Forprosjekt
Samlet støtte:600 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Avsluttet
Tidsperiode:2021, 2022, 2023

Søknad

Rapporter

Andre filressurser

Mål

Forprosjektet skal legge til rette for å igangsette et hovedprosjekt (2022-2025) ved å samle data og gjennomføre en pilot. Nye samarbeidsformer skal testes ut i bibliotekene i den nye sammenslåtte kommunen og sammen med «ikke-brukere».

Forprosjektet består av en kvantitativ og en kvalitativ undersøkelse som skal gi oss kunnskap om hvem som bruker og ikke bruker biblioteket. Det skal utarbeides en markedsføringstrategi som skal hjelpe Lillestrømbibliotekene med å nå nye brukere. Funn, verktøy og modeller vil samles i en rapport og presenteres gjennom et åpent seminar.

Beskrivelse

I 2020 ble Fet, Skedsmo og Sørum kommune til Lillestrøm kommune og fikk et innbyggertall på om lag 90 000. Dette ser vi på som en stor mulighet for at biblioteket kan ta en sentral rolle i kommunens arbeid med å utvikle gode lokalsamfunn for alle innbyggere. Bibliotekene har allerede sentrale plasseringer utover hele kommunen og er i noe ulik grad etablert som sentrale møteplasser.

I mai 2022 åpner Lillestrømbibliotekene sitt sjette bibliotek, det nye storbiblioteket i Lillestrøm sentrum. Biblioteket har som mål å være et fyrtårn innen formidling og samarbeid med eksterne aktører, blant annet med å tilby flere formidlingsarenaer, et litteraturhuskonsept, en hub for kulturell og kreativ næring, samarbeid med de andre kulturaktørene i kulturkvartalet. Se vedlegg.

I den forbindelse ønsker Lillestrømbibliotekene å gå i gang med et omfattende prosjekt (se vedlegg) som går over tre år. Vi søker derfor Nasjonalbiblioteket om tilskudd til et ettårig forprosjekt før vi starter opp hovedprosjektet. Forprosjektet skal gi Lillestrømbibliotekene kunnskap om «ikke-brukeren» og verktøy til aktivt jobbe med publikumsutvikling. Ikke minst vil funnene ligge til grunn for utvikling av lokalbibliotekenes profil, tjenestetilbud og aktiviteter. Vi legger opp til at både metode og funn kan deles med andre. Det vil bli stilt krav til at undersøkelser skal bygge på indikatorer som kan gjennomføres på ny, brukes av andre og gi svar som kan sammenlignes på tvers av bibliotektype.

PROSJEKTET BESTÅR AV TRE HOVEDDELER:

1) Kvantitativ undersøkelse om bibliotekbruk med sikte på å identifisere hvem som bruker våre tjenester, men i størst grad kartlegge hvem som ikke gjør det. I tillegg er det ønskelig at undersøkelsen sier noe om eksisterende markedsføringsstrategi og hvordan denne kan justeres og forbedres. Det finnes lite ny og oppdatert litteratur og forskning for biblioteksektoren og mange støtter seg på eldre undersøkelser som «Jakten på Ikke-brukeren» fra 2006. Sammenlignet med for eksempel besøkende i museum er kunnskapen om bibliotekbrukeren for lav. Vi ønsker å samarbeide med en aktør som ikke bare kjenner biblioteksektoren, men som har gjort tilsvarende undersøkelser for andre kulturinstitusjoner, eksempelvis Norsk publikumsutvikling eller Rambøll.

2) Kvalitativ undersøkelse med informanter som ikke bruker bibliotekets tjenester. Her går man i dybden på hvilke tilbud de synes mangler og hvor bibliotekene ikke når ut med markedsføring. Vi samler inn mulige ideer til endringer. Begge disse undersøkelsene vil kunne peke på tendenser og mulighetsrom for alle bibliotek.

3) Pilot. Prosjektet avsluttes med en pilot som gjøres i samarbeid med idekunstner Håkon Sønneland, sonneland.no. Her inviterer vi «ikke-brukere» inn i et kreativt samarbeid for å bruke biblioteket på nye måter, endre markedsføring og programmere annerledes enn bibliotekene har gjort tidligere. Sønneland har hatt oppdrag for blant annet museer der han har bidratt til å snu opp ned på folks forventninger til museet gjennom serien «Håkon hacker museet». I motsetning til det prosjektet vil Sønneland her bidra som coach og sparringpartner for å bistå ansatte i Lillestrømbibliotekene når en tester ut nye arbeidsformer både i og utenfor biblioteksrommet. Det er biblioteket og bibliotekets ansatte som skal eie og utføre piloten. Bibliotekene vil her teste ut ulike måter for kommunikasjon, nyskapende arrangementer og skape en samling konkrete verktøy og modeller som kan benyttes av alle bibliotek i landet.

INTERN PROSJEKTORGANISERING
Forprosjektet vil ledes av ledergruppen bestående av Sølvi Tellefsen, Anett Kolstad, Ragnhild Malfang og prosjektleder Henning Mongstad i samarbeid.

VEIEN VIDERE
Forprosjektet vil gi oss kunnskap og erfaring som skal brukes i det videre arbeidet med bibliotek- og publikumsutvikling. Det vil legge grunnlaget for et større prosjekt som har oppstart i 2022 som har som mål å utvikle Lillestrømbibliotekene til et kraftsenter i Lillestrøm der bibliotekene framstår som nav i formidlingen av kultur.
Funn, verktøy og modeller vil samles i en rapport og presenteres gjennom et åpent seminar. Seminaret vil ha fokus på publikumsutvikling og bli avviklet både fysisk og digitalt.