Folkebibliotek som kunnskapsaktør 2.0

Prosjekteier:Troms og Finnmark fylkesbibliotek
Prosjektkategori:Innsatsområder: Utvikling av nye bibliotektjenester
Samlet støtte:350 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Pågående
Tidsperiode:2021, 2022

Søknad

Tilleggsinformasjon

  • Tidplan endret til å også omfatte 2022.

    Publisert: 12. januar 2022

Mål

Utvikle Folkebiblioteket som kunnskapsaktør i lokalsamfunnet

Forankre prosjektet Folkebiblioteket som kunnskapsaktør i hele det sammenslåtte fylket Troms og Finnmark. Målet vil fremdeles være å utvikle folkebibliotekene som læringsarena og kunnskapsaktør i lokalsamfunnet slik at alle innbyggere i fylket får likeverdige tjenester. Intensjonen er å videreføre prosjektet for å utjevne kompetanseforskjeller mellom folkebibliotekene Troms og Finnmark.

Beskrivelse

Troms og Finnmark fylkesbibliotek søker midler til et ettårig prosjekt Folkebibliotek som kunnskapsaktør 2.0 Det treårige Prosjektet Folkebibliotek som kunnskapsaktør startet opp før sammenslåing av Troms og Finnmark fylke. Finnmark ble tilbudt digitale verksteder på slutten av prosjektperioden, men uten fundamentet rolleforståelse, ble det vanskelig å forankre prosjektet i denne delen av fylket. Derfor søkes om å få videreføre deler av prosjektet.

Prosjektet skal gi bevissthet om samfunnsoppdraget til folkebiblioteket, og ha fokus på utdannings- og opplysningsdelen i loven om folkebibliotek. Prosjektet skal øke kompetanse om kunnskapskilder hos bibliotekansatte. Bibliotekansatte skal lære å formidle kunnskapskilder som låneren etterspør, det være seg om de er fysisk eller digitale. Prosjektet skal også omfatte økt kompetanse om og hvordan man samhandler med fagbibliotek. Finnmark er et stort geografisk område, hvor mange kommuner har små stillinger og noen ansatte uten bibliotekfaglig kompetanse. Vi ønsker samme utvikling i Finnmark som i Troms. Et av de viktigste resultatene fra det treårige prosjektet er de ansattes kunnskap om egen kompetanse. Samarbeidet med universitetsbiblioteket UiT Norges arktiske universitet har vært svært viktig i prosjektet som nå nærmer seg avslutning. Samarbeid med UB vil fortsette i det nye prosjektet, blant annet i samarbeid med Senja bibliotek sitt prosjekt Studenter i folkebiblioteket.

I kunnskapsaktør 2.0 ønsker vi å trekke noe ut fra hovedprosjektet, for å gi likeverdige tjenester i fylket vårt. Opptak av verksted/kurs, bilder og oppgaver er lagt ut på den lukka gruppa Folkebibliotek som kunnskapsaktør på Forum bibliotekutvikling.no. Dette er ressurser vi ønsker å gjenbruke ett år til, etter avtale med rettighetshaverne.

Senja bibliotek søker utviklingsmidler til et prosjekt som handler om bibliotektilbud til studenter i folkebibliotek. Prosjektene skal samarbeide, og prosjektleder i Folkebibliotek som kunnskapsaktør 2.0 skal delta i prosjektteamet til Senja bibliotek. Senja bibliotek har økt bevisstheten om rollen som kunnskapsaktør og ser behov for å øke kompetanse sin i møte med studenten i sitt lokalsamfunn. Vårt felles mål blir å gi bibliotekarer kompetanse som er knyttet til studentens behov.

Prosjektet skal bestå av fire hovedområder: Bevissthet om rolle, kompetansetiltak for å fylle rollen, formidlingskompetanse og samlingsutvikling.

Bevissthet om rolle.
Vi må gjennomføre seminar om forankring av kunnskapsaktørrollen, rolleforståelse, og hva det innebærer for det enkelte bibliotek. Dette omfatter forventninger til det enkelte bibliotek. Med digitale tjenester trenger ikke nødvendigvis eksperten å ha arbeidssted på hvert enkelt bibliotek. Nivået på kompetanse i de forskjellige bibliotekene er avgjørende for hvilket tjenestenivå bibliotekene kan tilby, og det er derfor aktuelt å se på spesialisering av oppgaver. Biblioteket skal på mange måter være en ekspert på en rekke tjenester, og det kan de være så lenge det samarbeides på tvers av bibliotekene, fylkesvis og UH sektoren.

