Etablering av Mjøsbybiblioteket – et forprosjekt

Type:Utviklingsmidler
Prosjekteier:Innlandet fylkesbibliotek
Prosjektkategori:Forprosjekt
Samlet støtte:500 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Avsluttet
Tidsperiode:2021, 2022, 2023

Søknad

Rapporter

Mål

Formål: Forprosjektet skal utvikle nye samarbeidsformer mellom bibliotekene i Mjøsbyene, slik at de sammen kan skape bedre løsninger på felles utfordringer.
Mål 1: Etablere praksisfellesskap for litteraturformidling som bidrar til felles utviklingsarbeid i regionen, og sørge for at flere barn leser og er interessert i litteratur.
Mål 2: Teste ulike praksisfellesskap på områder hvor bibliotekene, gjennom samarbeid, jobber mer effektivt med bibliotekutvikling og gir innbyggerne bedre tjenester.
På grunn av plass ,finnes delmål som vedlegg i en utvidet versjon av søknaden.

Beskrivelse

Innlandet fylkesbibliotek og de fire største kommunene i fylket; Hamar, Ringsaker, Lillehammer og Gjøvik ønsker å etablere Mjøsbybiblioteket. Med utgangspunkt i Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023 Rom for demokrati og dannelse og satsingen rundt samarbeid og utvikling, ønsker vi å etablere et tettere samarbeid og utvikle praksisfellesskap mellom ledere og ansatte i de fire bibliotekene.

Alle bibliotekene ønsker å satse enda sterkere på formidling og økt leselyst og leseglede, spesielt rettet mot barn og unge. Gjennom samarbeidet ønsker bibliotekene å styrke og utvide sitt nettverk og kompetanse, øke synligheten til bibliotekene, og å få mulighet til å søke på potten for storbybibliotek i Nasjonalbibliotekets utlysning til formidling høsten 2021 eller 2022.

Innlandet fylkesbibliotek har vært i kontakt med Nasjonalbiblioteket om denne problematikken, som ligger i at Innlandet ikke har storbyer med minimum 70 000 innbyggere. Vi er derfor avskåret fra å søke på midlene som utlyses til storbybiblioteket. Denne utfordringen er også løftet til Kulturdepartementet.

BAKGRUNN
Hedmark og Oppland ble, som følge av regionreformen, slått sammen til Innlandet fylke 1. januar 2020. Ingen kommunesammenslåinger er gjennomført i fylket, som i dag består av 46 kommuner. Fylket er stort i areal, men har relativt få innbyggere. En tredel av innbyggerne er bosatt i de fire største kommunene.

Innlandet har til sammen 12 byer, men ingen storbyer. De fire største kommunene er nabokommuner og ligger i nordenden av Mjøsa. Alle kommunene er bykommuner. Ringsaker har i tillegg 2 byer, Brumunddal og Moelv. Til sammen har disse kommunene i overkant av 125 000 innbyggere og vil kunne kvalifisere for definisjonen storby, med minimum 70 000 innbyggere. Ved at Mjøsbyene jobber tettere, har mer samarbeid og kan jobbe enda bedre med bibliotekutvikling, vil de også kunne være en større ressurs for de andre kommunene i Innlandet. Deres erfaringer kan bidra til videreutvikling i hele fylket.

MJØSBYEN
Mjøsbyen er en allerede etablert strategi som er vedtatt av fylkestinget, og begrepet er derved godt forankret politisk.
Mjøsbyen er et samarbeid om en felles areal- og transportstrategi for kommuner med beliggenhet rundt Mjøsa. Samarbeidet skal bidra til å utvikle regionen til en mer konkurransedyktig og bærekraftig region med attraktive og levende byer og tettsteder. Mjøsbyen er en felles bo- og arbeidsregion. Det er under en time kjøretid mellom hver by. Kollektivtilbudet er også godt, med buss, tog og båten Skibladner om sommeren. Det utredes også ferge-/hurtigbåt-tilbud mellom Hamar og Gjøvik.

Strategien inkluderer flere småbyer og kommuner rundt Mjøsa, men vi ønsker i vårt prosjekt i første omgang å begrense til de fire nevnte kommuner. Dette for å lette samarbeid og logistikk, og bidra til en enklere oppstart av Mjøsbybiblioteket.

