Folkebiblioteket fremmer folkehelse

Type:Utviklingsmidler
Prosjekteier:Nordland fylkesbibliotek
Prosjektkategori:Innsatsområder: Biblioteket som læringsarena, Biblioteket som møteplass, Utvikling av nye bibliotektjenester
Samlet støtte:150 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Avsluttet
Tidsperiode:2015

Søknad

Rapporter

Mål

Styrke bibliotekenes rolle som leverandør og arena for kvalitetssikret helseinformasjon til helsepersonell i primærhelsetjenesten og til befolkningen generelt, som alternativ til lavkvalitets informasjon som florerer på Internett. Helsefremmende kompetanse (Health literacy) vektlegges av myndighetene våre. Det dreier seg om å bidra til større bevissthet hos den enkelte om hva som gagner egen helse, enten det gjelder sykdom, symptomer eller kroppens ressurser til å mobilisere det friske. Bibliotekene har en viktig rolle her. Ved å øke kompetansen om tilgjengelige helseressurser av høy kvalitet og på riktig nivå, vil en oppnå en betydelig samfunnsgevinst økonomisk og kvalitetsmessig til beste for hele befolkningen, helsepersonell og bibliotekansatte.

Beskrivelse

Fylkesbibliotekene i Nordland, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag vil samarbeide om tiltak for å fremme folkehelsa i sine fylker, gjennom folkebibliotekene, ved å tilby kvalitetssikret og lett tilgjengelig helseinformasjon for befolkningen og kommunenes helsepersonell.

Nytt samarbeid gir helseringvirkninger:
Bibliotekene står for en samarbeids- og delingskultur, og de inngår i lokale, regionale og nasjonale nettverk.

Innen området helseinformasjon har vi i dag et godt samarbeidsnettverk med Norsk bibliotekforenings Spesialgruppe for Medisin og Helsefag (SMH) og Helsebiblioteket som viktige hjørnesteiner.

Det er et mål å utvide samarbeidet med alle bibliotek i kommunal og fylkeskommunal sektor, inkludert videregående skoler, som tjener en viktig målgruppe; unge voksne.

En av bibliotekets grunnideer er på demokratisk vis å formidle informasjon og kunnskap til landets borgere. Det er i dag et voksende behov for kvalitetssikret helseinformasjon hos befolkningen.

Det er flere grunner til at folkebiblioteket egner seg for en slik rolle, både for vanlige folk, men også som den kommunale primærhelsetjenestens bibliotek.

• Biblioteket finnes i alle kommuner
• Bibliotekene har stor tillit i befolkningen
• Bibliotekarene har informasjonskompetanse
• Lokale og regionale bibliotek må ha en åpningstid og bemanning som gjør det mulig å samarbeide med eller koordinere lokale tiltak for å sikre bedre helse blant befolkningen.
• Fylkesbibliotekene kan stimulere til økt samarbeid med bl.a. medisinske og helsefaglige bibliotek lokalt.
• Helsearbeidere i primærhelsetjenesten får i folkebiblioteket sitt eget fagbibliotek og en samarbeidspartner i arbeidet med styrking av helsen i befolkningen. Det gjelder skolehelsetjenesten, helsesøstre ved helsestasjoner etc.
• Andre lokale helseaktører, som pasientombud, frisklivssentraler og seniorgrupper vil også kunne få en solid samarbeidspartner i folkebiblioteket som primærhelsebibliotek.

Tiltak:
For å nå befolkningen arrangeres det åpne, frie, gratis foredrag om folkehelsetemaer, f.eks. i første omgang, psykisk helse, som en del av vår primærhelse. Det vil være naturlig å trekke inn lokale kulturkrefter i opplegget, f.eks. ved formidling av relevant skjønnlitteratur og faglitteratur.

Det arrangeres foredrag/seminarer for helsepersonell og bibliotekarer innen viktige helsetemaer. Fylkesbibliotekene/folkebibliotekene vil selv velge fokusområder, ut fra egne politiske føringer.

Kurs og møter med bibliotekansatte og helsepersonell holdes for å styrke kunnskap om helse, hvor en finner pålitelige kilder og viser hvilken tilgang helsepersonell, bibliotekansatte og befolkningen har til disse kildene.

Fylkesbiblioteket kartlegger hvilke lokale aktører innen det helsefaglige området innen fylket som kan være interessert i samarbeid med folkebibliotekene med tanke på å etablere regionale nettverk.

Ekspert på kvalitetsressurser innen helseinformasjon fra Helsebiblioteket.no vil i samarbeid med fagpersoner innen f.eks. psykisk helse eller annen helse, stå ansvarlig for formidling av aktuell helseinformasjon.

Forankring:
Prosjektet er blant annet forankret i Fylkesplan for Nordland 2013-2025, som peker på at funksjonelle lokalsamfunn og regioner krever gode arenaer og møteplasser. Planen har derfor bl.a. en strategi for å videreutvikle samarbeid mellom kommuner og regioner, i Nordland og over fylkesgrensene. Den har i tillegg mål om tilstrekkelig og kompetent arbeidskraft ved bl.a. å stimulere til kompetanseheving i arbeidslivet. Handlingsplan for folkehelsearbeid 2013-2016 (Nordland) slår fast at samarbeid er viktig for det helsefremmende og forebyggende arbeidet, og dette prosjektet tar sikte på å bidra til dette. Regionalt forvaltningsnivå har stort fokus på folkehelse, og alle tre fylkeskommune har eksisterende planverk knyttet til bl.a. kompetanse og samarbeid innenfor folkehelsearbeidet.

Evaluering og formidling:
Prosjektet i Nordland, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag skal evalueres og formidles videre til andre fylker, slik at erfaringer og prosesser kan nyttiggjøres og ha overføringsverdi.