I prosjektet vil vi tilby gi digitale kurs/digitale verksteder, som kompetansehevende tiltak, en gang i måneden. Det er viktig å ha noen fysiske kurs. Det å være eneste ansatte på biblioteket gjør at det er verdifullt å treffe kollegaer. Det er i felleskap vi klarer å motivere og utfordre hverandre til forandring.

Kompetansetiltak for å fylle rollen
Kunnskap om kunnskapskilder. Kunnskap om å finne fram i kilder og samhandle med fagbibliotek. Når det kommer til søk og referansearbeid, er det et mål at folkebibliotekene skal vite hvilke oppgaver som kan løses lokalt og hvilke som må sendes videre for å oppnå best mulig tilbud til bibliotekbrukeren. Folkebibliotek trenger kunnskap om UB og deres tjenester. UB har lisenser i databaser som folkebibliotek ikke har tilgang til, men igjennom et samarbeid med UB, kan litteratur skaffes til veie. Å få en oversikt over tjenestetilbudet og å kunne navigere i biblioteklandskapet er viktig for å kunne imøtekomme bibliotekbrukerens informasjonsbehov. Verksted om grunnkompetanse i søk, referansearbeid og digitale ressurser skal tilbudt folkebibliotekene i Finnmark som en del av prosjektet.

Formidlingskompetanse.
Hvordan kan folkebibliotek formidle kunnskapskilder til låneren? Det er et mål om å forankre Fagbibliotek-uka, som hovedprosjektet etablerte. Målet er at bibliotekene skal tilby arrangement der de tar i bruk de kompetansehevende tiltakene de har fått i løpet av prosjektet. Temaer som kan brukes er bruk av digitale kunnskapskilder, nødhjelp til studenter etc.

Samlingsutvikling.
En del av folkebibliotekenes oppgave er å fremme opplysning og danning, er å ha aktuelle og kvalitetsmessig gode samlinger, og det gjelder like mye digitale som fysiske samlinger. Fra 2021 har Finnmark tilgang til de samme digitale betalingstjenestene som i Troms. Prosjektet skal gi kunnskap om hvordan ta i bruk disse og digitale ressurser generelt, som en integrert del av samlingen. Den fysiske samlingen og tilgangen til digitale samlinger skal gi lokalsamfunnet et godt fagbibliotektilbud. Samlingsutvikling vil innebære å vurdere egne samlinger, inkludert det som er digitale tilgjengelig, og vedlikeholde disse på en best mulig måte for å gi et tilbud til lokalsamfunnet. Prosjektet må legge til rette for økt bevissthet om dette arbeidet og etablering av noen rutiner for vedlikehold av faglitteratursamlinger i folkebibliotek. Dette må innebære samarbeid med fylkesbibliotekets fjernlånsavdeling, fagbibliotek og andre folkebibliotek.

Dokumentasjon.
Alle møter, verksteder og seminarer skal dokumenteres i teamet Folkebiblioteket som kunnskapsaktør 2.0. Vi skal videreføre Folkebiblioteket som kunnskapsaktør på Forum på bibliotekutvikling. Fylkesbibliotekets månedlige nyhetsbrev vil gi informasjon om prosjektet gjennom hele prosjektperioden. Utviklingen og erfaringene av Senjas prosjekt vil bli delt der og på fellesmøter for folkebibliotek og fylkesbiblioteket. Fylkesbibiotekets månedlige digitale fellesmøte hvor alle folkebibliotek møtes, er en god arena for erfaringsutveksling, meningsutveksling og informasjon.

Organisering
Troms og Finnmark fylkesbibliotek skal ha prosjektledelse og eie prosjektet. Fylkesbiblioteksjefen skal opprette et team på fylkesbiblioteket som skal støtte prosjektlederen i arbeidet. Det skal etableres en arbeidsgruppe med representanter fra kommuner fra hele fylket. UB og Senja bibliotek er samarbeidspartnere.