PROSJEKTETS FORANKRING
I Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023, er samarbeids- og utviklingstiltak satsingsområder i strategiperioden. Testing av nye samarbeidsformer er vektlagt i utlysningen. Etablering av Mjøsbybiblioteket vil kunne inngå i denne satsingen, og for Innlandet gi merverdi til videre bibliotekutviklingsarbeidet. I «Fylkesbudsjett 2021-2024» er fylkesbibliotekets hovedmål og hovedsatsing formulert slik: «Styrke og videreutvikle bibliotekets rolle for demokrati og dannelse i lokalsamfunnet, og styrke Litteraturfylket Innlandet. Innlandet har ingen storbybibliotek som kan være motor for bibliotekutvikling slik de fleste andre fylker har. Det vil derfor i fremtiden være behov for et sterkt og utviklingsorientert fylkesbibliotek som kan bidra til å oppfylle bibliotekloven og Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2024 Rom for demokrati og dannelse. Strategien peker på flere områder der fylkesbibliotekene er avgjørende aktører. Bibliotekene skal styrkes som møteplasser som fremmer opplevelser, livslang læring, demokrati og inkludering. Fylkesbiblioteket skal videre bidra med tiltak som fremmer leseferdighet og digital kompetanse».

FORANKRING I KOMMUNENE
Det er ulikt i de fire kommunene som deltar hvordan de jobber med planarbeid. I noen kommuner er bibliotekenes oppdrag forankret i ulike kommunale planer, hos andre er det i stor grad budsjett og handlingsprogram for økonomiplanen som er styrende for bibliotekenes utviklingsarbeid. Likt for alle er fokus på lesing og lesestimulering og samarbeid med barnehage/skole/skolebibliotek. Gjøvik kommune peker også på mulighetene som ligger i «økt bruk av det sterke bibliotekfaglige kompetansemiljøet som finnes lokalt». På grunn av plass, har vi i en mer fullstendig versjon av søknaden, som er lagt ved som vedlegg, en mer inngående beskrivelse av forankring i planer og dokumenter kommunene.

PROSJEKTPLAN
Gjennom forprosjektet vil vi etablere et tettere samarbeid mellom bibliotekene i de fire Mjøsbyene. Selv om byene ligger tett, har de vært delt mellom to fylker tidligere og ikke hadde så mange naturlige møteplasser på tvers av fylkesgrenser.

Formålet med prosjektet er å utvikle nye samarbeidsformer mellom bibliotekene i Mjøsbyene, slik at de sammen kan skape bedre løsninger på felles utfordringer. Bibliotekene ønsker å finne ut hvordan de kan få gode samarbeide som varer, og kan utnytte hverandres styrker på en best mulig måte.

Vi vil bruke forprosjektet til å teste ut og etablere praksisfellesskap mellom ansatte som jobber med litteraturformidling til barn og unge. I større bibliotek med flere filialer og avdelinger, har ansatte som jobber med spesifikke områder og målgrupper mulighet til nettverk og praksisfellesskap innad i biblioteket. Vi ønsker å etablere nettverk og fellesskap på tvers av kommunegrenser, hvor bibliotekene kan finne måter å jobbe sammen på, som gjør de sterkere og mer rustet til å få flere barn til å lese og være interessert i litteratur.

Dette samarbeidet ønsker vi at munner ut i en felles søknad til prosjektmidlene for storbyer i utlysningen for aktiv formidling.
Vi ønsker også å etablere praksisfellesskap for ansatte som jobber med bibliotekutvikling og tjenester til andre målgrupper enn barn og unge. Hvilke praksisfellesskap som er mest aktuelle, vil være noe vi utforsker i forprosjektet. Det som er viktig er at vi får etablert praksisfellesskap som varer over tid, og som gir merverdi til de ansatte i deres arbeidshverdag. Forprosjektet vil være en mulighet for lederne i Mjøsbybiblioteket til å etablere et praksisfellesskap, som varer over tid.

ORGANISERING
Innlandet fylkesbibliotek er prosjekteier og prosjektleder. De fire deltakende folkebibliotekene bidrar med sine ledere i ei prosjektgruppe, samt ansatte som skal bidra inn i praksisfellesskap. Folkebibliotekene og fylkesbiblioteket er sammen ansvarlig for å nå målene i prosjektet. Innlandet fylkesbiblioteket er ansvarlig for prosjektledelse som innebærer bl.a. søknad, økonomi, fremdrift og rapportering.
Det skal utarbeides en plan for arbeidsfordeling, som alle deltakende bibliotek skal være enige om før prosjektstart. Dette gjøres før eventuelt akseptbrev undertegnes og sende tilbake til Nasjonalbiblioteket.

På grunn av plass, har vi lagt ved en mer utfyllende versjon av søknaden.